Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede cursus / workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Cursus AVG voor griffiers

17 september 2019, 09:30 - 13:00, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

afbeelding

Privacyrecht is actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.

Het doel van de cursus AVG voor griffiers is dat de cursist bewust wordt van de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Drie-daagse opleiding Privacy in het sociaal domein

10 oktober, 30 oktober, 14 november, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (ex. BTW)

afbeelding

In 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Deze opleiding is voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of FG’er in het sociaal domein.
Op lokaal niveau wordt sinds 2015 intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over cliënten/burgers. De vraag is dan hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden waarbij effectief samengewerkt wordt, de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de cliënt beschermd blijft.

Deze opleiding (door docente mr. Corrie Ebbers) verschaft de kennis en de vaardigheden om te kunnen adviseren in het sociaal domein. Het bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
Cursus Privacydilemma’s in het publieke domein

28 oktober 2019, 09.30 -16.30 uur, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

afbeelding

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze cursus krijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Met deze cursus krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.

Lees meer


Workshop Privacy op de werkvloer

29 oktober 2019, 13.30 -17.00 uur, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

afbeelding

Privacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit.

In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.

Lees meer


Masterclass Privacy: the next step

Startdatum: 30 oktober 2019 (1e module) van 16:00 - 21:00 uur, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Advanced Graduate School
€ 2.795,- (voor 7 modules)

afbeelding

Privacy bekeken vanuit een juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en ethisch perspectief.

Met de Masterclass Privacy: the next step, heeft de Universiteit van Amsterdam / Advanced Graduate School i.s.m. Privacyweb een programma ontwikkeld waarbij privacy vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Juridische, economische, ethische, technische en organisatorische vraagstukken en de daarbij horende verandertrajecten komen uitgebreid aan bod in de 7 modules. Het programma is zo vormgegeven dat de wetenschap direct is toe te passen in de praktijk door aan eigen cases te werken en ervaringen uit te wisselen. Met deze nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk kunt u betere oplossingen vinden voor concrete privacy issues en gericht werken aan het ontwerp en de realisatie van het privacybeleid voor uw organisatie.

Lees meer


Cursus: Werken aan een privacybewuste organisatie

31 oktober 2019, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

afbeelding

Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.

Na de cursus:

- kennen deelnemers de stappen voor een effectief bewustwordingsprogramma en kunnen ze dat in gang zetten. Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers wordt meer of minder aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
- zien deelnemers het belang van privacybescherming en kunnen zij dat overdragen;
- kunnen deelnemers privacyrisico’s in hun werksituatie vermijden;
- kennen deelnemers op hoofdlijnen toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen ze dat toepassen in hun eigen werksituatie.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
examentraining CIPP / E Certified Information Privacy Professional Europe

donderdag 31 oktober en donderdag 7 november, Amsterdam, € 997,- (ex. BTW) voor 2-daagse examentraining

afbeelding

  • Maak uw privacykennis kenbaar d.m.v. een internationaal erkend privacy-certificaat.
  • CIPP/E is dé standaard op het gebied van privacy-certificering.
  • Met een CIPP/E certificering toont u aan voldoende kennis te hebben van de Europese privacywetgeving (GDPR / AVG).

In twee dagen optimaal voorbereid voor op het Engelstalige CIPP/E certificeringsexamen.

De trainingsdagen zijn samen of afzonderlijk te boeken (bijvoorbeeld als u alleen de praktische oefendag (dag 2) wilt doen).

Na afronding van deze cursus kunt u goed voorbereid het CIPP/E certificeringsexamen maken in een van de bij het IAPP aangesloten examencentra (niet inbegrepen in de prijs). Nadere (zelf)studie van het studiemateriaal kan nodig zijn voor behalen van het CIPP/E examen.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
examentraining CIPM / Certified Information Privacy Manager

donderdag 14 en donderdag 21 november 2019, in Amsterdam, € 997,- (ex. BTW) voor 2-daagse examentraining

afbeelding

  • Maak uw privacykennis kenbaar d.m.v. een internationaal erkend privacy-certificaat
  • CIPM is dé standaard op het gebied van privacymanagement
  • Met een CIPM certificering toont u aan kennis te hebben van de globale en regionale (Europese) privacywetgeving en u bent in staat een privacyprogramma van A tot Z vorm te geven, te begeleiden en in stand te houden.

In twee dagen optimaal voorbereid voor op het Engelstalige CIPM certificeringsexamen.

De trainingsdagen zijn samen of afzonderlijk te boeken (bijvoorbeeld als u alleen de praktische oefendag (dag 2) wilt doen).

​Na afronding van deze cursus kunt u goed voorbereid het CIPM certificeringsexamen maken in een van de bij het IAPP aangesloten examencentra (niet inbegrepen in de prijs). Nadere (zelf)studie van het studiemateriaal kan nodig zijn voor behalen van het CIPM examen.

​Lees meer


Cursus Datalekken en cybersecurity

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

afbeelding

Een datalek kan voor hoge boetes en flinke imagoschade zorgen. Een goede kennis van de risico’s en het voeren van een veilig beleid kan daarentegen juist een selling point zijn. Het is dus van belang te weten hoe data beveiligd moeten worden en hoe een datalek voorkomen wordt. En mocht er toch data gelekt worden, hoe moet er dan gehandeld worden? Sinds de Meldplicht op 1 januari 2016 in werking is getreden, is het melden van een datalek in ieder geval verplicht. Hierbij rijst de vraag of er in de afgelopen drie jaar al (hoge) boetes zijn uitgedeeld. En wat is er veranderd met de inwerkingtreding van de AVG?

Aan het einde van deze dag heeft u een grondig inzicht gekregen in de Meldplicht Datalekken. U kunt antwoord geven op bovenstaande vragen. Op een praktische wijze worden de risico’s en aandachtspunten besproken. Daarnaast krijgt u praktische handvatten mee om een datalek zo goed mogelijk te voorkomen en weet u wat u te doen staat op het moment dat u met een datalek te maken krijgt.

Lees meer


Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

afbeelding

In de cursus ‘Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht’ wordt ingegaan op alle verschillende mogelijkheden die de toezichthouder, de AP, ter beschikking staan in geval van overtreding van de AVG. Daarnaast wordt ingegaan op de werkwijze van de toezichthouder en hoe u zich kunt verweren tegen eventuele handhavingsacties. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar handhavinginstrumenten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de concept e-Privacyverordening ter beschikking staan. De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen. Deze cursus is bestemd voor professionals die in hun praktijk te maken hebben en/of krijgen met de nieuwe privacywetgeving.

Lees meer


Behoefte aan een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met programmamanager Paula Vrolijk via tel. 020 8200 908 of paula@berghauserpont.nl


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.