Events

Liever een op-maat workshop? Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen. Bekijk hier het aanbod.


AVG voor griffiers

1 november 2018, 09:30 - 13:00, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacyrecht is daarom actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.

Het doel van de cursus AVG is dat de cursist bewust wordt wat de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Privacy in het sociale domein

22 november 2018, 09:30 - 16:30, Utrecht, € 499,- (ex. BTW)

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over burgers. De vraag is dan op welke wijze effectief samengewerkt kan worden waarbij de ambtenaar de wet kan uitvoeren, de hulpverlener zijn integriteit bewaard en de privacy van de burger beschermd blijft.

De cursus Privacy in het sociale domein bespreekt de actuele ontwikkelingen, waaronder ook de wijzigingen onder invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bespreekt wanneer en met wie informatie gedeeld mag worden, schetst de rol van de ambtenaar, de hulpverlener, de vrijwilliger en de politie. Biedt een checklist aan de hand waarvan beoordeeld kan worden wanneer de geheimhoudingsplicht doorbroken mag worden.

Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist, informatie in complexe situaties kan worden gedeeld.

Lees meer


Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht

6 november 2018, 09.30 - 16.30 uur, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

In de cursus ‘Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht’ wordt ingegaan op alle verschillende mogelijkheden die de toezichthouder, de AP, ter beschikking staan in geval van overtreding van de AVG. Daarnaast wordt ingegaan op de werkwijze van de toezichthouder en hoe u zich kunt verweren tegen eventuele handhavingsacties. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar handhavinginstrumenten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de concept e-Privacyverordening ter beschikking staan. De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen.

Lees meer


Verdiepingscursus Privacy in de praktijk

8 november 2018, 09.30 - 16.45 uur, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Organisaties bereiden zich voor op de AVG. Na de publicatie in 2016 volgt een overgangsperiode van twee jaar die eindigt op 25 mei 2018. Vanaf die datum is alleen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing als algemene privacywet. De komst van de AVG heeft een nieuw speelveld gecreëerd. Door de torenhoge boetes en expliciete eisen aan directies ligt de nadruk in toenemende mate op accountability, verantwoording en het aanhalen van interne regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Naast informatiebeveiligingsbeleid heeft een organisatie behoefte aan een stevig privacybeleid, goed beheer van contracten en verwerkersovereenkomsten en voert controles uit om naleving aan te kunnen tonen.

Veel organisaties zijn al een tijd bezig met de implementatie van de AVG. Soms door middel van een groot project, soms door een enkele FG die ondersteuning uit de organisatie moet halen. Naast vraagstukken rondom de implementatie zal de vraag groeien hoe het privacybeleid straks te beheren en te onderhouden. Na de AVG volgens immers de aanpassing van de e-Privacy Directive, komt jurisprudentie en zijn veel discussies over de AVG nog lang niet afgelopen.

Een antwoord op de vraag hoe compliant te blijven kan gevonden worden in het verhogen van de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van privacy en databescherming. Door het versterken van bepalende posities of het vaststellen van beleid op strategische punten krijgt een organisatie de kans haar omgang met privacy steeds meer te verbeteren. Dit vergezicht staat vaak nog ver af van het nu. In de praktijk worstelen veel organisaties met de vraag of zij voldoen aan de vele eisen die de privacywetgeving aan hen stelt.

Lees meer


Cursus Privacy in de HR-praktijk

15 november 2018, 13:30-16:30, € 295,- (ex. BTW)

Ondernemingen zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun werknemers. Maar hoe ver mogen zij daar in gaan? Wat zijn de regels en aanpassingen sinds de AVG? Wat zijn de mogelijkheden en plichten op het gebied van cameratoezicht, ziekteregistratie en sollicitaties? Hoe maak je daarbij als werkgever een afweging tussen de belangen van de onderneming en het recht op privacy van de werknemers? En hoe voorkom je hoge boetes?

In deze cursus wordt uiteengezet waar een werkgever aan gebonden is als het gaat om privacy van werknemers. Aan de hand van casuïstiek wordt het onderwerp inzichtelijk gemaakt en kunt u hiermee ook daadwerkelijk mee aan de slag.

Lees meer


Seminar opsporen bijstandsfraude: methoden, nieuwe technologie en rechtspraak

29 november 2018, 09:00 - 13:00, Utrecht, € 199,- (ex. BTW)

Gemeenten zijn volop aan het experimenteren met methoden en middelen om bijstandsfraudeurs beter in beeld te krijgen. Uit de media blijkt dat sociale diensten daarbij ook gebruik maken van ingrijpende technieken zoals camera's en gps-trackers. Met regelmaat worden zij daarbij teruggefloten door de bestuursrechter.

Tijdens het seminar ‘opsporen bijstandsfraude’ zoomen we in op trends en ontwikkelingen. We geven een overzicht van methoden en middelen die de afgelopen jaren zijn ingezet en bespreken wat werkt en wat niet en wat mag en wat niet. We praten je bij over de rode draad in de rechtspraak.

Lees meer


Cursus Privacy in het arbeidsrecht

29 november 2018, 13:30-16:30, € 295,- (ex. BTW)

De urgentie van het privacyrecht neemt enorm toe. Er is maatschappelijk steeds meer aandacht voor en de regels worden aangescherpt. En dan ook nog de hardere sanctionering van overtredingen.
Achter de meest dagelijkse bezigheden op de werkvloer, kan er flinke wetgeving schuilgaan. Wat zijn de plichten bij het plaatsen van verborgen camera’s? Wat mag er in een personeelsdossier staan? In hoeverre mag het personeel gevolgd worden? Maar ook, welke mogelijkheden zijn er? En hoe borg je dit binnen de organisatie?

Deze workshop is bedoeld voor (arbeidsrecht)advocaten, juristen en bedrijfsjuristen.

Lees meer


Privacy-diner

10 december 2018, 15:30 - 21:30, € 295,- (ex. BTW) earlybird t/m 26 oktober daarna 349,-

De wereld digitaliseert in een rap tempo. Dit beïnvloedt in sterke mate de manier waarop we met elkaar communiceren, en hoe we onze aankopen doen. Want bij datatransacties zijn bijna altijd persoonlijke gegevens betrokken. De intentie van de GDPR is dat de burger weer grip krijgt op zijn persoonlijke gegevens. Maar werkt dat ook echt zo? Hoe kunnen we privacy herdefiniëren? Wat zijn de kansen, en wat zijn de risico’s? En wat betekent dit, voor organisaties, burgers en overheden?

De avond bestaat uit een plenair deel, waarin het grote plaatje wordt geschetst. Daarna praten en discussiëren we verder en in kleiner verband aan verschillende thema-tafels, waarbij ook de meer praktische aspecten aan bod komen.

Op dit dinercongres geven wij u in een speciale setting inzicht in de problematiek en inspiratie hoe u daarmee aan de slag kan gaan. Aan de tafels kunt u op plezierige wijze van gedachten wisselen met andere actoren in het veld.

Lees meer


Cursus Datalekken en cybersecurity

10 december 2018, 09:30-16:30, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Een datalek kan voor hoge boetes en flinke imagoschade zorgen. Een goede kennis van de risico’s en het voeren van een veilig beleid kan daarentegen juist een selling point zijn. Het is dus van belang te weten hoe data beveiligd moeten worden en hoe een datalek voorkomen wordt. En mocht er toch data gelekt worden, hoe moet er dan gehandeld worden? Sinds de Meldplicht op 1 januari 2016 in werking is getreden, is het melden van een datalek in ieder geval verplicht. Hierbij rijst de vraag of er in de afgelopen twee jaar al (hoge) boetes zijn uitgedeeld. En wat gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de AVG?

Andere vragen die hierbij vaak spelen:

  • Hoe voorkom ik een datalek?
  • Kunnen mijn werknemers nog gebruik maken van onbeveiligde USB-sticks?
  • Mogen medewerkers persoonsgegevens van klanten bewaren op hun eigen apparatuur?
  • Wat als uw organisatie persoonsgegevens opslaat in de cloud (o.a. Google Drive en Dropbox) buiten de EU.
  • Wie is er verantwoordelijk binnen mijn organisatie?
  • Kunnen klanten mij aansprakelijk stellen voor het lekken van gegevens?
  • Hoe zorg ik er voor dat mijn organisatie compliance is?
  • Hoe zorg ik voor awareness bij mijn medewerkers?
  • En wat moet ik precies doen bij een datalek?

Lees meer


Privacyrecht in vogelvlucht: een intro, ontwikkelingen en jurisprudentie

Datum wordt later bekend gemaakt, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Op dit moment werken veel organisaties en overheden aan de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om zo op 25 mei 2018 te kunnen voldoen aan de bepalingen uit deze verordening. Dit behoeft soms technische aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de inhoud van de AVG en bijkomende actualiteiten.

In deze cursus bent u o.a. op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de Wbp, het doel, de reikwijdte en de inhoud van de AVG, de bevoegdheden van de AP, en de actualiteiten rondom het onderwerp. Zodat u in uw dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk kan adviseren, meepraten en/of uitvoeren.