Privacy in het sociaal domein

Gemeenten hebben sinds de decentralisaties van 2015 meer verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociale domein, onder andere op het gebied van de jeugdhulp en de Wmo 2015. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij inzetten op een integrale samenwerking door professionals die de verschillende domeinen overstijgt. De behoefte aan gegevens(uitwisseling) in dit verband staat soms op gespannen voet met de privacywetgeving zoals die is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit dossier wordt aandacht besteed aan privacyregels in de AVG en de specifieke wetgeving zoals de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat mag er nu eigenlijk en wat niet? En hoe kun je op een praktische manier met de regels omgaan zodat het voor de praktijk wel werkbaar blijft? In de verschillende publicaties en blogs proberen verschillende professionals antwoord te geven op deze en andere vragen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt ervoor dat binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en biedt alle Europese privacytoezichthouders extra bevoegdheden om de nieuwe wetgeving te handhaven.

Participatiewet

De Participatiewet is er voor iedereen die kan werken, maar daarbij extra ondersteuning nodig heeft. Het doel van deze wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en verwerken daarbij gevoelige gevens, zoals medische gegevens en gegevens over het arbeidsverleden van mensen.

Wmo 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet en verwerken daarbij gevoelige gegevens, zoals medische gegevens.

Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Jeugdwet. De Jeugdwet ziet erop dat jongeren die dat nodig hebben (in hun gezin of omgeving) hulp en ondersteuning krijgen. Bij het bieden van die ondersteuning hebben gemeenten te maken met gevoelige gegevens over jongeren en hun naasten.