Aanbieding CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap

16-06-2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Hierbij bied ik u het toezichtsrapport aan van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.

Sinds 11 maart 2017 kan de minister van Justitie en Veiligheid op basis van de Wet intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken van een persoon die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en die zich buiten het Koninkrijk bevindt als uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie die is genomen in het Besluit Vaststelling lijst organisaties die bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

De informatie waarop dit besluit wordt gebaseerd is vaak afkomstig van een ambtsbericht van de AIVD. Tijdens de parlementaire behandeling van de wet is specifiek aandacht uitgegaan naar het toezicht van de CTIVD in dit kader. Ik dank de CTIVD dan ook voor dit belangwekkende onderzoek en het rapport.

Met tevredenheid stel ik vast dat de CTIVD concludeert dat alle ambtsberichten van de AIVD voldoende onderbouwd, proportioneel en noodzakelijk waren. Ze zijn daarmee rechtmatig uitgebracht, aldus de CTIVD. De CTIVD concludeert ook dat in de gevallen dat de AIVD heeft besloten geen ambtsbericht uit te brengen, de dienst redelijkerwijs tot deze beslissing heeft kunnen komen.

De CTIVD doet vier aanbevelingen, die ik overneem. De AIVD heeft drie ervan reeds geïmplementeerd. Ik verwacht dat de aanbeveling om te voorzien in concreter beleid over de onderbouwing van ambtsberichten deze zomer zal zijn opgevolgd. De AIVD zal de CTIVD te zijner tijd hierover nader informeren.

Bekijk: Toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer