Stichting Museumkaart moet persoonsgegevens aan de Belastingdienst verstrekken

16-11-2018

ECLI:NL:RBAMS:2018:8138

Gisteren heeft de Rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld dat Stichting Museumkaart gegevens over museumbezoeken van één specifieke museumkaarthouder aan de Belastingdienst moet verstrekken.

Wat was er aan de hand?

De Belastingdienst vorderde de gegevens over museumbezoeken van één specifieke museumkaarthouder over de periode 2014 tot maart 2017 van Stichting Museumkaart. De Belastingdienst stelde dat deze persoonsgegevens voor de belastingheffing van belang kunnen zijn, omdat de Belastingdienst hiermee kan bepalen of een bepaalde kaarthouder in Nederland woonachtig (en dus belastingplichtig) is.

De Stichting Museumkaart stelde dat zij niet verplicht is om deze persoonsgegevens te verstrekken, onder meer omdat de verstrekking van die persoonsgegevens een grote inbreuk op de privacy van de kaarthouder vormt, terwijl de relevantie van de bezoekregistratie voor het kunnen vaststellen van iemands woonplaats erg gering is.

Wat oordeelt de Rechtbank?

De Rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de opgevraagde persoonsgegevens een rol kunnen spelen bij de correcte belastingheffing. Daaraan legt de Rechtbank ten grondslag dat uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) volgt dat alle feiten en omstandigheden betrokken kunnen worden bij de beantwoording van de vraag of iemand in Nederland belastingplichtig is. De frequentie van de museumbezoeken en de bezochte locaties kunnen indicatoren zijn voor de woonplaats van de betreffende persoon.

Hoewel de verstrekking van de persoonsgegevens inderdaad een aantasting vormt van de privacy van de betrokkene, oordeelt de Rechtbank dat deze aantasting gerechtvaardigd kan zijn als de persoonsgegevens worden verzameld op basis van de AWR en als wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De Rechtbank vond dat daaraan in dit geval was voldaan omdat de Belastingdienst specifieke informatie ten aanzien van één individuele betrokkene vorderde. De Belastingdienst lijkt daarmee inderdaad niet meer informatie op te vragen dan zij nodig heeft om te kunnen vaststellen of de betrokkene in Nederland woonachtig is. Daarnaast oordeelt de Rechtbank dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming een voldoende grondslag biedt voor deze verwerking. Deze grondslag kan worden gevonden in de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in dit geval de wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken die volgt uit de AWR).

De Rechtbank wijst de vordering van de Belastingdienst toe en geeft Stichting Museumkaart een termijn van 14 dagen om de persoonsgegevens aan de Belastingdienst te verstrekken. Daaraan koppelt de Rechtbank een dwangsom van EUR 5.000 voor iedere dag waarop Stichting Museumkaart niet aan deze vordering voldoet met een maximum van EUR 100.000.

Voor de Stichting Museumkaart was dit een principekwestie. Stichting Museumkaart stelt op haar website dat zij de inhoudelijke argumentatie van de rechter grondig gaat bestuderen om eventuele vervolgstappen voor te bereiden. Dergelijke vervolgstappen kunnen bestaan uit een bodemprocedure of een hoger beroep tegen het kort geding vonnis.

Gevolgen voor de praktijk

De Rechtbank bevestigt met dit vonnis dat de Belastingdienst concrete persoonsgegevens van een specifieke belastingplichtige op kan vragen bij derden. Daarvoor is echter wel steeds nodig dat het verzoek proportioneel is en de gegevens daadwerkelijk van belang (kunnen) zijn voor de belastingheffing. De Belastingdienst heeft hiermee dus geen carte blanche gekregen. Het is (nog steeds) niet toegestaan om op systematische wijze persoonsgegevens te verzamelen, bewerken en bewaren op een wijze waarmee systematisch inbreuk wordt gemaakt op het privéleven van een groot aantal personen zonder voldoende specifieke wettelijke basis (zoals het geval was bij de ANPR-arresten).

Meer van Loyens & Loeff

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer