Privacy op de werkvloer

De relatie tussen werkgevers en werknemers kent tal van spanningen. Het dossier Privacy op de werkvloer informeert over de juridische kaders binnen dit lastige speelveld.

Ook op de werkvloer heeft iemand recht op privacy. Voor een werkgever is het belangrijk om te weten dat zijn werknemers productief zijn en voornamelijk met datgeen bezig zijn waar ze voor worden betaald. Door het gezag van een werkgever over een werknemer, krijgen discussies over 'de zieke werknemer' en ruimte voor thuiswerken een andere lading. In hoeverre moet een werkgever uitgaan van de integriteit van zijn medewerkers en welke mogelijkheden heeft een werkgever om zijn werknemers te controleren?

Daarbij krijgen werkgevers steeds meer mogelijkheden om de activiteiten van werknemers in de gaten te houden. Denk aan het volgen van e-mail, internet en andere ICT-toepassingen zoals geo-lokalisatie en camerabewaking. Nog afgezien van kijkjes in het persoonlijke leven als zij elkaar ook online tegenkomen. Zowel werkgevers als werknemers stellen steeds meer vragen over privacy.

Door die vragen en spanningen is het belangrijk dat privacy op de werkvloer de nodige aandacht krijgt.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt ervoor dat binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en biedt alle Europese privacytoezichthouders extra bevoegdheden om de nieuwe wetgeving te handhaven.

Meldplicht Datalekken

De wet Meldplicht Datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra zij een ernstig datalek hebben. In een aantal gevallen moet het datalek ook worden gemeld aan de betrokkenen. De meldplicht hangt nauw samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Onderdeel van de Arbowet zijn bepalingen met betrekking tot verzuim van de werknemer, waarbij de omgang met persoonsgegevens een grote rol speelt.

Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)

De Arboregeling is een uitwerking van de Arbowet en het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. In de regeling staat onder andere wie en hoe met persoonsgegevens van werknemers om moet worden gegaan.

Beleidsregels de zieke werknemer

De beleidsregels zijn gebaseerd op nadere invulling van wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, jurisprudentie en algemene normen voor uitwisseling van gegevens over de gezondheid. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen.

Wet op ondernemingsraden (WOR)

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft als doel zowel de belangen van de werknemers als de belangen van het bedrijf te vertegenwoordigen. In de WOR staat onder meer vastgelegd dat ondernemingsraden instemmingsrecht hebben bij regelingen omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen.

Wet verbetering poortwachter (WVP)

In de Wet verbetering poortwachter (WVP) staan de rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers met betrekking tot een spoedige terugkeer naar het werk.