Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede (online) cursus of een workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?

10 december 2020, online, 11:00-14:30, € 295,- (excl. BTW).Thumbnail

Veel organisaties maken gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. Het ophangen van camera’s is onder de AVG alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de inbreuk op privacy zo klein mogelijk zijn: het ophangen van camera’s in een behandelruimte of toilet gaat bijvoorbeeld te ver. Maar wat mag dan wel? En welke maatregelen moeten genomen worden voordat de camera’s aan mogen?

In de praktijk bestaat nog onduidelijkheid. In deze cursus krijgt u praktische handvatten over de inrichting van uw (internationale) camerabeleid. Hoe ziet de verplichte DPIA voor cameratoezicht eruit en waar moet ik op letten als ik een verwerkersovereenkomst sluit met de beveiliger of het onderhoudsbedrijf? En hoe zit het met de inzet van gezichtsherkenning?

Lees meer


DPIA

14 december 2020, online, 09:30 - 16:30 uur, € 595,- (excl. BTW) Thumbnail

Organisaties moeten er voor zorgen dat ze in de processen waarin ze persoonsgegevens verwerken de privacy van betrokkenen beschermen. DPIA’s spelen daarbij een cruciale rol en zijn voor bepaalde soorten verwerkingen volgens de AVG zelfs verplicht. Met een DPIA breng je alle privacy risico’s voor consumenten, patiënten, burgers in kaart en stel je daarvoor passende mitigerende maatregelen op. Over DPIA’s bestaan in de praktijk echter veel misverstanden en onduidelijkheden, over zowel de theorie als over de praktijk: hoe voer ik een DPIA uit? Hierdoor worden er vaak ten onrechte geen of sub optimale DPIA’s uitgevoerd. Door dit gebrek aan kennis over DPIA’s blijven organisaties blind voor hun privacy risico’s en kwetsbaar voor claims van consumenten, patiënten en burgers en sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens. De basisboete voor het overtreden van de DPIA-verplichting is € 310.000,-.

Lees meer


Inkoop Software(diensten)

2 februari 2021, Utrecht, 13.30-17.00 uur, € 295,- (excl. BTW).Thumbnail

Voorheen bestond het inkopen van software uit het afnemen van een licentie, een lokale installatie en het zelfstandig inrichten, onderhouden en bijwerken van een softwarepakket. Het was dus vrij eenvoudig om ‘in control’ te blijven over het gebruik van de software.

Tegenwoordig is het inkopen van software(diensten) een complexere aangelegenheid. Doordat veel software nu als een dienst wordt aangeboden, moet een organisatie bijvoorbeeld nadenken over informatiebeveiliging en privacybescherming – zeker in de snel veranderende informatiemaatschappij.

is de taak van een organisatie om vooraf, tijdens en na afloop van de softwaredienstverlening duidelijke eisen te stellen aan de omgang met (persoons)gegevens. Ook moet de organisatie hier zelf aan de slag mee gaan, zodat de softwaredienst veilig kan worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en aansluit op interne (IT-)standaarden, beleidsstukken en procedures. Hiermee kan een organisatie voldoen aan wet- en regelgeving, informatiebeveiligingsrisico’s beheersen en een wildgroei van onbeheerde softwarediensten voorkomen.

Lees meer


Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

11 februari 2021, Utrecht, 14:00 – 17:30 uur, €345 (excl. BTW).Thumbnail

In deze cursus zullen de hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving (de Wwft, de AVG (GDPR) en de gerelateerde richtlijnen, besluiten en wetten) worden behandeld. Aan de hand van rechtspraak en andere (praktijk)voorbeelden wordt geschetst hoe de anti-witwasregelgeving zich verhoudt tot de privacywetgeving.

Aandacht wordt in het bijzonder besteed aan de informatie die financiële instellingen mogen en moeten opvragen bij hun klanten, welke informatie zij in praktijk doorgaans opvragen en of dat binnen de grenzen van het cliëntonderzoek is toegestaan.

Deze cursus is erop gericht u een beter beeld te geven van de privacy-rechtelijke aspecten waar u op dient te letten bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Voor (medewerkers van) ondernemingen die onderwerp zijn van een cliëntonderzoek (of dat voorzien) biedt de cursus een inzage van de informatie die financiële instellingen moeten en zullen opvragen en hoe ver zij daarin mogen gaan.

Lees meer


Driedaagse opleiding Privacy in het sociaal domein

9, 16 & 23 maart 2021, Utrecht, 09:30 - 16:45 uur, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


Datalekken voor bedrijfsjuristen

17 maart 2021, 09.30-13.00 uur, €295,- (excl. BTW).Thumbnail

Voor veel bedrijven is een datalek een stressvol moment. Binnen een korte tijd moeten er een groot aantal acties en beslissingen worden genomen, zoals over het wel of niet melden van het datalek, het informeren van betrokken personen en het treffen van technische maatregelen. Om deze acties in goede banen te leiden en onnodige (reputatie)schade te voorkomen is het van belang om voorbereid te zijn op een beveiligingsincident binnen uw organisatie. Tijdens de cursus “Datalekken voor bedrijfsjuristen” leggen we uit wat u te wachten en te doen staat in het geval van een beveiligingsincident en laten we u deze kennis direct in de praktijk brengen aan de hand van een simulatie.

Lees meer


Actualiteitencursus AVG

6 april 2021, Utrecht, 09.30 - 16.45, € 595,- (excl. BTW).Thumbnail

Ruim twee jaar na dato houdt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de gemoederen nog flink bezig. Pas nu wordt geleidelijk duidelijk hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Zo legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels boetes en dwangsommen op aan onder meer Uber, het UWV en de Nationale Politie. Ook is er jurisprudentie inzake de reikwijdte van het inzagerecht, het nut van DPIA’s en het recht op schadevergoedingen.

Privacyspecialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een beeld van hoe deze normering in de praktijk werkt. Na de actualiteitencursus AVG bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Mindset van een hacker

18 mei 2021, Utrecht, 09.30-16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).afbeelding

In één dag de mind-en skillset van een hacker krijgen, dat is wat de cursus Mindset van een hacker u leert. Verschillende thema’s komen voorbij die worden toegelicht aan de hand van tekst, afbeeldingen en film. Daarnaast worden de cursisten uitgedaagd mee te denken en te discussiëren over verschillende stellingen op het gebied van hacking en privacy. Waar zijn zij het mee eens? Waarmee niet? De training gaat daarna in op verschillende tools die worden gebruikt door hackers. Aan de hand van een aantal demo’s zal een start worden gemaakt, waarna u zelf aan de slag gaat op verschillende (kwetsbare) omgevingen. Zo leert u werken en denken als een hacker.

Lees meer


Persoonsgegevens in faillissementThumbnail

Datum, locatie en tijd volgen. € 145,- (excl. BTW).

Elke week gaan in Nederland vele tientallen bedrijven failliet. Het is te verwachten dat het aantal faillissementen aanzienlijk zal stijgen in de nasleep van het coronavirus. De vraag of persoonsgegevens (zoals in een klantenbestand) in faillissement mogen worden overgedragen aan derden, wordt daardoor steeds relevanter. Welke persoonsgegevens worden verwerkt in een faillissement? En met welke regels van de AVG dient u rekening te houden bij een overdracht van persoonsgegevens in faillissement?

Lees meer


Privacydilemma’s in het publieke domeinafbeelding

Datum, locatie en tijd volgen. € 595,- (excl. BTW).

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene verordening gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze cursuskrijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Lees meer


Privacy op de werkvloer

Datum, locatie en tijd volgen. € 295,- (excl. BTW)

afbeeldingPrivacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit.

In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Basiscursus Privacy in het sociaal domein

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over burgers. De vraag is dan hoe effectief samengewerkt kan worden waarbij de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de burger beschermd blijft.

Deze cursus geeft u inzicht in de privacyprincipes, bespreekt de misverstanden en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist informatie gedeeld kan worden in complexe situaties.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Creëren van privacybewustzijn in organisaties​

afbeelding

Hoe creëer je een privacybewuste organisatiecultuur? Voor een doeltreffend bewustwordingsprogramma en een blijvend bewustzijn onder werknemers is het overbrengen van het belang van privacybescherming cruciaal.

De interactieve cursus Creëren van privacybewustzijn in organisaties is gericht aan personen die binnen hun organisatie een privacy-gerelateerd bewustwordingsprogramma op willen zetten. De cursus wordt vanuit het perspectief van zorginstellingen gegeven, maar de inhoud is ook toepasbaar in andere sectoren.

Lees meer


Interesse in een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met Judith Nuijens. Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail judith@berghauserpont.nl.


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als (online) Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.