Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede (online) cursus of een workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?

8 oktober 2020, Utrecht, 11:00 - 14:30 uur, € 295,- (excl. BTW).Thumbnail

Veel organisaties maken gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. Het ophangen van camera’s is onder de AVG alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de inbreuk op privacy zo klein mogelijk zijn: het ophangen van camera’s in een behandelruimte of toilet gaat bijvoorbeeld te ver. Maar wat mag dan wel? En welke maatregelen moeten genomen worden voordat de camera’s aan mogen?

In de praktijk bestaat nog onduidelijkheid. In deze cursus krijgt u praktische handvatten over de inrichting van uw (internationale) camerabeleid. Hoe ziet de verplichte DPIA voor cameratoezicht eruit en waar moet ik op letten als ik een verwerkersovereenkomst sluit met de beveiliger of het onderhoudsbedrijf? En hoe zit het met de inzet van gezichtsherkenning?

Lees meer


Actualiteitencursus AVG

26 oktober 2020, 09.30 - 16.45 uur, € 595,- (excl. BTW).Thumbnail

Bijna twee jaar na dato houdt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de gemoederen nog flink bezig. Pas nu wordt geleidelijk duidelijk hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Zo legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels boetes en dwangsommen op aan onder meer Uber, het UWV en de Nationale Politie. Ook is er jurisprudentie inzake de reikwijdte van het inzagerecht, het nut van DPIA’s en het recht op schadevergoedingen.

Privacyspecialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een beeld van hoe deze normering in de praktijk werkt. Na de actualiteitencursus AVG bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Masterclass Privacy: the next step

Startdatum: 28 oktober (1e module van totaal 7 modules) van 16:00 - 20:00 uur, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
€ 2.795,- (excl. BTW) (voor 7 modules)

afbeelding

Het respecteren van privacy vraagt om meer dan het je houden aan de wet- en regelgeving. Hoe respecteren organisaties de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie? Verschillende aspecten moeten worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen.

De masterclass Privacy: the next step is opgezet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), gericht aan privacy-experts en bestaat uit zeven modules waarin privacy wordt belicht vanuit juridisch-, technisch-, ethisch-, organisatorisch- en consumentenperspectief.

Lees meer


Driedaagse opleiding Privacy in het sociaal domein

29 oktober, 5 en 12 november 2020, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


DPIA

12 november 2020, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 595,- (excl. BTW) Thumbnail

Organisaties moeten er voor zorgen dat ze in de processen waarin ze persoonsgegevens verwerken de privacy van betrokkenen beschermen. DPIA’s spelen daarbij een cruciale rol en zijn voor bepaalde soorten verwerkingen volgens de AVG zelfs verplicht. Met een DPIA breng je alle privacy risico’s voor consumenten, patiënten, burgers in kaart en stel je daarvoor passende mitigerende maatregelen op. Over DPIA’s bestaan in de praktijk echter veel misverstanden en onduidelijkheden, over zowel de theorie als over de praktijk: hoe voer ik een DPIA uit? Hierdoor worden er vaak ten onrechte geen of sub optimale DPIA’s uitgevoerd. Door dit gebrek aan kennis over DPIA’s blijven organisaties blind voor hun privacy risico’s en kwetsbaar voor claims van consumenten, patiënten en burgers en sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens. De basisboete voor het overtreden van de DPIA-verplichting is € 310.000,-.

Lees meer


Workshop Privacy op de werkvloer

afbeelding12 november 2020, Utrecht, 13.30 - 17.00 uur, € 295,- (excl. BTW).

Privacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit.

In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.

Lees meer


Inkoop Software(diensten)

16 november, Utrecht, 09.30-16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).Thumbnail

Voorheen bestond het inkopen van software uit het afnemen van een licentie, een lokale installatie en het zelfstandig inrichten, onderhouden en bijwerken van een softwarepakket. Het was dus vrij eenvoudig om ‘in control’ te blijven over het gebruik van de software.

Tegenwoordig is het inkopen van software(diensten) een complexere aangelegenheid. Doordat veel software nu als een dienst wordt aangeboden, moet een organisatie bijvoorbeeld nadenken over informatiebeveiliging en privacybescherming – zeker in de snel veranderende informatiemaatschappij.

is de taak van een organisatie om vooraf, tijdens en na afloop van de softwaredienstverlening duidelijke eisen te stellen aan de omgang met (persoons)gegevens. Ook moet de organisatie hier zelf aan de slag mee gaan, zodat de softwaredienst veilig kan worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en aansluit op interne (IT-)standaarden, beleidsstukken en procedures. Hiermee kan een organisatie voldoen aan wet- en regelgeving, informatiebeveiligingsrisico’s beheersen en een wildgroei van onbeheerde softwarediensten voorkomen.

Lees meer


Avg voor griffiersThumbnail

18 november, Utrecht, 09.30-13.00 uur, €295,- (exl. BTW).

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Privacyrecht is daarom actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur en natuurlijk de recente Coronawetgeving.

Lees meer


Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

18 november 2020, Utrecht, 09.30 - 16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).afbeelding

Na afloop van de cursus ‘Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's’ bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.

Lees meer


Privacy-aspecten in fusies en overnames in vogelvlucht

Thumbnail19 november, Utrecht, 10.00-11.30 uur, €145,- (exl. BTW).

Het belang van privacy in een fusie of overname kan eenvoudig worden onderschat. Maar als het fout gaat, dan kan dit leiden tot hoge kosten en verliezen voor zowel de verkoper als de koper. Zo kan de ontdekking van een datalek na een overname grote gevolgen hebben voor de waarde en reputatie van het overgenomen bedrijf, maar ook de koper kan worden geconfronteerd met waardeverlies, weglopende klanten en eventuele boetes of schadevergoedingen. Hoe kan dit worden voorkomen?

Lees meer


Mindset van een hacker

23 november, Utrecht, 09.30-16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).afbeelding

In één dag de mind-en skillset van een hacker krijgen, dat is wat de cursus Mindset van een hacker u leert. Verschillende thema’s komen voorbij die worden toegelicht aan de hand van tekst, afbeeldingen en film. Daarnaast worden de cursisten uitgedaagd mee te denken en te discussiëren over verschillende stellingen op het gebied van hacking en privacy. Waar zijn zij het mee eens? Waarmee niet? De training gaat daarna in op verschillende tools die worden gebruikt door hackers. Aan de hand van een aantal demo’s zal een start worden gemaakt, waarna u zelf aan de slag gaat op verschillende (kwetsbare) omgevingen. Zo leert u werken en denken als een hacker.

Lees meer


Cursus Privacy voor finance professionals

26 november 2020, 09.30 - 12.30 uur, € 295,- (excl. BTW).

afbeelding

Het onderwerp privacy is volop in beweging binnen de financiële sector. Niet alleen vanwege nieuwe initiatieven van financiële instellingen op het gebied van (commercieel) gebruik van persoonsgegevens (denk aan het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van betaalgedrag), maar ook door nieuwe regelgeving, zoals de PSD II en MiFiD II richtlijnen. Daarbij neemt het aantal inzage- en verwijderingsverzoeken met de dag toe en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven ook dit jaar de focus te houden op de financiële sector. Al met al is het belang van de juiste kennis en correcte toepassing van de AVG nog steeds erg belangrijk. In deze cursus praten wij u bij over recente ontwikkelingen en geven wij een aantal praktische tips over omgang met verzoeken van betrokkenen en het uitvoeren van een DPIA.

In deze interactieve cursus behandelen wij een aantal belangrijke vraagstukken die de AVG met zich brengt binnen de financiële sector. Daarbij besteden wij ruime aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in dit kader. Zo zullen wij ingaan op de (on)mogelijkheden bij commercieel gebruik van persoonsgegevens door banken of andere financiële instellingen, komen de PSD II en MiFiD II richtlijnen aan bod en bespreken wij op welke wijze de verschillende toezichthouders (DNB, AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens) zich tot elkaar verhouden bij, bijvoorbeeld, een datalek. Ook geven wij concrete handvatten voor het correct uitvoeren van een DPIA en geven wij een aantal praktische tips over het omgaan met verzoeken van betrokkenen.

Lees meer


Datalekken voor bedrijfsjuristen

3 december 2020, Utrecht, 09.30-13.00 uur, €295,- (exl. BTW).Thumbnail

Voor veel bedrijven is een datalek een stressvol moment. Binnen een korte tijd moeten er een groot aantal acties en beslissingen worden genomen, zoals over het wel of niet melden van het datalek, het informeren van betrokken personen en het treffen van technische maatregelen. Om deze acties in goede banen te leiden en onnodige (reputatie)schade te voorkomen is het van belang om voorbereid te zijn op een beveiligingsincident binnen uw organisatie. Tijdens de cursus “Datalekken voor bedrijfsjuristen” leggen we uit wat u te wachten en te doen staat in het geval van een beveiligingsincident en laten we u deze kennis direct in de praktijk brengen aan de hand van een simulatie.

Lees meer


Cursus Handhaving en privacy

afbeelding

2 februari 2021, Utrecht, 13.30 - 16.30 uur € 295,- (excl. BTW)

Nu de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) al enige tijd achter ons ligt en het stof enigszins is neergedaald, verschuift de focus van de Autoriteit Persoonsgegevens langzaam van voorlichting naar handhaving van de privacywetgeving. Het is om die reden van belang om als bedrijfsjurist of overheidsjurist up-to-date te zijn en je goed voor te bereiden op mogelijk toezicht, handhaving of zelfs een inval door de Autoriteit Persoonsgegevens. In de interactieve cursus Handhaving en privacy geven wij inzicht in de verschillende bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en besteden wij aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in het kader van privacy en handhaving.

Onder meer de formele vereisten aan toezicht, de evenredigheid en subsidiariteit van het inzetten daarvan en de grenzen aan de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen aan bod komen. Ook zullen wij ingaan op de verschillende handhavingsinstrumenten, zoals het opleggen van een last onder dwangsom, het verwerkingsverbod en natuurlijk de bestuurlijke boete. Daarnaast zal in deze cursus aandacht worden besteed aan mogelijk toekomstige invallen door de Autoriteit Persoonsgegevens, welke regels er dan gelden en hoe je hier het beste op kunt reageren.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Basiscursus Privacy in het sociaal domein

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over burgers. De vraag is dan hoe effectief samengewerkt kan worden waarbij de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de burger beschermd blijft.

Deze cursus geeft u inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist informatie gedeeld kan worden in complexe situaties.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Creëren van privacybewustzijn in organisaties​

afbeelding

Hoe creëer je een privacybewuste organisatiecultuur? Voor een doeltreffend bewustwordingsprogramma en een blijvend bewustzijn onder werknemers is het overbrengen van het belang van privacybescherming cruciaal.

>De interactieve cursus Creëren van privacybewustzijn in organisaties is gericht aan personen die binnen hun organisatie een privacy-gerelateerd bewustwordingsprogramma op willen zetten. De cursus wordt vanuit het perspectief van zorginstellingen gegeven, maar de inhoud is ook toepasbaar in andere sectoren.

Lees meer


Privacydilemma’s in het publieke domeinafbeelding

Datum, locatie en tijd volgt. € 595,- (excl. BTW).

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze cursuskrijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Lees meer


Online cursus Persoonsgegevens in faillissementThumbnail

Datum, locatie en tijd volgt. € 145,- (excl. BTW).

Elke week gaan in Nederland vele tientallen bedrijven failliet. Het is te verwachten dat het aantal faillissementen aanzienlijk zal stijgen in de nasleep van het coronavirus. De vraag of persoonsgegevens (zoals in een klantenbestand) in faillissement mogen worden overgedragen aan derden, wordt daardoor steeds relevanter. Welke persoonsgegevens worden verwerkt in een faillissement? En met welke regels van de AVG dient u rekening te houden bij een overdracht van persoonsgegevens in faillissement?

Lees meer


Interesse in een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met Hanna Rab (junior uitgever). Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail hanna@berghauserpont.nl.


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als (online) Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.