Kamerbrief over stelsel van basisregistraties

19-11-2020

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over actuele ontwikkelingen over het verder verbeteren van het stelsel van basisregistraties, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (voorheen gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens).

Met deze brief informeer ik u over enkele actuele ontwikkelingen met betrekking tot het verder verbeteren van het stelsel van basisregistraties. Deze brief beschrijft de acties die ik heb ondernomen in vervolg op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport Grip op Gegevens.(1) Zo wordt er, in opvolging van de motie Van der Molen/Middendorp, een centraal meldpunt voor fouten in de basisregistraties ingericht. Ook ga ik in deze brief in op de afbakening van het stelsel en op de relatie tussen de gegevens in het stelsel en andere registraties waar de Algemene Rekenkamer aandacht voor vraagt.

Het stelsel van basisregistraties als ruggengraat van dienstverlening

Het gebruik van gegevens uit de basisregistraties is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Inmiddels worden de basisregistraties ruim 40 miljoen keer per dag bevraagd. Niet alleen door de overheid zelf bij bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het uitkeren van een toeslag of uitkering, maar ook door burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan: het navigeren naar een adres in de auto, het opzoeken van de koopprijzen van huizen, het checken van de kilometerstand van een auto of het zoeken van nieuwe klanten door bedrijven. In het stelsel van basisregistraties zijn deze gegevens met elkaar verbonden, zodat afnemers gegevens uit verschillende basisregistraties kunnen combineren. In de bijlage bij deze brief treft u een vernieuwde stelselplaat aan die de relaties tussen de verschillende gegevens laat zien.

Er gaat veel goed in het stelsel van basisregistraties. Dat laat recent gebruikersonderzoek ook zien.(2) De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Informatie over de normen en de gerealiseerde kwaliteit van de gegevens in de basisregistraties is openbaar gemaakt.(3) Het CBS heeft voor de derde keer een stelselbrede kwaliteitsmeting gedaan.(4) Beide publicaties laten zien dat de kwaliteit van de data over het algemeen zeer goed is.

Programmaplan voor de verbetering van het stelsel van basisregistraties

De basis is op orde, maar we zijn er nog niet. De overheid werkt steeds meer datagedreven. De basisregistraties zitten in het hart van deze (internationale) ontwikkelingen: noblesse oblige. Eerdergenoemd gebruikersonderzoek laat zien dat het gebruik van de basisregistraties niet altijd even gemakkelijk is, vooral als men gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd wil gebruiken. Een belangrijke maatstaf van kwaliteit is, naast een correcte registratie, de bruikbaarheid van gegevens voor overheidsdienstverleners, bedrijven en burgers. De komende jaren ligt de belangrijkste opgave in het zo inrichten van de registraties – juridisch, organisatorisch en technisch – dat de gegevens eenvoudiger bij de bron kunnen worden opgehaald en vervolgens laagdrempelig gecombineerd en sectoroverstijgend gebruikt kunnen worden in het werken aan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, het invoeren van de Omgevingswet, het tegengaan van ondermijning, woningbouw, etc.

Om hieraan te werken is er onder mijn regie in de afgelopen maanden een programmaplan voor de verbetering van het stelsel van basisregistraties opgesteld. Met dit plan formuleren de betrokken beleidsverantwoordelijken, verstrekkers en bronhouders een gezamenlijke ambitie, bijbehorende doelen en concrete activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Het gaat nadrukkelijk om activiteiten die de individuele basisregistraties overstijgen. Met dit plan geven we onder meer invulling aan de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan over het verbeteren van de inzage en correctie van gegevens, over hergebruik en kwaliteitsmanagement. Ook de verbeterpunten die de VNG adresseert in haar position paper5 zijn meegenomen. Gemeenten spelen als bronhouder en grootgebruiker van de basisregistraties immers een belangrijke rol in het stelsel. De activiteiten zijn geclusterd langs drie hoofddoelen:

- Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;
- Meer gebruik van gegevens uit de basisregistraties;
- Hogere kwaliteit van (in samenhang gebruikte) gegevens.

Het is geen allesomvattend centraal uitvoeringsprogramma, maar een verbindende aanpak met een meerjarenperspectief, waarin stapsgewijs resultaten opgeleverd worden. Het ministerie van BZK voert de regie over het programma, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor een goed functionerend stelsel van basisregistraties.
De organisaties die bij het stelsel betrokken zijn, voeren de activiteiten uit binnen bestaande menskracht en financiën.

BZK financiert de activiteiten die behoren bij de stelselregie, zoals monitoring, onderzoek en ondersteuning om de resultaten uit dit programmaplan te realiseren, én ook het centraal meldpunt voor fouten in basisregistraties. In de bijlage treft u een samenvatting van het plan aan.

Bij de uitvoering van het plan starten we niet alleen nieuwe acties op, we bouwen ook voort op wat er goed gaat en op de initiatieven die bijdragen aan de geschetste ontwikkelopgaven. Een mooi voorbeeld daarvan is de doorontwikkeling van de geo-basisregistraties naar een samenhangende objectenregistratie, laagdrempelig beschikbaar voor burgers, bedrijven en overheden. Hierdoor kan bijvoorbeeld snel inzicht verkregen worden in potentiële locaties voor woningbouw of maatregelen in de energietransitie.
Een ander voorbeeld is dat technologische ontwikkelingen het gebruik van gegevens uit basisregistraties ook steeds beter mogelijk maken.(6) Het is bij verschillende registraties voor (overheids)dienstverleners al mogelijk om actuele gegevens op ieder moment rechtstreeks ‘bij de bron’ op te vragen. Daardoor hoeven er geen kopieën van de gegevens gemaakt te worden, waardoor de kans op fouten en het gebruik van niet-actuele gegevens kleiner wordt. Ook wordt het delen van persoonsgegevens op die manier verder geminimaliseerd door alleen die informatie uit de registratie te leveren die nodig is.
Ik stimuleer deze ontwikkelingen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten, onder meer door bijdragen vanuit de Investeringspost Digitale Overheid.

Door de nadruk te leggen op de verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van de bestaande gegevens binnen én buiten het stelsel, geef ik ook antwoord op de vraag die de Algemene Rekenkamer opwerpt over eventuele groei van het stelsel van basisregistraties. Ik zie op dit moment geen wens bij gebruikers om nieuwe basisregistraties aan te wijzen. Er bestaan tientallen landelijke overheidsregistraties naast het stelsel van basisregistraties, die vaak al wel ingericht zijn op een vergelijkbare wijze als basisregistraties. Voor basisregistraties geldt een zwaar regime voor kwaliteit, juridische borging en financiering. Het stelsel beperkt zich tot de absolute basis van wettelijk verankerde registraties en brengt met zich mee dat de authentieke gegevens uit die registraties verplicht gebruikt moeten worden door overheidsorganisaties. Belangrijk is vooral om de samenhang tussen de gegevens binnen en buiten het stelsel te vergroten. Waar nodig worden nieuwe gegevens onderdeel van bestaande basisregistraties. Recent informeerde ik uw Kamer bijvoorbeeld over de verkenning naar het opnemen van een tweede adres en contactgegevens binnen de BRP.(7)
De afspraken, rollen en verantwoordelijkheden in het stelsel van basisregistraties ga ik vastleggen in de Wet digitale overheid, zodat niet alleen de individuele basisregistraties een wettelijke basis hebben, maar ook het stelsel als geheel.

Centraal meldpunt voor fouten in basisregistraties

Een belangrijke randvoorwaarde in het verbeteren van de informatiehuishouding van de overheid is het verder versterken van de informatiepositie van de burger. Onder meer door het stapsgewijs digitaal beschikbaar stellen van eigen persoonsgegevens aan de betrokkene versterken we de regiefunctie van de burger. Voor steeds meer basisregistraties geldt dat Mijn Overheid op één centrale plek inzage biedt in de registratie van eigen gegevens en dat burgers met één druk op de knop op de juiste plek terecht komen om correcties door te voeren. Met de ontwikkeling van de MijnGegevens app wordt deze inzage laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker.

In vervolg op mijn brief van 25 november 2019 werk ik aan de inrichting van een gezaghebbend centraal meldpunt waar burgers en bedrijven terecht kunnen voor het melden en oplossen van problemen met de basisregistraties.8 De voorbereidingen voor dit meldpunt zijn in volle gang en de bedoeling is dat het meldpunt met ingang van 1 januari 2021 van start gaat. De dienstverlening van het meldpunt wordt zo goed mogelijk ingericht op de wensen van de toekomstige melders. Daarvoor is er in samenwerking met de basisregistraties een zogenoemde ‘klantreis’ gemaakt. Ook zijn mensen geïnterviewd die in het verleden problemen hebben gehad als gevolg van het gebruik van onjuiste gegevens.
Mijn uitgangspunt is dat het niet alleen gaat om het corrigeren van mogelijke foutieve gegevens door de basisregistraties, maar ook om te zorgen dat onbedoelde gevolgen worden hersteld door de dienstverleners die het betreft. Daarom zal het meldpunt ook intensief samenwerken met de basisregistraties en eventuele andere instanties.
Vanaf volgend jaar zal het meldpunt ervoor zorgen dat burgers en bedrijven door de juiste instantie worden geholpen en zal het meldpunt bemiddelen als burgers en bedrijven er in hun contact met de instanties niet uit komen.

Basisregistraties spelen een voortrekkersrol

De basisregistraties zijn een onmisbaar onderdeel van de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de overheid.(9) De opgave om gegevens eenvoudig te combineren en te gebruiken, strekt verder dan het stelsel van basisregistraties en vereist meer harmonisatie in de gegevenshuishouding van de overheid. Dit onderwerp komt dan ook terug in de op te stellen Werkagenda voor de uitvoering onder de Ministeriële Commissie Uitvoering(10) en in de doorontwikkeling van de Data Agenda Overheid(11).

De samenwerkende basisregistraties hebben een goede uitgangspositie om hun maatschappelijke meerwaarde de komende jaren te vergroten. Met de hernieuwde stelselregie, het programmaplan en de samenwerking met alle betrokkenen binnen het stelsel hebben we een structuur waarmee we de komende jaren toekomstgericht werken aan een verdere verbetering van het stelsel van basisregistraties.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops


BIJLAGE 1.

Stelselplaat gegevens in het Stelsel van Basisregistraties

De stelselplaat gegevens is als apart document bij deze brief toegevoegd. De stelselplaat geeft een overzicht van veel voorkomende begrippen in de basisregistraties en de verbindingen daartussen. Zo is te zien dat het stelsel gegevens bevat van een persoon, voertuig of pand. Maar ook hoe gegevens met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld dat een vestiging van een bedrijf is gevestigd op een adres en in een verblijfsobject. Door op de begrippen in de stelselplaat te klikken is het mogelijk om de meer gedetailleerde informatie in de stelselcatalogus te raadplegen.(12)


BIJLAGE 2.

Samenvatting programmaplan Stelsel van Basisregistraties

Een gezamenlijk programma

In samenwerking met alle relevante stakeholders geeft BZK met dit programma richting aan de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties. Dit programma brengt structuur, focus en prioritering aan in de deels al lopende en op te starten activiteiten bij de verschillende partijen. In het programma is enerzijds plaats voor concrete verbeterpunten, veelal bottom-up geïdentificeerd en anderzijds een gezamenlijke, meer top-down gerichte aanpak die gericht is op stelselbrede afspraken en het toezicht daarop. Het programma coördineert de noodzakelijke stappen van alle betrokken partijen en regelt de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de werking van het stelsel als geheel. Het gaat nadrukkelijk om basisregistratie-overstijgende activiteiten.

De meerwaarde van het programma en de stelselregierol van BZK zit in het ook willen oplossen van de meer complexe en vaak meer fundamentele vraagstukken die achter een aantal ogenschijnlijk simpel ogende activiteiten schuilgaan. Door een gedegen inhoudelijke analyse van het probleem, een voorstel voor oplossing en agendering op het juiste strategisch, bestuurlijke niveau, kan er een knoop worden doorgehakt. We lopen op voorhand dan ook niet weg voor eventuele aanpassing in wet- en regelgeving, betrekken van nieuwe ketenpartners en financieringsvraagstukken. Besluitvorming op dergelijke vraagstukken die vaak al een aantal jaar spelen, maakt daarna ook duidelijke communicatie over de gevolgen mogelijk.

Gegevens uit basisregistraties voor maatschappelijke doelen

Het programma heeft de ambitie om de dienstverlening van de betrokken overheidsorganisaties aan burgers en bedrijven op een hoger plan te brengen door het gebruik (in samenhang) van kwalitatief hoogwaardige gegevens uit de basisregistraties te vergroten. Een goed werkend stelsel maakt het mogelijk dat de overheid als eenheid handelt in interacties met burgers en bedrijven. Het datagedreven werken is de ruggengraat van een efficiënte en effectieve uitvoering van overheidstaken. De verwachtingen en ambities voor de publieke sector zijn hoog en vinden al hun weg in de beleidsvoornemens en plannen. De basisregistraties zitten in het hart van deze ontwikkeling. Vanuit het stelsel moeten overheidsorganisaties zo goed mogelijk ondersteund worden in het uitvoeren van hun maatschappelijke opgaven zoals bestrijding van ondermijning, de energietransitie, de woningbouw, rampenbestrijding. Als we willen dat de gegevens uit de basisregistraties vaker en beter gebruikt worden om bij te dragen aan deze doelen, dan moet de toegankelijkheid, koppelbaarheid en kwaliteit van de samenwerkende basisregistraties omhoog. Initiatieven die bijdragen aan de uitgangspunten van een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige gegevenshuishouding van de overheid willen we vanuit het stelsel ondersteunen en proactief verder brengen. Het programma zet daarbij het perspectief van de gebruikers centraal: bestuursorganen, burgers en bedrijven. Voor gebruikers is het veelal niet relevant met welke basisregistratie(s) zij direct of indirect van doen hebben, maar is de uiteindelijke kwaliteit van de ervaren dienstverlening mede afhankelijk van de samenwerking tussen meerdere basisregistraties.

Onder regie van BZK

Het programma zorgt voor regie en (ondersteuning op) het proces. Realisatie van concrete aanpassingen in basisregistraties ligt bij de verantwoordelijke organisaties zelf (bronhouders, beleidsverantwoordelijken, verstrekkers). Daarmee geeft BZK een nieuwe impuls aan haar verantwoordelijkheid voor de regie op het stelsel van basisregistraties: het afstemmen van ambities, doelen en concrete activiteiten om te werken aan een beter stelsel van basisregistraties. Daar waar centrale (wettelijke) kaders, afspraken, standaarden of voorzieningen op stelselniveau moeten worden gerealiseerd of doorontwikkeld, is BZK verantwoordelijk. Daarom werkt BZK ook aan een meldpunt voor burgers en bedrijven die tegen basisregistratie-overstijgende problemen aanlopen, een toekomstbeeld voor het stelsel, een stelselbreed kwaliteitsbeleid, de doorontwikkeling van de bestaande stelseldiensten en eventuele nieuwe stelselafspraken, over het gebruik van standaarden, over toezicht, maar ook over financiering. Dat betekent ook dat we in verschillende snelheden kunnen toewerken naar een gemeenschappelijke ambitie.

Met een gezamenlijke uitvoeringsagenda

De activiteiten krijgen vorm in een concrete gezamenlijke uitvoeringsagenda. Veel activiteiten lopen al en kunnen dit jaar nog tot zichtbare resultaten leiden. Dat geldt met name voor een aantal gezamenlijk geprioriteerde acties in het kader van verbetering van de kwaliteit en vergroten van het gebruik. Voor andere activiteiten geldt dat er eerst een inhoudelijke verdiepingsslag moet plaatsvinden zodat probleem, oplossing en consequenties scherper worden voor er besluitvorming over eventuele realisatie kan plaatsvinden. Alleen door de besluitvorming op elkaar af te stemmen en te vertalen naar operationele activiteiten per basisregistratie kunnen we van dit programma een succes maken. Het gros van de activiteiten binnen het programma zal moeten gebeuren binnen de staande organisaties, menskracht en financiën. BZK financiert de activiteiten die behoren bij de stelselregie, waaronder monitoring en onderzoek van kwaliteit en gebruik en de benodigde procesondersteuning om de resultaten uit dit programmaplan te realiseren. ICTU ondersteunt daarbij. De betrokken partijen dragen zelf bij in de bemensing van overleg en werkgroepen en de financiering van activiteiten in hun eigen portfolio. Met een gezamenlijke uitvoeringsagenda willen we de beperkte middelen die voor vernieuwing beschikbaar zijn beter richten. Daarmee moeten we ook realistisch zijn en aan verwachtingenmanagement doen. Er is een continue spanning tussen een stevige ambitie voor de doorontwikkeling van het stelsel enerzijds en de uitvoerbaarheid binnen bestaande middelen en overige prioriteiten anderzijds. Daarom hanteren we een meerjarenperspectief, waarin er pragmatisch gewerkt kan worden en stapsgewijs kleine zichtbare resultaten opgeleverd worden, die bijdragen aan draagvlak en gezamenlijke voortgang. We bouwen voort op lopende initiatieven, smeden coalities op deelonderwerpen van partijen die kunnen en willen en werken op die manier aan de verbetering van het stelsel van basisregistraties.

Onder een gezamenlijke aansturing

Door de aansturing van het programma in de praktijk zoveel mogelijk gezamenlijk vorm te geven, beogen we een vorm van doorzettingskracht te organiseren. De ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties valt onder de verantwoordelijkheid van het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Het strategisch overleg basisregistraties is de plek waar de strategische afwegingen over de ontwikkeling van het stelsel gemaakt kunnen worden, waar de prioritering, de voortgang van de realisatie van de doelen, de samenhang en de issues op tafel komen. In dit overleg participeren beleidsverantwoordelijken, verstrekkers en bronhouders. Het strategisch overleg is de plaats waar, in gezamenlijkheid, de sturing op het stelselbelang en de afweging die elke individuele organisatie daarin moet maken samenkomt. Dat is ook de plek waar partijen elkaar kunnen aanspreken op de gezamenlijke ambitie en knelpunten kunnen adresseren. Uitvoering van het programma, en het uitwerken en voorbereiden van strategische besluiten vindt plaats in het tactisch overleg basisregistraties.

Doelen en resultaten

Het programma kent drie hoofddoelen met per hoofddoel een aantal subdoelen: 1. Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven
2. Meer gebruik van gegevens uit de basisregistraties
3. Hogere kwaliteit van (in samenhang gebruikte) gegevens

De belangrijkste producten die het programma, gerelateerd aan de doelen, gaat opleveren staan hieronder opgesomd.

- Gezamenlijke, overkoepelende uitvoeringsagenda om de hoofddoelen te realiseren
Een gezamenlijke uitvoeringsagenda waarin het gebruikersperspectief leidend is en waarmee focus en prioritering aangebracht wordt in het oppakken van de door alle partijen geprioriteerde stelselbrede verbeterpunten. Gebruikmakend van de uitkomsten van recente onderzoeken naar knelpunten in gebruik (Berenschot) en de 3-meting van de kwaliteit van het stelsel door CBS en de reeds gedane brede inventarisatie en prioritering van verbeterpunten voor de werking van het stelsel.

1. Resultaten behorend bij doel: een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven

- Een centraal meldpunt voor problemen met basisregistraties
Conform de brief van de minister van BZK over de uitvoering van de motie Van der Molen/Middendorp. De uitwerking van het meldpunt is belegd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

- Verkenning naar het vergroten van de correctie- en inzagemogelijkheden door burgers en bedrijven in het gebruik van hun gegevens door de overheid
Meer inzicht creëren in welke inzage- en correctie-instrumenten en relevante initiatieven er op dit moment bij verschillende organisaties zijn en van daaruit vervolgstappen bepalen. Tevens verkennen hoe de bestaande inzage in de basisgegevens in MijnOverheid op termijn kan worden uitgebreid met verstrekkingsinformatie. De functionaliteit in MijnOverheid zal verder worden uitgebreid met een correctiefunctionaliteit, die burgers direct toe leidt naar de plek waar correctie kan landen.

2. Resultaten behorend bij doel: meer gebruik van gegevens uit de basisregistraties

- Wettelijke verankering stelsel in wetgeving
Het gaat dan bijvoorbeeld over het regelen van een basis voor het meldpunt, het legitimeren van stelselbrede afspraken en standaarden en het vastleggen van de stelselverantwoordelijkheid van de minister van BZK.

- Een geactualiseerde stelselarchitectuur
De stelselarchitectuur geeft voor alle betrokkenen op een centrale plek inzicht in de geldende afspraken en de manier waarop het stelsel functioneert. De laatste actualisatie is uit 2015. Een nieuwe gegevensplaat zet de data en daarmee het gebruikersperspectief centraal. Ook wordt verkend of en hoe verdergaande harmonisatie van het gegevenslandschap, de toegang tot en verstrekking van gegevens (API´s), de logging van verwerkingen, privacy en security by design, en ontwikkelingen zoals Common Ground een plek krijgen.

- Visie en afspraken over de doorontwikkeling van stelselbrede standaarden en voorzieningen
Logius beheert stelselbrede standaarden en voorzieningen die ontwikkeld zijn voor de ondersteuning van basisregistratie-overstijgende samenwerking. Een gedragen visie op en afspraken over de doorontwikkeling hiervan zijn nodig om de benodigde functionaliteit in te vullen met standaarden en voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van betrokken partijen. Ook in samenhang met andere al functionerende standaarden en voorzieningen.

3. Resultaten behorend bij doel: hogere kwaliteit van (in samenhang gebruikte) gegevens

- Een stelselbreed kwaliteitsbeleid
Met een basisregistratie-overstijgend normenkader, duidelijk belegde rollen, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over naleving. Inclusief transparantie over de gerealiseerde kwaliteit en publicatie op een dashboard.

- Een simpelere manier om terugmeldingen te ondersteunen
Op een pragmatische manier de mogelijkheden en het gebruiksgemak van terugmelden verbeteren.

- Verkenning naar de inzet van (nieuwe) effectieve manieren van kwaliteitsmanagement
Naast terugmelden zijn er andere potentieel effectievere instrumenten om de kwaliteit van gegevens in het stelsel te vergroten. Een verkenning brengt in beeld in welke mate data analytics, crowd quality control en afgestemde en gecombineerde zelfevaluaties bij bronhouders kunnen bijdragen.

- Afspraken over het organiseren van stelselbreed toezicht
Het gaat hier over het organiseren van eventueel gebundeld, onafhankelijk toezicht op basisregistratie-overstijgende afspraken, het gebruik van standaarden en generieke voorzieningen en het naleven van het stelselbrede kwaliteitsbeleid, met daarbij een passend instrumentarium voor handhaving.

- Beleidslijn bescherming privacygevoelige persoonsgegevens in basisregistraties
De beleidslijn geeft invulling aan de afspraak in het regeerakkoord dat ‘gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie altijd versleuteld worden opgeslagen’. In lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

4. Resultaten behorend bij de onderliggende stelselregie

- Een toekomstbeeld voor het stelsel van basisregistraties
Een op bestuurlijk niveau vastgesteld en gedragen toekomstbeeld van het stelsel van basisregistraties, dat richting geeft aan de ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn.

- Herijkte stelselafspraken
Een belangrijk instrument om regie te voeren zijn stelselbrede afspraken over de samenwerking tussen de basisregistraties. De huidige formele en de facto afspraken zijn 10 jaar oud. Deze moeten worden geëvalueerd en herijkt aan de huidige situatie en het gewenste toekomstbeeld.

- Onderzoek en monitoring:
- Periodiek gebruikersonderzoek;
- Periodiek onderzoek kwaliteit (CBS).


BIJLAGE 3.

Bekijk hier de Stelselplaat gegevens 2020
Dit interactieve overzicht laat relaties tussen de verschillende gegevens zien die van belang zijn in de basisregistraties.


Voetnoten

1) Algemene Rekenkamer, ‘Grip op gegevens, het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven’, juni 2019.
2) Gebruikersonderzoek basisregistraties 2020, Berenschot, juni 2020.
3) https://www.digitaleoverheid.nl/document/kwaliteitsinformatie-stelsel-vanbasisregistraties/
4) CBS, 3-meting Kwaliteit Stelsel van Basisregistraties, maart 2020.
5) VNG, oktober 2019, https://vng.nl/nieuws/position-paper-over-basisregistraties
6) Bijvoorbeeld door de inzet van API’s (Application Programming Interfaces)
7) Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 27859 nr. 146
8) Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32761, nr. 153
9) Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 26643, nr. 706
10) Werk aan Uitvoering: handelingsperspectieven voor het versterken van de dienstverlening en een toekomstbestendige en wendbare uitvoering. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019- 2020, 31490, nummer 284
11) https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/nieuwe-technologieendata-en-ethiek/data-agenda-overheid/
12) De stelselplaat is ook te raadplegen op https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-vanalle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-vanbasisregistraties/stelselplaat/


bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer