Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

08-04-2019

Dit is de tweede herziene uitgave van het Handvat gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein: een handvat voor de zorg- en veiligheidshuizen. Het handvat is in opdracht van de landelijke Stuurgroep Zorg- en Veiligheid geactualiseerd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU 2016/679), de Uitvoeringswet AVG en de - als gevolg van de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (Richtlijn EU 2016/680) - gewijzigde Wet Politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Dit handvat is zodanig geschreven dat het van toepassing is op diverse samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein waar professionals samenwerken rond complexe casuïstiek. De in dit handvat beschreven juridische kaders en uitgangspunten zijn breed toepasbaar. Echter, elk samenwerkingsverband dient op basis van de eigen doelen, de samenstelling van de partners en de taken op basis waarvan zij samen werken, opnieuw te kijken naar onder meer de wettelijke grondslag en het doel van het verstrekken van informatie. Dit handvat kan daarvoor als leidraad worden gebruikt.

De samenwerking bij het behandelen van complexe casuïstiek kan in het algemeen niet zonder het uitwisselen van persoonsgegevens. Het omgaan met persoonsgegevens van burgers is aan wetgeving gebonden. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de Grondwet en Europese en nationale wetgeving schrijven voor dat overheden c.q. bestuursorganen, instellingen en bedrijven alleen om bepaalde redenen een inbreuk mogen maken op het persoonlijk leven van burgers en uitsluitend op basis van een wettelijke regeling.

In deze nieuwe versie van het handvat zijn de raakvlakken en verbindingen breder beschreven dan in het eerste handvat is gedaan. Daarom overstijgt dit handvat het domein van de zorg- en veiligheidshuizen en kan het van toepassing zijn voor meerdere samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein waar sprake is van de aanpak van (complexe) casuïstiek.

Deze publicatie is ook te vinden in het dossier AVG, Privacy in de zorg en Privacy in het sociaal domein

bron: VNG

→ Download

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer