Gedragscode EGiZ Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

17-10-2019

Het doel van de Gedragscode is de formulering van een heldere en toepasbare set (gedrags)regels en bijbehorende normen voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. De wettelijke normen voor gegevensuitwisseling zijn divers en kunnen daardoor onoverzichtelijk en ingewikkeld zijn om toe te passen in de praktijk. Wanneer zorgaanbieders informatie over hun patiënten met andere zorgaanbieders langs elektronische weg delen, kan het soms lastig zijn om in de praktijk een werkbaar evenwicht te vinden tussen privacyregels en goede zorgverlening.

Bij de totstandkoming van de Gedragscode is een aantal uitgangspunten gehanteerd. In de eerste plaats dient de Gedragscode toepasbaar te zijn voor het belangrijkste deel van de bestaande en in de nabije toekomst denkbare oplossingen. In de tweede plaats dienen de normen, mede met het oog op de eventuele indiening hiervan ter goedkeuring bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van artikel 40.5 AVG, te voldoen aan de geldende (privacy)regelgeving. Tegelijkertijd moet een balans worden gevonden tussen de handhaving van de rechten van de patiënt en de werkbaarheid in de praktijk.

De Gedragscode is van toepassing op elektronische gegevensuitwisseling. Hieronder valt enerzijds het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen voor pull-verkeer. De Gedragscode gebruikt hiervoor – evenals de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (hierna: “Wabvpz”) – de term ‘Elektronisch Uitwisselingssysteem’. Anderzijds valt ook de verzending van persoonsgegevens via push-verkeer onder de reikwijdte van de Gedragscode.

De Gedragscode is opgesteld om te gelden voor de gehele zorgsector. Daartoe willen de opstellers van de Gedragscode verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers vertegenwoordigen, teneinde voldoende representatief te zijn voor de zorgsector. Hieronder verstaan wij het geheel van Zorgaanbieders, Zorginstellingen en Zorgverleners dat zich bezig houdt met de verlening van de eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg en overige zorg (zoals GGD, Arbo, Jeugdzorg, WMO, Ambulancediensten en medische laboratoria). Informatieverstrekking

Gedragscode: EGiZ Elektronische Gegevensuitwisseling in de ZorgDeze publicatie is ook te vinden in het dossier Privacy in de zorg

bron: KNMG

Van onze partners

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer