Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede (online) cursus of een workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

20 april 2021, Utrecht, 09:30-16:30 uur, € 595,- (excl. BTW)

afbeeldingVoor organisaties waar BOA’s werkzaam zijn geldt naast de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook de Wet politiegegevens (Wpg). De Wpg is specifieker dan de AVG: er gelden andere termijnen, je mag eenmaal verzamelde gegevens ook voor andere doelen gebruiken en je mag gegevens verzamelen en verder verwerken zonder dat de betrokkene toestemming hoeft te geven. Omdat de BOA twee verschillende petten heeft, is het noodzakelijk dat de politiegegevens onderscheiden kunnen worden van AVG-gegevens en alleen mensen met een opsporingsbevoegdheid toegang hebben tot deze gegevens.

De cursus is bestemd voor privacydeskundigen van alle publieke en private organisaties waar BOA’s werkzaam zijn. Denk aan privacyadviseurs, -juristen, Chief Information Security Officers en natuurlijk de functionaris Gegevensbescherming. Ook staat de cursus open voor HR- en ICT-managers die als taak hebben de werkomgeving compliant te maken in organisaties waar BOA’s werkzaam zijn.

Lees meer


Internationale doorgifte van persoonsgevens: hoe regel je dat in de praktijk?

22 april 2021, Utrecht, 09.30 - 16.45, € 595,- (excl. BTW).Thumbnail

Op 16 juli 2020 is in het Schrems II-arrest van het Europese Hof van Justitie het EU-VS privacy shield ongeldig verklaard. In dit arrest komt ook de geldigheid van de standaardmodelbepalingen (standard contractual clauses / model clauses) aan bod en overweegt het Hof dat partijen die daarvan gebruik willen maken voorafgaand moeten toetsen of deze modelbepalingen wel voldoende waarborgen bieden. In deze cursus komt de huidige stand van zaken aan bod met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.

Deze cursus wordt gegeven door Céline van Waesberge en Nina Orlić, beiden werkzaam als advocaat in het Data Protection & Privacy Team bij Loyens & Loeff. Zij zijn gespecialiseerd in onder meer het gegevensbeschermings- en privacyrecht en hebben ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van ondernemingen in uiteenlopende sectoren.

Lees meer


Privacyaspecten in fusies en overnames in vogelvlucht

11 mei 2021, Online, 10:00 - 12:30 uur, € 145,- (excl. BTW).Thumbnail

Het belang van privacy in een fusie of overname kan eenvoudig worden onderschat. Maar als het fout gaat, dan kan dit leiden tot hoge kosten en verliezen voor zowel de verkoper als de koper. Zo kan de ontdekking van een datalek na een overname grote gevolgen hebben voor de waarde en reputatie van het overgenomen bedrijf, maar ook de koper kan worden geconfronteerd met waardeverlies, weglopende klanten en eventuele boetes of schadevergoedingen. Hoe kan dit worden voorkomen?

In veel fusies en overnames (M&A) speelde het onderwerp “privacy” enkele jaren geleden nauwelijks een rol van betekenis. Privacy is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) in 2018 en na enkele privacy-schandalen na overnames, ook een ‘hot topic’ geworden in M&A land.

In deze online cursus wordt door advocaat I Chu Chao uitgelegd wat de specifieke privacy-aandachtspunten zijn in de diverse fasen van een fusie of overname, van de due diligence-fase tot de post-closing-fase.

Lees meer


Mindset van een hacker

18 mei 2021, Utrecht, 09.30-16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).afbeelding

In één dag de mind-en skillset van een hacker krijgen, dat is wat de cursus Mindset van een hacker u leert. Verschillende thema’s komen voorbij die worden toegelicht aan de hand van tekst, afbeeldingen en film. Daarnaast worden de cursisten uitgedaagd mee te denken en te discussiëren over verschillende stellingen op het gebied van hacking en privacy. Waar zijn zij het mee eens? Waarmee niet? De training gaat daarna in op verschillende tools die worden gebruikt door hackers. Aan de hand van een aantal demo’s zal een start worden gemaakt, waarna u zelf aan de slag gaat op verschillende (kwetsbare) omgevingen. Zo leert u werken en denken als een hacker.

Lees meer


Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG
Thumbnail

20 mei 2021, Utrecht, 09:30-16:45 uur, € 595,- (excl. BTW).

Wat te doen bij een inzageverzoek? Wanneer geldt het recht op verwijdering, ook wel het recht om vergeten te worden? Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met verzoeken en de uitoefening van privacyrechten door individuen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen verschillende rechten om de controle over hun persoonsgegevens te behouden. In de praktijk komen het inzagerecht en het verwijderingsrecht het meest aan bod. In deze cursus staan deze rechten centraal.

Deze cursus wordt gegeven door Céline van Waesberge en Nina Orlić, beiden werkzaam als advocaat in het Data Protection & Privacy Team bij Loyens & Loeff. Zij zijn gespecialiseerd in onder meer het gegevensbeschermings- en privacyrecht en hebben ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van ondernemingen in uiteenlopende sectoren.

Lees meer


Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?

8 juni 2021, Utrecht, 11:00-14:30 uur, € 295,- (excl. BTW).Thumbnail

Veel organisaties maken gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. Het ophangen van camera’s is onder de AVG alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de inbreuk op privacy zo klein mogelijk zijn: het ophangen van camera’s in een behandelruimte of toilet gaat bijvoorbeeld te ver. Maar wat mag dan wel? En welke maatregelen moeten genomen worden voordat de camera’s aan mogen?

In de praktijk bestaat nog onduidelijkheid. In deze cursus krijgt u praktische handvatten over de inrichting van uw (internationale) camerabeleid. Hoe ziet de verplichte DPIA voor cameratoezicht eruit en waar moet ik op letten als ik een verwerkersovereenkomst sluit met de beveiliger of het onderhoudsbedrijf? En hoe zit het met de inzet van gezichtsherkenning?

Lees meer


Datalekken voor bedrijfsjuristen

15 juni 2021, Utrecht, 09.30-13.00 uur, €295,- (excl. BTW).Thumbnail

Voor veel bedrijven is een datalek een stressvol moment. Binnen een korte tijd moeten er een groot aantal acties en beslissingen worden genomen, zoals over het wel of niet melden van het datalek, het informeren van betrokken personen en het treffen van technische maatregelen. Om deze acties in goede banen te leiden en onnodige (reputatie)schade te voorkomen is het van belang om voorbereid te zijn op een beveiligingsincident binnen uw organisatie. Tijdens de cursus “Datalekken voor bedrijfsjuristen” leggen we uit wat u te wachten en te doen staat in het geval van een beveiligingsincident en laten we u deze kennis direct in de praktijk brengen aan de hand van een simulatie.

Lees meer


Privacy in het sociaal domein - driedaagse opleiding

15, 22, 29 juni 2021, Utrecht, 09:30-16:45, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


DPIA

22 juni 2021, Utrecht, 09:30-16:30, € 595,- (excl. BTW) Thumbnail

Organisaties moeten er voor zorgen dat ze in de processen waarin ze persoonsgegevens verwerken de privacy van betrokkenen beschermen. DPIA’s spelen daarbij een cruciale rol en zijn voor bepaalde soorten verwerkingen volgens de AVG zelfs verplicht. Met een DPIA breng je alle privacy risico’s voor consumenten, patiënten, burgers in kaart en stel je daarvoor passende mitigerende maatregelen op. Over DPIA’s bestaan in de praktijk echter veel misverstanden en onduidelijkheden, over zowel de theorie als over de praktijk: hoe voer ik een DPIA uit? Hierdoor worden er vaak ten onrechte geen of sub optimale DPIA’s uitgevoerd. Door dit gebrek aan kennis over DPIA’s blijven organisaties blind voor hun privacy risico’s en kwetsbaar voor claims van consumenten, patiënten en burgers en sancties van de Autoriteit Persoonsgegevens. De basisboete voor het overtreden van de DPIA-verplichting is € 310.000,-.

Lees meer


Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

16 september 2021, Utrecht, 14:00 – 17:30 uur, €345 (excl. BTW).Thumbnail

In deze cursus zullen de hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving (de Wwft, de AVG (GDPR) en de gerelateerde richtlijnen, besluiten en wetten) worden behandeld. Aan de hand van rechtspraak en andere (praktijk)voorbeelden wordt geschetst hoe de anti-witwasregelgeving zich verhoudt tot de privacywetgeving.

Aandacht wordt in het bijzonder besteed aan de informatie die financiële instellingen mogen en moeten opvragen bij hun klanten, welke informatie zij in praktijk doorgaans opvragen en of dat binnen de grenzen van het cliëntonderzoek is toegestaan.

Deze cursus is erop gericht u een beter beeld te geven van de privacy-rechtelijke aspecten waar u op dient te letten bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Voor (medewerkers van) ondernemingen die onderwerp zijn van een cliëntonderzoek (of dat voorzien) biedt de cursus een inzage van de informatie die financiële instellingen moeten en zullen opvragen en hoe ver zij daarin mogen gaan.

Lees meer


AVG voor griffiers

5 oktober 2021, Utrecht, 09.30-13.00 uur, €295,- (excl. BTW).Thumbnail

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Privacyrecht is daarom actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur en natuurlijk de recente Coronawetgeving.

Het doel van de cursus ‘AVG voor griffiers’ is dat de cursist bewust wordt wat de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Inkoopsoftware (diensten)

9 november 2021, Utrecht, 13.30-17.00 uur, € 295,- (excl. BTW).Thumbnail

Voorheen bestond het inkopen van software uit het afnemen van een licentie, een lokale installatie en het zelfstandig inrichten, onderhouden en bijwerken van een softwarepakket. Het was dus vrij eenvoudig om ‘in control’ te blijven over het gebruik van de software.

Tegenwoordig is het inkopen van software(diensten) een complexere aangelegenheid. Doordat veel software nu als een dienst wordt aangeboden, moet een organisatie bijvoorbeeld nadenken over informatiebeveiliging en privacybescherming – zeker in de snel veranderende informatiemaatschappij.

Het is de taak van een organisatie om vooraf, tijdens en na afloop van de softwaredienstverlening duidelijke eisen te stellen aan de omgang met (persoons)gegevens. Ook moet de organisatie hier zelf aan de slag mee gaan, zodat de softwaredienst veilig kan worden gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering en aansluit op interne (IT-)standaarden, beleidsstukken en procedures. Hiermee kan een organisatie voldoen aan wet- en regelgeving, informatiebeveiligingsrisico’s beheersen en een wildgroei van onbeheerde softwarediensten voorkomen.

Lees meer


Actualiteitencursus AVG

11 november 2021, Utrecht, 09.30 - 16.45, € 595,- (excl. BTW).Thumbnail

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Bijna drie jaar nadat de AVG daadwerkelijk van toepassing is geworden, wordt geleidelijk duidelijk hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Zo legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels boetes en dwangsommen op aan onder meer Stichting Bureau Krediet Registratie, het UWV, tennisbond KNLTB en de Nationale Politie. Ook is er jurisprudentie inzake de reikwijdte van het inzagerecht, de uitleg van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’, het nut van DPIA’s en het recht op schadevergoedingen. Verder heeft de coronapandemie een aantal interessante privacy vraagstukken opgeleverd.

Privacyspecialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een beeld van hoe deze normering in de praktijk werkt. Na de actualiteitencursus AVG bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Persoonsgegevens in faillissementThumbnail

Datum, locatie en tijd volgen. € 145,- (excl. BTW).

Elke week gaan in Nederland vele tientallen bedrijven failliet. Het is te verwachten dat het aantal faillissementen aanzienlijk zal stijgen in de nasleep van het coronavirus. De vraag of persoonsgegevens (zoals in een klantenbestand) in faillissement mogen worden overgedragen aan derden, wordt daardoor steeds relevanter. Welke persoonsgegevens worden verwerkt in een faillissement? En met welke regels van de AVG dient u rekening te houden bij een overdracht van persoonsgegevens in faillissement?

Lees meer


Privacy op de werkvloerThumbnail

Datum, locatie en tijd volgen. € 295,- (excl. BTW).

Werkgevers zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun werknemers. Maar hoe ver mogen zij daar in gaan? Wat zijn de regels en aanpassingen sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden? Wat zijn de mogelijkheden en plichten op het gebied van cameratoezicht, ziekteregistratie en sollicitaties? Hoe maak je daarbij als werkgever een afweging tussen de belangen van de onderneming en het recht op privacy van de werknemers? En wat mag je als jurist op arbeidsrechtelijk vlak met een personeelsdossier, bijvoorbeeld in het kader van een ontslagprocedure?In de online workshop ‘Privacy op de werkvloer’ wordt uiteengezet waar alle spelers op de werkvloer aan gebonden zijn als het gaat om privacy van werknemers. Aan de hand van casuïstiek wordt het onderwerp inzichtelijk gemaakt en kunt u hiermee ook daadwerkelijk mee aan de slag.

Lees meer


Privacydilemma’s in het publieke domeinafbeelding

Datum, locatie en tijd volgen. € 595,- (excl. BTW).

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene verordening gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze cursuskrijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Lees meer


Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy

Datum, locatie en tijd volgen. € 149,- (excl. BTW).Thumbnail

Door de uitbraak van het coronavirus heeft vergadersoftware versneld een plek gekregen op de digitale werkvloer. De onderwerpen privacy en informatiebeveiliging lijken in alle haast géén of onvoldoende onderdeel uit te maken van het selectieproces voor dergelijke software; de focus lijkt met name op het gebruiksgemak te liggen.

Het is belangrijk dat de privacy van werknemers goed wordt beschermd, want het gebruik van de verkeerde videoconferentie dienst kan op gespannen voet staan met de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door het gebruik van de verkeerde dienst kan zelfs sprake zijn van een verkapte vorm van thuiswerksurveillance. Organisaties doen er daarom goed aan om de voorwaarden van videoconferentie diensten grondig te beoordelen en de impact hiervan te bepalen.

Maar hoe doe je dit precies? Waar moet je op letten? In deze cursus ‘Vergadersoftware – beveiliging en privacy’ wordt uiteengezet wat de privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s zijn bij vergadersoftware en hoe organisaties deze risico’s in de praktijk kunnen verkleinen door het voeren van een goed selectieproces.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Creëren van privacybewustzijn in organisaties​

afbeelding

Hoe creëer je een privacybewuste organisatiecultuur? Voor een doeltreffend bewustwordingsprogramma en een blijvend bewustzijn onder werknemers is het overbrengen van het belang van privacybescherming cruciaal.

De interactieve cursus Creëren van privacybewustzijn in organisaties is gericht aan personen die binnen hun organisatie een privacy-gerelateerd bewustwordingsprogramma op willen zetten. De cursus wordt vanuit het perspectief van zorginstellingen gegeven, maar de inhoud is ook toepasbaar in andere sectoren.

Lees meer


Interesse in een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met Judith Nuijens. Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail judith@berghauserpont.nl.


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als (online) Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.