Kamerbrief met Reactie op advies van Bureau ICT-toetsing op programma Digi AT

02-06-2020

Minister Wiebes stuurt zijn reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing op het programma Digi AT. Dit gaat over digitalisering van onderdelen van de dienstverlening door het Agentschap Telecom (AT) om klantgerichter, efficiënter en transparanter te werken.

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het bij mijn Agentschap Telecom lopende programma Digi-AT en mijn reactie daarop. Ik dank het BIT voor de uitgevoerde toets en waardeer het bijbehorende advies. In deze brief zal ik ingaan op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen.

Achtergrond

Agentschap Telecom (AT) is uitvoerder en toezichthouder op onder andere het gebied van frequentiegebruik, radiozendapparatuur en digitaal veilige infrastructuur en dienstverlening. Met het programma Digi-AT geeft AT invulling aan de doelstelling om zich verder te ontwikkelen als klantgerichte, efficiënte, digitale en transparante organisatie. In het programma worden primaire processen van AT gedigitaliseerd ten behoeve van de klantinteractie en de afhandeling daarvan door medewerkers. Digi-AT beoogt modernisering en vernieuwing van het IT-landschap met als resultaat de nieuwe applicatie Genius.

BIT advies

Het is goed te constateren dat het BIT in haar advies de gekozen stapsgewijze aanpak onderschrijft en positief is over de wijze waarop AT haar processen vereenvoudigt voordat deze worden gedigitaliseerd. De zorgen die het BIT benoemt, worden door mij herkend en neem ik ter harte, evenals het geformuleerde advies om meer uit het programma Digi-AT te halen. De door het BIT geformuleerde aanbevelingen luiden als volgt:

  1. Geef prioriteit aan het structureel oplossen van dataintegriteitsproblemen;
  2. Los het performance-probleem structureel op;
  3. Verbeter het ontwikkelproces zodat meer kan worden gerealiseerd en;
  4. Actualiseer het benodigde beheerbudget en voorzie in financiële dekking.

Hieronder zal ik toelichten hoe deze aanbevelingen binnen het programma Digi-AT worden opgepakt.

1. Geef prioriteit aan het structureel oplossen van dataintegriteitsproblemen

Het BIT geeft aan dat actie moet worden ondernomen om toekomstige problemen op het gebied van data-integriteit te voorkomen. Deze actie is onderdeel gemaakt van het in december 2019 door AT gestarte project dat invulling geeft aan de data-architectuur van AT.

Daarnaast heeft het BIT geadviseerd om integratietesten uit te voeren om eventuele data-integriteitsproblemen eerder te kunnen signaleren. AT heeft haar leverancier (DICTU) opdracht gegeven deze testen in het ontwikkelproces op te nemen.

2. Los het performance-probleem structureel op

Het BIT adviseert om niet langer te vertrouwen op de begrenzing op gelijktijdig gebruik door 300 klanten; AT loopt in toenemende mate het risico dat verstoringen optreden in operationele processen. Om aan deze aanbeveling invulling te geven, is AT samen met DICTU een onderzoek gestart om dit knelpunt op een goede manier op te lossen; de door het BIT geformuleerde acties worden hierin betrokken.

3. Verbeter het ontwikkelproces zodat meer kan worden gerealiseerd

Om het ontwikkelproces te verbeteren, adviseert het BIT om maatregelen te treffen binnen het programma. Binnen AT zijn inmiddels stappen gezet om het ontwikkelproces te verbeteren en zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Zo is – in lijn met het BIT advies - het bouwteam gesplitst (van één naar twee teams), waardoor meer en sneller kan worden gebouwd. Daarnaast is een expert betrokken om het ontwikkelteam te adviseren over standaardisatie binnen het ontwikkelproces, waarmee hergebruik van componenten gemakkelijker wordt en sneller kan worden toegepast. Om fouten eerder in het proces te kunnen opsporen, worden testers eerder in het ontwikkelproces betrokken, namelijk vanaf het moment van het ontstaan van ‘user stories’.

4. Actualiseer het benodigde beheerbudget en voorzie in financiële dekking

Het BIT adviseert om een beter inzicht te ontwikkelen in het budget dat na afronding van het programma Digi-AT benodigd zal zijn voor de beheer- en nazorgfase, en om voor dat budget te voorzien in dekking. Dit is door AT opgepakt onder ander door in overleg met DICTU vast te stellen wat de omvang zal zijn van de toekomstige beheer- en doorontwikkelkosten voor Genius. Daarnaast zal AT in de begroting voor 2021 en verder de nazorgfase borgen.

Ten slotte

De door het BIT geformuleerde aanbevelingen en de wijze waarop hier door Agentschap Telecom uitvoering aan wordt gegeven, zullen bijdragen aan het beheerst uitvoeren van de rest van het programma Digi-AT.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Advies Bureau ICT-toetsing op programma Digi AT


bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer