Aanbiedingsbrief bij FinTech-actieplan

06-07-2020

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, een onderzoek aan naar de Nederlandse FinTech-sector en de groeikansen van deze sector. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hij een actieplan opgesteld om de FinTech-sector ook in de toekomst ruimte te bieden.

Geachte voorzitter,

Nederland heeft een geschiedenis van financiële innovatie. Zo werden de Amsterdamsche Wisselbank, de voorloper van de moderne centrale bank, en de eerste moderne aandelenbeurs begin zeventiende eeuw in Amsterdam opgericht. Ook in de recente geschiedenis werden in ons land steeds weer innovaties in de financiële sector geïnitieerd. In 1976 werd bijvoorbeeld de eerste geldautomaat in gebruik genomen in Nederland en al in 1990 werd het mogelijk om bij winkels met PIN te betalen. Met de introductie van iDEAL in 2005 behoorde Nederland tot de koplopers als het gaat om efficiënt en gebruiksvriendelijk online betalen. Vandaag de dag staat Nederland bekend als een land waarin het gemakkelijk en efficiënt is voor consumenten om financiële diensten digitaal af te nemen en te gebruiken. Een hoge mate van digitalisering en innovatie draagt bij aan een diverse en concurrerende financiële sector en in het verlengde daarvan aan meer keuzevrijheid voor consumenten en een gezonde markteconomie. Het kabinet wil voortbouwen op de rijke geschiedenis met betrekking tot innovatie in de financiële sector en ook in de toekomst inzetten op een positie als koploper.

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief ‘Innovatie in de financiële sector’ van 9 april 2019,(1) heeft het kabinet in de tweede helft van 2019 een onderzoek laten uitvoeren naar de Nederlandse FinTech-sector en de groeikansen van deze sector. Hierbij is, naast de kansen, ook gekeken naar mogelijke risico’s die voortvloeien uit de ontwikkeling van FinTech. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij een actieplan opgesteld om de FinTech-sector ook in de toekomst ruimte te bieden. Als bijlage bij deze brief bieden wij u het onderzoek en het FinTechactieplan aan.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden voordat de wereldwijde uitbraak van het coronavirus plaatsvond. Deze uitbraak zal ongetwijfeld effect hebben op de groeiverwachtingen van FinTech-ondernemingen zoals zij die hebben aangegeven in het rapport. Dit neemt niet weg dat uit dit rapport lessen getrokken kunnen worden over de staat van FinTech in Nederland en het verdere groeipotentieel van deze innovatieve sector. Hierbij spelen de verschillende economische noodmaatregelen die getroffen zijn een rol. FinTech financiers kunnen zich accrediteren onder de garantieregelingen van de overheid zoals de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB), die is verruimd met een coronaluik (BMKB-C) en de Kleine Kredieten Corona regeling. Onder de coronamodule van de BMKB zijn inmiddels negentien non-bancaire financiers geaccrediteerd. Onder deze bedrijven zijn een aantal FinTech bedrijven die zich richten op mkb-financiering. Hiermee wil het kabinet de verbreding van het financieringslandschap met FinTech-partijen stimuleren. Deze verbreding is belangrijk, omdat er sinds het uitbreken van de crisis veel meer behoefte is ontstaan aan financiering voor bedrijven en FinTechpartijen kunnen helpen om in deze behoefte te voorzien. Daarnaast is het belangrijk voor de geldverstrekkende FinTech-partijen zelf, die betere toekomstperspectieven krijgen wanneer zij dankzij de garantieregelingen meer doelgroepen kunnen bedienen.

Nederlandse FinTech-census 2019

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een sterke uitgangspositie heeft voor de ontwikkeling van FinTech. Dit wordt onder meer onderschreven door een gezonde groei in het aantal FinTech-ondernemingen in Nederland in de afgelopen jaren en het feit dat in Nederland (relatief) veel FinTech-ondernemingen zijn gevestigd (635 in 2019). Een groot deel van de ondernemingen heeft forse groeiverwachtingen, zowel qua omzet als personeel. Nederland behoort verder tot de top als het gaat om adoptie door consumenten van innovatieve financiële producten en diensten. In algemene zin blijkt uit het onderzoek dat het Nederlandse vestigingsklimaat voor deze innovatieve partijen gunstig is, mede dankzij een aantal unieke kenmerken, zoals onze digitale infrastructuur, aantrekkelijke cultuur, goede beheersing van de Engelse taal, en centrale ligging. Hierbij wordt tenslotte ook de hoge kwaliteit van het (financieel) toezicht als positief ervaren. Een belangrijk punt uit het onderzoek is dat Nederland weliswaar een gunstig vestigingsklimaat heeft, maar dat de overheid dit beter kan uitdragen. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Litouwen hebben bijvoorbeeld een FinTech-strategie ontwikkeld. Verder blijkt uit het onderzoek dat de FinTechsector met uitdagingen kampt als het gaat om het aantrekken van talent, waarbij aspecten zoals salariseisen en beloningsregels een rol spelen, en het opschalen naar het buitenland. Tenslotte wijst het rapport op uitdagingen ten aanzien van het interpreteren van regelgeving en het omgaan met verschillen in regelgeving en toezicht tussen EU-lidstaten.

FinTech-Actieplan

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland een uitermate geschikt land is voor de ontwikkeling van FinTech-partijen, en dat het van belang is dit ook in de toekomst te blijven. Het onderzoek geeft een aantal richtingen voor initiatieven om de FinTech-sector waar nodig nog beter te ondersteunen. Om deze reden zijn wij overgaan tot het opstellen van een FinTech-actieplan. Het volledige actieplan vindt u als bijlage bij deze brief. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende actielijnen.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Met het FinTech-actieplan zetten wij erop in om Nederland ook in de toekomst een groeibodem te laten zijn voor duurzame, verantwoorde en innovatieve ontwikkeling van financiële dienstverlening, en een bloeiende financiële en FinTech-sector. Wij zijn voornemens om over twee jaar nogmaals een FinTech census uit te voeren om onze positie als Nederland te blijven monitoren. Begin 2021 informeren wij uw Kamer over de stand van zaken van het FinTechactieplan.

Hoogachtend,

W.B. Hoekstra
Minister van Financiën,

M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bekijk: Nederlandse Fin-Tech Census 2019
Zie ook: FinTech-actieplan

Voetnoten

(1) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/09/kamerbrief-innovatie-in-definanciele-sector


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Privacy voor finance professionals

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer