Consultatie advies AP adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

02-04-2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft advies over het conceptwetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. (7-3-2019)

Geachte heer Dekker,

Bij brief van 27 juni 2018 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geraadpleegd over het conceptwetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Per brief van 6 september 2018 heeft de AP advies uitgebracht. Per email van 4 februari 2019 is de AP een gewijzigd concept toegestuurd met het verzoek aanvullend te adviseren (hierna: het gewijzigde concept). De AP heeft een opmerking over het gewijzigde concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Strekking van het gewijzigde concept

Het gewijzigde concept introduceert het adviesrecht voor gemeenten om ten aanzien van het bij de rechtbank ingediende verzoek tot instelling van beschermingsbewind wegens problematische schulden advies uit te brengen, zodat de gemeente bijvoorbeeld de betrokkene (ook) een andere wijze van ondersteuning kan aanbieden en de rechter daar door middel van het advies van in kennis stelt.

Advies

In haar brief van 6 september 2018 heeft de AP op een drietal punten geadviseerd het conceptwetsvoorstel aan te passen. Het betrof hier de kwalificatie van gegevens omtrent de lichamelijke of geestelijke toestand van de persoon ten behoeve van wie het verzoek wordt gedaan als 'gewone' persoonsgegevens, een niet correcte verwijzing naar de AVG en het gebruik van het BSN.

Ten aanzien van het gebruik van het BSN heeft de AP geconstateerd dat het conceptwetsvoorstel is aangepast. Tevens is vastgesteld dat de omschrijving van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en de verwijzing naar het betreffende artikel in de AVG met elkaar in overeenstemming is gebracht

Het adviespunt met betrekking tot de gegevens omtrent de lichamelijke en geestelijke toestand blijft echter aan de orde. Ten onrechte werd ook met betrekking tot deze gegevens geconludeerd dat het om 'gewone' persoonsgegevens zou gaan. Ook adviseerde de AP in te gaan op de vervolgvraag welke uitzondering op het verbod van artikel 9, eerste lid, van de AVG (verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens) aan de orde is.

Hoewel het conceptwetsvoorstel de nadruk legt op het verzoek om beschermingsbewind wegens problematische schulden, geeft het voorgestelde artikel 1:432 a, tweede lid, van het Bugerlijk Wetboek aan dat de griffier de gemeente ook informeert als een lichamelijke of geestelijke toestand als grondslag voor de instelling van beschermingsbewind wordt aangedragen. De gewijzigde memorie van toelichting bevat niet langer de expliciete aanduiding dat de gegevens omtrent de lichamelijke en geestelijke toestand 'gewone persoonsgegevens' zouden zijn. De aard van de betrokken gegevens verandert hierdoor echter niet, zodat de vraag welke uitzondering op het verbod van artikel 9, eerste lid van de AVG (verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens) nog beantwoord moet worden.

De AP adviseert de gewijzigde memorie van toelichting op dit punt aan te vullen.

Openbaarmaking van het advies

De AP is voornemens dit advies geanonimiseerd openbaar te maken op haar website zodra de tekst van het (gewijzigde) concept openbaar is. De AP veneemt graag het moment van openbaarmaking zodra dit bekend is.

Zie ook: Consultatie advies AP op gewijzigd voorontwerp adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (6-9-2018)
Zie ook: Nader Rapport wetsvoorstel adviesrecht gemeente bij schuldenbewind


Dit beleidsstuk is ook te vinden in het dossier Privacy in het sociaald domein

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer