Antwoord op Kamervragen over het bericht over privacy en bedrijven

04-11-2019

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming op vragen van het lid Verhoeven (D66) over het bericht ‘Volgens minister helpt privacy bedrijven om klanten binnen te houden’.

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Volgens minister helpt privacy bedrijven om klanten binnen te houden’?(1)

Antwoord vraag 1

Ja

Vraag 2

Wat gaat u doen om het de facto verbod op cookiemuren onder de aandacht te brengen bij bedrijven?

Antwoord vraag 2

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft als nationale privacytoezichthouder de taak helderheid te verschaffen aan organisaties over de uitleg van wettelijke privacynormen. Zo heeft de AP in een eerder stadium de juridische normen rond cookiewalls uitgelegd en onder meer uitgelegd dat websites die bezoekers alleen toegang geven tot hun site als deze akkoord gaan met het plaatsen van zogeheten ‘tracking cookies’ of andere vergelijkbare manieren van volgen en vastleggen van gedrag door middel van software of andere digitale methodes, niet voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).(2)

De AP gaf hierbij ook aan dat met de bekendmaking van deze uitleg van de norm er voor betrokken organisaties de opdracht ligt hun praktijk waar nodig hierop aan te passen. De AP heeft mij voorts laten weten de organisaties waar zij de meeste klachten over heeft ontvangen een brief te hebben gestuurd met de normuitleg. Daarin kondigde de AP ook aan dat zij de controle de komende tijd intensiveert om te bezien of de norm, in het belang van de bescherming van de privacy, op de juiste wijze wordt toegepast. De AP heeft de normuitleg ook met enkele brancheorganisaties gedeeld.

Vraag 3

Deelt u de mening dat conform artikel 25 (Privacy by Design) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de standaardinstelling van websites, browsers, apps, etc. met betrekking tot tracking cookies, of ‘volgsoftware’, zo ingericht moet zijn dat mensen niet gevolgd worden?(3)

Antwoord vraag 3

De AP heeft al eerder aangegeven dat een toestemming voor het plaatsen van “tracking cookies” alleen rechtsgeldig is wanneer deze is verkregen door een opt-in maatregel. Een dergelijke maatregel houdt in dat de bezoeker of gebruiker de mogelijkheid moet worden gegeven om een keuze te maken tussen ‘ja’ en ‘nee’, alvorens de “tracking cookies” kunnen worden ingezet en behoort tot de standaardinstellingen van websites, browsers of apps. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in een recente uitspraak uitgelegd dat voor het uitlezen van cookies een expliciete handeling van de betrokkenen wordt vereist en dat het verboden is om toestemming te vragen voor “tracking cookies” door middel van een standaard aangevinkt selectievakje.(4)

Hieruit volgt dat websites, apps of andere diensten die persoonsgegevens verwerken door middel van “tracking cookies” of “volgsoftware” dusdanig ingericht moeten zijn dat mensen niet zonder expliciete toestemming c.q. handeling gevolgd worden. Voor nadere uitleg over het toestemmingsvereiste verwijs ik naar vraag 2 van mijn antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Websites overtreden massaal cookiewallverbod'.(5)

(1) https://tweakers.net/nieuws/157138/volgens-minister-helpt-privacybedrijven-om-klanten-binnen-tehouden.html
(2) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/normuitleg_ap_cookiewalls.pdf en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/websites-moeten-toegankelijkblijven-bij-weigeren-tracking-cookies
(3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3905
(4) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0& doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1478202
(5) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3905.html


Dit beleidsstuk is ook te vinden in het dossier e-Privacy

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Privacy in perspectief

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer