AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat overal binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De invoering van de AVG betekent een versterking en uitbreiding van de privacyrechten die moeten zorgen voor een betere balans in een wereld waar informatie en persoonsgegevens 'het nieuwe goud' heten te zijn. Een grotere nadruk ligt op 'accountability', waarbij organisaties moeten aantonen dat ze de beginselen van de privacywetgeving opvolgen. Zo moeten bedrijven die werken op basis van toestemming te allen tijde kunnen aantonen dat zij deze toestemming hebben verkregen. Tevens dienen ze beleid op te stellen waarmee maatregelen en processen samen worden gebracht. Hierdoor betreden relatief nieuwe spelers het speelveld, zoals functionarissen voor gegevensbescherming, privacy officers en controllers.

De privacywetgeving is niet alleen versterkt, maar ook uitgebreid. Het nieuwe recht op vergetelheid is strikter als het gaat om het verwijderen van gegevens. Bedrijven dienen niet alleen alle persoonsgegevens uit hun systemen te wissen, maar zij zijn vervolgens ook verplicht alle instanties en organisaties aan wie de informatie in de tussentijd is doorgespeeld, te verzoeken de informatie te verwijderen.

Verwerkingsovereenkomsten met andere partijen, het documenteren van gegevensverwerkingen en het uitvoeren van risicoanalyses staat allemaal vastgelegd in de AVG. Het dossier AVG biedt dan ook gedetailleerde informatie over wat de invoering voor u of uw bedrijf betekent en omvat alle actualiteiten omtrent de nieuwe privacywetgeving.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt ervoor dat binnen de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en biedt alle Europese privacytoezichthouders extra bevoegdheden om de nieuwe wetgeving te handhaven.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) geeft invulling, daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes. Dit stelt de overheid onder andere in staat bestaande regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), ongewijzigd over te nemen.

Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

Voor politie en justitie geldt niet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Het betreft een wetswijziging van de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), ten gevolge van de invoering van de AVG.

Richtsnoeren voor de toepassing en vaststelling van administratieve geldboeten in de zin van Verordening (EU)

Dit document is bedoeld om door de toezichthoudende autoriteiten te worden gebruikt met het oog op een betere toepassing en handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geeft uiting aan hun gemeenschappelijke interpretatie van de bepalingen van artikel 83 van de AVG, alsmede aan de wisselwerking daarvan met de artikelen 58 en 70 en de overeenkomstige overwegingen.