Verslag rapporteur "Twee jaar toepassing van de AVG"

18-01-2021

Tobias van Gent, rapporteur voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), brengt de knelpunten bij de toepassing van de AVG in kaart.

Inleiding

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft mij op 2 juli 2020 een mandaat verleend als rapporteur voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aanleiding vormt het op 24 juni 2020 verschenen verslag van de Europese Commissie (hierna: Commissie) “Twee jaar toepassing van de AVG”. In dat verslag maakt de Commissie de balans op van de toepassing van de AVG, twee jaar nadat deze op 25 mei 2018 van kracht werd.

Conform het mandaat voor mijn rapporteurschap, heb ik het najaar van 2020 aangewend om knelpunten bij de toepassing van de AVG in kaart te brengen. Gegeven de korte beschikbare looptijd voor het rapporteurschap en de beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht, heb ik gekozen voor een nauw afgebakende scope. Enerzijds heb ik breed gekeken naar wat op EU-niveau de belangrijkste vraagstukken zijn die zich voordoen bij toepassing van de AVG. Anderzijds heb ik ingezoomd op drie specifieke casussen. De nadruk bij mijn activiteiten lag op deze casussen.

Bij de totstandkoming en zeker ook na de invoering is in de Tweede Kamer met regelmaat gedebatteerd over de AVG. Door sommigen wordt deze als te stringent ervaren, terwijl anderen de regels niet ver genoeg vinden gaan. Mijn rapporteurschap heb ik gebruikt om knelpunten bij de toepassing van de AVG in kaart te brengen. Zo bekeek ik onder meer of knelpunten uit de AVG zelf volgden, of dat de wijze van toepassing in Nederland hiertoe leidde.

De activiteiten die ik voor mijn rapporteurschap heb ondernomen bestonden onder meer uit het voeren van gesprekken met toezichthouders uit binnen- en buitenland, verantwoordelijken op EU-niveau, maatschappelijke belangenbehartigers, academici, advocaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Verder vond op 19 november 2020 in het kader van het rapporteurschap een speciaal rondetafelgesprek plaats in de Kamer: “Twee jaar toepassing van de AVG”. Om een beeld te krijgen van knelpunten in andere lidstaten werden middels het ECPRD-netwerk (1) interparlementair vragen uitgezet.

Voor mijn onderzoek heb ik veel hulp gehad van naaste medewerkers en ambtelijke ondersteuners, in het bijzonder van Pieter Rook, Lennart van der Plas en Lucas Ponfoort. Daarnaast heb ik veel formele en informele gesprekken gevoerd in het kader van mijn activiteiten. Langs deze weg wil ik eenieder mijn grote dank toezeggen voor hun beschikbaarheid, openheid en waardevolle bijdragen aan mijn onderzoek.

Dit verslag bestaat uit drie delen. In het eerste deel zal ik beknopt ingaan op het ontstaan van de AVG, de context waarbinnen deze tot stand kwam en de basisprincipes waarop de verordening inzet. In het tweede deel staan de eerste ervaringen met de AVG centraal en dan met name de casussen waarop ik mijn onderzoek gericht heb. In deel drie vat ik mijn bevindingen samen en geef ik suggesties voor aandachtspunten voor nader debat in de Kamer.

Lees hier het hele Verslag rapporteur Twee jaar toepassing van de AVG.

1) European Centre for Parliamentary Research and Documentation


bron: Tweede Kamer

Van onze partners

Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek

→ Lees meer

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

→ Lees meer

Datalekken voor bedrijfsjuristen

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer