Digital Services Act

De Digital Services Act (DSA) is een door de Europese Commissie voorgestelde verordening. De DSA is de opvolger van de E-commercerichtlijn (Richtlijn Elektronische handel 2000/31/EG) die in 2000 van kracht werd en een kader stelt voor de interne markt van online diensten.(1) Deze richtlijn sluit niet meer aan op de online wereld van nu. Door de veranderende rol van online tussenpersonen en de behoefte om gebruikers te beschermen tegen de toegenomen illegale elektronische handel, is volgende de Europese Unie (EU) een herziening van het bestaande regelgevende kader nodig.

Van 2 juni tot en met 8 september 2020 heeft de Europese Commissie een openbare consultatie gehouden waarin marktpartijen hun input konden geven over de rol van online platforms.(2) In oktober 2020 delen drie commissie van het Europees Parlement – de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming, de Commissie Juridische Zaken en de Commissie Burgerlijke Vrijheden – in drie verschillende rapporten hun zienswijze over de onderwerpen geregeld in de DSA.(3)

Op 15 december 2020 heeft de Europese Commissie het definitieve voorstel voor de DSA gepubliceerd.(4) Volgens de Europese Commissie zijn de nieuwe regels evenredig, stimuleren innovatie, groei en concurrentievermogen en vergemakkelijken de groei van kleinere platforms, kleine en middelgrote ondernemingen en startups. De verantwoordelijkheden van gebruikers, platforms en overheden worden herverdeeld in overeenstemming met de Europese waarden, waarbij de burger centraal staan.

De verordening betekent een verbetering van de mechanismen voor het verwijderen van illegale inhoud en doeltreffende bescherming van de grondrechten van gebruikers, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De wet leidt ook tot een sterker overheidstoezicht op onlineplatforms, met name op platforms die meer dan 10% van de EU-bevolking bereiken.

Concreet betekent dit:

  • maatregelen tegen illegale onlinegoederen, -diensten of -inhoud, zoals een mechanisme voor gebruikers om dergelijke inhoud te signaleren en voor platforms om samen te werken met “betrouwbare flaggers”
  • nieuwe verplichtingen ten aanzien van de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers op onlinemarktplaatsen om verkopers van illegale goederen gemakkelijker op te sporen
  • doeltreffende garanties voor gebruikers, zodat zij onder meer de inhoudsmoderatie van platforms kunnen aanvechten
  • transparantiemaatregelen voor onlineplatforms op diverse gebieden, ook met betrekking tot de gebruikte algoritmen
  • verplichtingen voor zeer grote platforms om misbruik van hun systemen te voorkomen door op risico’s gebaseerde maatregelen te nemen en onafhankelijke controles van hun risicobeheer uit te laten voeren
  • toegang voor onderzoekers tot de belangrijkste gegevens van grote platforms, zodat zij na kunnen gaan hoe de risico's evolueren
  • toezichtstructuren die zijn aangepast aan de complexiteit van de onlineomgeving: de EU-landen zullen de belangrijkste rol op zich nemen en worden daarbij ondersteund door een nieuwe Europese raad voor digitale diensten voor zeer grote platforms kunnen zij bovendien rekenen op aanvullend toezicht en handhaving door de Commissie.(5)

Het voorstel zal volgens de gewone wetgevingsprocedure voor het aannemen van Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten, verder worden besproken in het Europees Parlement en de Europese Raad.(6)


Voetnoten

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package

(3) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.pdf, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_EN.pdf, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_EN.pdf

(4) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

(5) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl

(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=it

Op dit moment is er geen relevante jurisprudentie beschikbaar.

Richtlijn Elektronische handel 2000/31/EG

De Richtlijn Elektronische handel, ook wel de E-commercerichtlijn, werd in 2000 van kracht en stelt een kader voor de interne markt van online diensten. Het doel van de richtlijn is om belemmeringen voor grensoverschrijdende online diensten binnen de Europese Unie zoveel mogelijk weg te nemen, en rechtszekerheid en vertrouwen te bieden aan bedrijven en consumenten. Het stelt geharmoniseerde regels op voor o.a. transparantie en informatievereisten voor aanbieders van online diensten, commerciële communicatie, elektronische contracten en aansprakelijkheidsbeperkingen van aanbieders van intermediaire diensten.

Wetsvoorstel Digital Services Act

De Digital Services Act (DSA) is een door de Europese Commissie voorgestelde verordening. De DSA is de opvolger van de E-commercerichtlijn (Richtlijn Elektronische handel 2000/31/EG). Door de veranderende rol van online tussenpersonen en de behoefte om gebruikers te beschermen tegen de toegenomen illegale elektronische handel, is volgende de Europese Unie een herziening van het bestaande regelgevende kader nodig. Op 15 december 2020 heeft de Europese Commissie het definitieve voorstel voor de DSA gepubliceerd. Het voorstel wordt volgens de gewone wetgevingsprocedure voor het aannemen van Europese verordeningen, richtlijnen en besluiten, verder besproken in het Europees Parlement en de Europese Raad.

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.