Kunnen overheidsbesluiten na 2020 worden genomen op basis van profilering, zonder menselijke tussenkomst?

Antwoord

Met de digitale transformatie van de overheid kan het voorkomen dat besluiten worden genomen op basis van geautomatiseerde profilering. Dit is, bepaald door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), alleen mogelijk op specifieke wettelijke grondslag. Bovendien kan op basis van profilering alleen worden vastgesteld dat twee factoren met elkaar samenhangen, maar kan geen onderscheid worden gemaakt tussen oorzaak en gevolg. In veel gevallen is digitale profilering daarom niet genoeg om een besluit op te baseren en is dus alsnog menselijke tussenkomst vereist.

Verder blijven overheidsorganen zoals bepaald in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) eindverantwoordelijke voor de besluiten waarbij ze betrokken zijn, ook wanneer deze geautomatiseerd zijn genomen. Ze moeten hun besluiten altijd kunnen motiveren en moeten beslissen tot afwijking van geautomatiseerde beslisregels, wanneer feiten of omstandigheden daarom vragen.

Datum: 12 februari 2019