Mag de politie persoonsgegevens verstrekken aan benadeelden van strafbare feiten?

Antwoord

De Wet politiegegevens (Wpg) biedt de mogelijkheid om politiegegevens te verstrekken aan benadeelden van strafbare feiten. Dit is geregeld in het Besluit politiegegevens (Bpg) art. 4:2 lid 1 onder n. Dit kan alleen voor zover een benadeelde deze gegevens nodig heeft om in rechte voor zijn belangen op te kunnen komen.

Een Wpg-verstrekking moet worden vastgelegd conform art. 32 lid 1 onder b. De persoon wiens gegevens zijn verstrekt kan zijn of haar recht op inzage zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitoefenen om te achterhalen op basis van welke afweging de persoonsgegevens door de politie zijn verstrekt.

Datum: 15 januari 2021