Aanbiedingsbrief bij advies RIVM over nieuwe e-healthmonitor

13-05-2020

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge stuurt mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het advies van het RIVM toe aan de Tweede Kamer met betrekking tot de opzet en uitvraag van een nieuwe e-healthmonitor.

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het advies van het RIVM toe met betrekking tot de opzet en uitvraag van een nieuwe e-healthmonitor. Dit is conform de toezegging in de brief over de aanbieding van de e-healthmonitor en stand van zaken slimme zorg aan de Tweede Kamer van 1 november 2019.(1)

Opzet van de verkenning

Het RIVM heeft de verkenning opgezet aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  1. de nieuwe monitor bevat indicatoren die de transitie binnen de zorg op het gebied van e‐health weerspiegelen;
  2. Zij maakt (regionale) verschillen inzichtelijk;
  3. Ze meet niet alleen kwantitatief, maar geeft ook een kwalitatieve analyse m.b.t de implementatie van digitale hulpmiddelen;
  4. zij is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande informatie.

Daartoe heeft het RIVM gekeken naar de monitors die VWS op grond van verschillende trajecten al uitvoert, zoals de monitor Juiste Zorg op de Juiste Plek en de monitor Werken in de Zorg. Ook heeft het RIVM een korte internationale verkenning gedaan (deskresearch) Tevens is onderzocht welke data al beschikbaar zijn bij andere partijen zoals Vektis en het CBS. Tot slot is gesproken met partijen die zich met e-health bezig houden: leveranciers, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties, wetenschap (Vilans, NELL, NIVEL), IGJ en NZa.

Conclusies en aanbevelingen

Ten aanzien van de indicatoren stelt het RIVM een ordening voor gebaseerd op de maatschappelijke uitdagingen waaraan e‐health een bijdrage zou kunnen leveren: de kwaliteit van zorg, regie van de patiënt, arbeidsmarktvraagstukken, preventie en cultuur. De indicatoren moeten wel nog verder worden geoperationaliseerd.

Daarnaast beveelt het RIVM aan om bij de precieze invulling van de toekomstige e‐healthmonitor samen te werken met partners, bijvoorbeeld door vorming van een consortium dat verschillende domeinen van zorg representeert. Hierbij is te denken aan de eerstelijnszorg, klinische tweedelijnszorg, langdurige zorg en public health.Tevens adviseert het RIVM om niet op voorhand concrete doelen met betrekking tot implementatie en gebruik van specifieke e‐health toepassingen te formuleren. Deze kunnen naar verloop tijd niet meer aansluiten op de praktijk. Daarnaast adviseert het RIVM om de aanwezige kwantitatieve data en verzamelde data via panels van zorgverleners en patiënten te gebruiken voor de nieuwe monitor. Tot slot beveelt het RIVM aan om kwantitatief onderzoek aan te vullen met kwalitatief onderzoek naar good practices, op basis van de voorgestelde ordening en bijpassende criteria. Daarbij moet ook gekeken worden naar de bewezen kosteneffectiviteit van een toepassing.

Vervolgstappen

Het advies van het RIVM laat zien dat er nog steeds meerwaarde is voor, en behoefte is aan een separate e-healthmonitor. Ik heb het RIVM gevraagd of zij bereid zijn om deze nieuwe monitor op te zetten, conform de aanbevelingen uit dit advies. Ik ben verheugd te kunnen melden dat het RIVM heeft aangegeven dit te kunnen en willen doen.

Dat betekent dat het RIVM dit jaar de beschikbare data bij andere partijen rond e-health zal ontsluiten. De resultante stuur ik eind van dit jaar naar uw Kamer. Daarnaast zal het RIVM, samen met een consortium van veldpartijen, bekijken hoe de indicatoren precies kunnen worden geoperationaliseerd. Uitdaging daarbij is om te kijken hoe deze indicatoren zowel iets zeggen over de stand van digitale zorg als over de effectiviteit van het gevoerde beleid om e-health op te schalen. Ook zal in overleg met het consortium nader worden verkend hoe het kwalitatieve deel van de monitor er precies uit zal komen te zien.

Ik hoop uw Kamer begin 2021 te informeren over de precieze opzet van de monitor.

Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge

Bijlage

Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld

Voetnoot

(1) Tweede Kamer, Vergaderjaar 2019-2020, 27529, nr. 194


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in de dossiers Digitale transformatie en Privacy in de zorg

bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

Na deze afwisselende en interactieve cursus kunnen deelnemers een privacybewustzijnsproces in hun eigen organisatie initiëren.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer