Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

03-08-2020

Leidraad van het ministerie van Financiën voor de toepassing van de wettelijke verplichtingen voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen opbrengsten schaadt de integriteit, stabiliteit en reputatie van het financiële stelsel en vormt een gevaar voor de verdere ontwikkeling van dit stelsel en de interne markt. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de financiële sector voor het financieren van terroristische doeleinden.

In februari 2011 is op aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een eerste versie van de leidraad opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De wet- en regelgeving op dit terrein is voortdurend in ontwikkeling. In januari 2014 is de oorspronkelijke leidraad voor de eerste keer geactualiseerd. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de implementatie van de derde antiwitwasrichtlijn. Op 25 juli 2018 trad de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking, waarmee de vierde anti-witwasrichtlijn1 is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving. Door deze implementatie zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en onderliggende regelgeving op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Dit maakt een aanpassing van de algemene leidraad noodzakelijk.

Deze Europese anti-witwasrichtlijn beoogt door middel van het voorschrijven van preventieve maatregelen het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld en het aanwenden van gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden, met gebruikmaking van het financieel stelsel, te voorkomen. Witwassen en het financieren van terrorisme vinden vaak in een internationale, grensoverschrijdende context plaats, zodat maatregelen die uitsluitend op nationaal niveau worden getroffen een te beperkte uitwerking hebben. Ook regelgeving uitsluitend op het niveau van de Europese Unie, heeft een te beperkt effect. Daarom bestaat het wettelijk kader ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, niet alleen uit (de implementatie van) Europese richtlijnen, maar ook uit internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF).2 Ook in deze leidraad zijn de aanbevelingen en de (niet juridisch bindende) guidance van de FATF meegenomen.

Deze leidraad is geen juridisch bindend document en komt niet in plaats van wet- en regelgeving. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

Bekijk: Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Governance en financieel toezicht

→ Lees meer

Wwft cursussen

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer