Kamerbrief over jaarplan 2020 Agentschap Telecom

03-01-2020

Staatssecretaris Keijzer beschrijft een aantal punten uit het Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom. Ook stuurt zij het jaarplan mee.

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom aan. Hierin beschrijft het agentschap de programmering van het toezicht in 2020.

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid van dergelijke digitale infrastructuur groeit. Daarbij houdt Agentschap Telecom ook toezicht op de kabelen leidingeninfrastructuur en de meet- en weeginfrastructuur in Nederland.

In de programmering voor 2020 zijn de thema’s digitale transitie, digitale ontwrichting en de energietransitie leidend. Volgens het agentschap zet de digitale transitie stevig door waarbij de introductie van 5G en de verdere uitbreiding van glasvezelnetwerken belangrijke ‘motoren’ zijn. Vanuit het publieke belang van goede dekking en capaciteit van mobiele netwerken houdt Agentschap Telecom proactief toezicht op de dekkingsverplichting in de 700 MHz frequentievergunningen (die in 2020 worden geveild) zodat de vereiste dekking zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Hiermee levert het toezicht een belangrijke bijdrage aan mijn beleid voor mobiele communicatie.(1) Voor verdere verglazing moet de ondergrond in dorpen en steden vaker opengelegd worden. Speerpunt in het toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) is daarom: meer aandacht voor veilig en schadevrij graven en regie op de ondergrond. De ondergrond moet namelijk het overgrote deel van de benodigde infrastructuur aan kabels en leidingen herbergen.

Het agentschap constateert dat digitalisering de samenleving op nieuwe manieren kwetsbaar maakt voor verstoringen, wat de zorg voor digitale ontwrichting voedt. Als toezichthouder draagt Agentschap Telecom bij aan een robuuste, integere en veilige digitale infrastructuur. Het agentschap houdt er toezicht op dat telecomaanbieders adequate maatregelen nemen om de continuïteit van hun netwerken en diensten te borgen.

Het agentschap zal ook DGBI-DE / 19299565 toezicht houden op de aangescherpte eisen die worden gesteld aan de veiligheid en integriteit van de mobiele telecommunicatienetwerken zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 juli 2019 over 5G veiligheid.(2) Verder houdt AT toezicht op digitale dienstverleners en de aanbieders van essentiële diensten uit de energiesector en digitale infrastructuur. Ik vind het van groot belang dat Agentschap Telecom hier stevig op inzet en daarbij de samenwerking zoekt met andere (sectorale) toezichthouders, ook uit andere EUlidstaten, en partners in de keten waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum en het Digital Trust Centre.

Tenslotte licht ik hier uit dat Agentschap Telecom inzet op het bevorderen van vertrouwen in apparatuur die van belang is voor de energietransitie. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat apparatuur veilig is en ongestoord werkt. Het toezicht richt zich, net als in 2019, op beheersing van potentiele verstoringen van de ether door zonnepanelen en LED-installaties. Het agentschap houdt er toezicht op dat elektrische apparatuur die op de Nederlandse markt komt voldoet aan de Europese richtlijnen. Daarnaast houdt het agentschap toezicht op de betrouwbaarheid van meetinstrumenten waaronder slimme energiemeters en laadpalen voor elektrisch vervoer. Speerpunten in het toezicht in 2020 zijn het gebruik van kwaliteitssystemen in de energiesector op het gebied van metrologie, en thematisch onderzoek naar warmtemeters en laadpalen en naar de invloed van elektromagnetische velden op de werking van elektriciteitsmeters. Zo draagt het agentschap vanuit haar rol en verantwoordelijkheid bij aan de energietransitie.

Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bekijk het rapport: Jaarplan Toezicht 2020 Agentschap Telecom

Voetnoten

(1) Nota Mobiele Communicatie, Kamerstuk 24 095, nr. 478
(2) Kamerstuk 30 821, nr. 92


Dit beleidsstuk is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Examentraining CIPM / Certified Information Privacy Manager

→ Lees meer

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Examentraining CIPP / E Certified Information Privacy Professional Europe

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer