Privacybeleid in het Sociaal domein in de gemeente Zaltbommel

16-05-2019

Overheden beheren veel gegevens van burgers. Dat geldt bij uitstek voor gemeenten. Daar vindt de registratie in het bevolkingsregister plaats, melden inwoners zich voor een vergunning, een uitkering of andere vragen om zorg of ondersteuning.

Na de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 hebben meer burgers met een hulpvraag te maken met de gemeente. In alle gevallen gaat het om mensen in een kwetsbare positie die afhankelijk zijn van de ondersteuning door de gemeente. Daarmee is het gegevensverkeer binnen de gemeente complexer geworden: meer cliënten, meer gevoelige gegevens, zoals die over gezondheid, inkomen, justitiecontacten, verhoudingen binnen een gezin en dergelijke. Gegevens die ook nog eens gedeeld moeten worden met meer externe partijen zoals zorgaanbieders.

Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens, zeker deze heel persoonlijke gegevens, bij de gemeente in veilige handen zijn. Gemeenten moeten dat vertrouwen verdienen, zowel in de directe contacten met de burger als in verantwoordingen achteraf. Bescherming van persoonsgegevens is immers een grondrecht. Wordt dit recht, en daarmee het vertrouwen in de overheid, geschaad, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de relatie tussen gemeente en burger.

In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening geldt sinds mei 2018. Hiermee zijn de eisen voor de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. Gemeenten hebben de AVG aangegrepen om hun uitvoeringsprocessen en informatiehuishouding tegen het licht te houden en 'AVG-proof" te maken. Het spreekt voor zich dat dit in veel gemeenten geen afgerond proces is. In de uitvoeringspraktijk stuiten veel medewerkers op allerlei praktische vragen, die louter werkenderweg opgelost kunnen worden.

Het belang van een adequaat privacybeleid en een strikte uitvoering is door deze ontwikkelingen toegenomen. Dat geldt vooral voor het sociaal domein. In 2016 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel een onderzoek uitgevoerd naar de decentralisaties in het sociaal domein. Daaruit is een eerste beeld gekregen van de uitvoering van de nieuwe taken. Een van de aanbevelingen was de transformatie te beschouwen als een leertraject en voortdurend te reflecteren op de uitvoeringspraktijk. Als vervolg op dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Zaltbommel begin 2018 het initiatief genomen tot een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan de bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein. De Rekenkamercommissie beschouwt een correcte wijze van omgaan met persoonsgegevens als onmisbaar element van integere dienstverlening en wil de raad informeren hoe dat in Zaltbommel is geregeld. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inzichten die tijdens dit onderzoek zijn opgedaan en de conclusies die daaruit kunnen worden afgeleid. De rapportage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen..

Bekijk hier het rapport 'Privacybeleid in het Sociaal domein in de gemeente Zaltbommel'

Bekijk hier de aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie

Bekijk hier de reactie van het college van burgemeester en wethouders

Bron: Gemeenteraad Zaltbommel

Van onze partners

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer