CTIVD-rapport nr. 69. Vierde voortgangsrapportage over de implementatie van de Wiv 2017

08-09-2020

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de vierde en laatste voortgangsrapportage uitgebracht over de implementatie van de Wiv 2017.

Op 1 mei 2018 is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) in werking getreden. Deze opvolger van de Wiv 2002 heeft in de afgelopen jaren veel politieke en maatschappelijke discussie teweeggebracht. Centraal in dat debat staat de vraag of de vergaande bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ter bescherming van de nationale veiligheid in balans zijn met de noodzakelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger, zoals het recht op privacy en de algemene beginselen voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens. In haar Eindbalans over de totstandkoming van de Wiv 2017 concludeerde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) destijds dat er een werkbare balans in de wet was gevonden tussen het belang van de bescherming van de nationale veiligheid en dat van de rechtsbescherming van de burger.(1) Het is immers ‘en…en’, niet ‘of…of’.(2) De CTIVD ziet het als een belangrijke taak blijvend inzicht te geven in het (nog) bestaan van die balans. Tijdens de parlementaire behandeling van de wet, werd zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aangedrongen op versneld toezicht door de CTIVD op de invoering en naleving van de wet door de diensten, een en ander vooruitlopend op de wetsevaluatie. Een verzoek dat door de betrokken ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Defensie werd gesteund en door de CTIVD is gehonoreerd.(3)(4)

De CTIVD heeft in dat kader gerapporteerd over de voortgang van de implementatie van de Wiv 2017 door de AIVD en de MIVD, gericht op de belangrijkste onderwerpen uit het politieke en maatschappelijke debat. De eerste voortgangsrapportage (VGR) verscheen in december 2018.(5) Daarna zijn er met een interval van telkens een half jaar nog twee voortgangsrapportages verschenen.(6) Met deze vierde en afsluitende voortgangsrapportage komt er een einde aan de cyclus van voortgangsrapportages over de implementatie van de nieuwe wet.

Voetnoten

(1) CTIVD Eindbalans Wiv 2017: Een werkbare wet, feb 2018, www.ctivd.nl.
(2) CTIVD jaarverslag 2018, www.ctivd.nl.
(3) Verzoek ministers BZK en Defensie i.v.m. moties en toezeggingen Wiv 2017, d.d. 25 april 2018, Kamerstukken II 2017/18, 34 588, nr. 76 (bijlage).
(4) Brief van de CTIVD aan de Tweede Kamer, d.d. 26 april 2018, Kamerstukken II 2017/18, 34 588 nr. 77.
(5) CTIVD nr. 59, Voortgangsrapportage over de werking van de Wiv 2017, Kamerstukken II 2018/19, 34 588, nr. 80 (bijlage) (dec. 2018).
(6) CTIVD nr. 62, Voortgangsrapportage II over de werking van de Wiv 2017, Kamerstukken II 2018/19, 34 588, nr. 83 (bijlage) (juni 2019); CTIVD nr. 66, Voortgangsrapportage III over de werking van de Wiv 2017, Kamerstukken II 2019/20, 34 588, nr. 85 (bijlage) (dec. 2019).

Bekijk: Voortgangsrapportage IV: De implementatie van de Wiv 2017
Zie ook: Kamerbrief met reactie op CTIVD-rapport nr. 69. Vierde voortgangsrapportage over de implementatie van de Wiv 2017


bron: CTIVD

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer