Events

Liever een workshop of cursus op maat voor uw organisatie? Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.


Privacy in het sociaal domein - 3 daags​

14, 28 maart, 11 april 2019, 09:30 - 16:30, Utrecht, € 1399,- (ex. BTW)

Op lokaal niveau wordt sinds 2015 intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over cliënten/burgers. De vraag is dan hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden waarbij effectief samengewerkt wordt, de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de cliënt beschermd blijft.

Deze opleiding verschaft de kennis en de vaardigheden om te kunnen adviseren in het sociaal domein. Het bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG. Aan bod komt: de rechtmatige grondslagen van de verwerking en de verstrekking, de geheimhoudingsplicht en wanneer deze doorbroken mag worden. Er wordt een model gegevensverstrekking gepresenteerd. Ook wordt aandacht besteed aan de organisatorische en technische aspecten zoals het inrichten van de teams, de werkprocessen, de bevoegdheden en het inrichten van een registratiesysteem.

Lees meer


AVG voor griffiers

2 april 2019, 09:30 - 13:00, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacyrecht is daarom actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.

Het doel van de cursus AVG is dat de cursist bewust wordt wat de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Privacy in het arbeidsrecht

2 april 2019, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

De urgentie van het privacyrecht neemt enorm toe. Er is maatschappelijk steeds meer aandacht voor en de regels worden aangescherpt. En dan ook nog de hardere sanctionering van overtredingen. Achter de meest dagelijkse bezigheden op de werkvloer, kan er flinke wetgeving schuilgaan. Wat zijn de plichten bij het plaatsen van verborgen camera’s? Wat mag er in een personeelsdossier staan? In hoeverre mag het personeel gevolgd worden? Maar ook, welke mogelijkheden zijn er? En hoe borg je dit binnen de organisatie?

Deze workshop is bedoeld voor (arbeidsrecht)advocaten, juristen en bedrijfsjuristen.

Lees meer


Datalekken en cybersecurity

4 juni 2019, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Een datalek kan voor hoge boetes en flinke imagoschade zorgen. Een goede kennis van de risico’s en het voeren van een veilig beleid kan daarentegen juist een noodzaak zijn. Het is dus van belang te weten hoe data beveiligd moeten worden en hoe een datalek voorkomen wordt. En mocht er toch data gelekt worden, hoe moet er dan gehandeld worden? Sinds de Meldplicht op 1 januari 2016 in werking is getreden, is het melden van een datalek in ieder geval verplicht. Hierbij rijst de vraag of er in de afgelopen twee jaar al (hoge) boetes zijn uitgedeeld. En wat gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de AVG?

Aan het einde van deze dag heeft u een grondig inzicht gekregen in de Meldplicht Datalekken. U kunt antwoord geven op bovenstaande vragen. Op een praktische wijze worden de risico’s en aandachtspunten besproken. Daarnaast krijgt u praktische handvatten mee om een datalek zo goed mogelijk te voorkomen en weet u wat u te doen staat op het moment dat u met een datalek te maken krijgt.

Lees meer


Verdiepingscursus Privacy in de praktijk

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 595,- (ex. BTW)

Veel organisaties zijn al een tijd bezig met de implementatie van de AVG. Soms door middel van een groot project, soms door een enkele FG die ondersteuning uit de organisatie moet halen. Naast vraagstukken rondom de implementatie zal de vraag groeien hoe het privacybeleid straks te beheren en te onderhouden. Na de AVG volgens immers de aanpassing van de e-Privacy Directive, komt jurisprudentie en zijn veel discussies over de AVG nog lang niet afgelopen.

Een antwoord op de vraag hoe compliant te blijven kan gevonden worden in het verhogen van de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van privacy en databescherming. Door het versterken van bepalende posities of het vaststellen van beleid op strategische punten krijgt een organisatie de kans haar omgang met privacy steeds meer te verbeteren. Dit vergezicht staat vaak nog ver af van het nu. In de praktijk worstelen veel organisaties met de vraag of zij voldoen aan de vele eisen die de privacywetgeving aan hen stelt.

Lees meer


Privacyrecht in vogelvlucht: een intro, ontwikkelingen en jurisprudentie

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 595,- (ex. BTW)

Op dit moment werken veel organisaties en overheden aan de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om zo op 25 mei 2018 te kunnen voldoen aan de bepalingen uit deze verordening. Dit behoeft soms technische aanpassingen in de bedrijfsvoering. Maar op grond van welke bepalingen uit de AVG dienen deze technische aanpassingen gedaan te worden? En geldt dat voor elke organisatie? En wat zegt ons huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hierover? Is de nieuwe AVG wel zo’n grote verandering? En wat is nu een ‘persoonsgegeven’ precies? In welk geval mag u deze wel verstrekken en in welk geval niet? En wie gaat straks controleren of ik mijn privacybeleid wel op orde heb?

Kortom, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de inhoud van de AVG en alle bijkomende actualiteiten. Om zo op deze manier in uw dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen adviseren, mee te kunnen praten en/of uit te kunnen voeren.

Lees meer


Cursus Privacy in de HR-praktijk

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 295,- (ex. BTW)

Ondernemingen zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun werknemers. Maar hoe ver mogen zij daar in gaan? Wat zijn de regels en aanpassingen sinds de AVG? Wat zijn de mogelijkheden en plichten op het gebied van cameratoezicht, ziekteregistratie en sollicitaties? Hoe maak je daarbij als werkgever een afweging tussen de belangen van de onderneming en het recht op privacy van de werknemers? En hoe voorkom je hoge boetes?

In deze cursus wordt uiteengezet waar een werkgever aan gebonden is als het gaat om privacy van werknemers. Aan de hand van casuïstiek wordt het onderwerp inzichtelijk gemaakt en kunt u hiermee ook daadwerkelijk mee aan de slag.

Lees meer


Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 595,- (ex. BTW)

In de cursus ‘Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht’ wordt ingegaan op alle verschillende mogelijkheden die de toezichthouder, de AP, ter beschikking staan in geval van overtreding van de AVG. Daarnaast wordt ingegaan op de werkwijze van de toezichthouder en hoe u zich kunt verweren tegen eventuele handhavingsacties. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar handhavinginstrumenten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de concept e-Privacyverordening ter beschikking staan. De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen. Deze cursus is bestemd voor professionals die in hun praktijk te maken hebben en/of krijgen met de nieuwe privacywetgeving.

Lees meer