Kamerbrief bij rapport voortgang implementatie EU 5G toolbox

24-07-2020

Minister Grapperhaus stuurt het 'Report on Member States’ progress in implementing the EU Toolbox on 5G Cybersecurity' van de NIB Samenwerkingsgroep naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting op het rapport en op de opvolging van de maatregelen uit de 5G toolbox binnen de Europese Unie (EU).

Met deze brief bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het “Report on Member States’ progress in implementing the EU Toolbox on 5G Cybersecurity” aan. Dit rapport is opgesteld door de NIB Samenwerkingsgroep , bedoeld in artikel 11 van de NIB-richtlijn1 , naar aanleiding van de Europese Commissie mededeling over de uitvoer van de EU 5G toolbox van 29 januari 20202 . Over deze mededeling bent u op 6 maart 2020 door toezending van een BNC-fiche geïnformeerd (3).

Sinds de vaststelling van de EU 5G toolbox op 29 januari 2020 hebben de Lidstaten stappen ondernomen om daarin vermelde maatregelen te implementeren. Het bijgevoegde rapport geeft een geaggregeerd overzicht van de stand van zaken van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen uit de 5G toolbox binnen de EU, en biedt daarnaast voorbeelden van activiteiten die Lidstaten hebben ondernomen om specifieke maatregelen uit de toolbox te implementeren. In oktober 2020 volgt een evaluatie van het gehele traject dat naar aanleiding van de aanbeveling uit maart 2019 (4) is ingegaan, met het oog op eventuele vervolgstappen.

Nederland blijft zich in EU-verband inzetten voor een gezamenlijke Europese aanpak voor de veiligheid van 5G-netwerken, conform de moties van de leden Weverling c.s. en Van den Berg (5). Een Europese aanpak kan bijdragen aan de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen. Daarnaast kan de uitwisseling van informatie over risico’s en maatregelen bijdragen aan de nationale aanpak voor veiligheid en integriteit van telecomnetwerken. Zo is informatie vanuit Europa relevante input voor de structurele samenwerking tussen overheid en de telecomsector. Deze samenwerking is één van de maatregelen van het kabinet om te borgen dat, op basis van ontwikkelingen in het dreigingsbeeld of vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen in het netwerk, waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.6 De waarde van de structurele aanpak is dat ontwikkelingen in dreiging en technologie in samenhang worden bezien en beoordeeld. Het kabinet zal de uitwisseling van kennis en informatie binnen de EU dan ook voortzetten conform de motie van de leden Moorlag c.s. (7) , onder andere via de NIB Samenwerkingsgroep. Naar aanleiding van de toezegging uit het AO JBZ van 11 maart 2020 over hoe andere landen hun parlementen informeren over buitenlandse afhankelijkheden in kritieke infrastructuur (8) , is vanuit Nederland een rondvraag gedaan. Op basis daarvan kan ik u aangeven dat in andere EU Lidstaten het 5G-dossier als gevoelig wordt ervaren. Hierbij zoeken Lidstaten naar een balans tussen de belangen van een openbaar debat en de noodzakelijke vertrouwelijkheid in het belang van de nationale veiligheid en informeren zij hun parlementen in lijn met hun afweging.

(1) De NIB Samenwerkingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en het Europese Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (Enisa).
(2) Mededeling uitrol van beveiligde 5G in de EU – uitvoering van de EU-toolbox, d.d. 29 januari 2020.
(3) Kamerstukken II 2019/2020, 22112, nr. 2854.
(4) Kamerstukken II 2018/2019, 22112, nr. 2816.
(5) Kamerstukken II 2018/2019, 21501-33, nr. 734, 747.
(6) Kamerstukken II 2018/2019, 30821, nr. 92.
(7) Kamerstukken II 2019/2020, 24095, nr. 507.
(8) Kamerstukken II 2019/2020, 32317, nr. 617.

bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer