Conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-507/17 Google

10-01-2019

C-507/17

Advocaat-generaal Szpunar stelt het Hof voor om de verwijderingen van koppelingen die exploitanten van een zoekmachine moeten uitvoeren, te beperken tot het niveau van de Europese Unie.

Bij beslissing van 21 mei 2015 heeft de voorzitster van de Commission nationale de l’informatique et des libertés (Franse gegevensbeschermingsautoriteit; hierna: „CNIL”) de vennootschap Google aangemaand om, bij inwilliging van een verzoek van een natuurlijk persoon om koppelingen naar internetpagina’s te verwijderen uit de lijst van zoekresultaten die verschijnt na een zoekopdracht op zijn naam, deze verwijdering toe te passen op alle domeinnaamextensies van haar zoekmachine.

Google heeft geweigerd op deze aanmaning in te gaan en heeft enkel de betrokken koppelingen verwijderd uit de zoekresultaten die verschijnen na een zoekopdracht met de domeinnamen die overeenstemmen met de extensies van haar zoekmachine in de lidstaten van de Europese Unie. CNIL kon geen genoegen nemen met het bijkomende voorstel dat Google na het verstrijken van de termijn van de aanmaning had gedaan om het via de techniek van „geoblocking” onmogelijk te maken om vanaf een IP-adres dat wordt geacht zich te bevinden in de verblijfstaat van de betrokken persoon, toegang te krijgen tot de resultaten die verschijnen na een zoekopdracht op zijn naam, ongeacht de door de internetgebruiker ingevoerde extensie van de domeinnaam van de zoekmachine.

Na te hebben vastgesteld dat Google niet binnen de gestelde termijn op de aanmaning was ingegaan, heeft CNIL bij besluit van 10 maart 2016 Google een – openbaargemaakte – sanctie van 100 000 EUR opgelegd. Google heeft de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter, Frankrijk) verzocht dat besluit nietig te verklaren. De Conseil d’État heeft het Hof verschillende prejudiciële vragen gesteld.

In zijn conclusie van vandaag wijst advocaat-generaal Maciej Szpunar allereerst erop dat de op deze zaak toepasselijke bepalingen van Unierecht1 de territorialiteit van de verwijdering van koppelingen niet uitdrukkelijk regelen. Hij is dus van mening dat een onderscheid geboden is naargelang van de plaats van waaruit de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Zoekopdrachten die worden gedaan buiten het grondgebied van de Europese Unie, komen dus niet voor een verwijdering van koppelingen uit de zoekresultaten in aanmerking. Hij pleit er dus niet voor om de bepalingen van Unierecht zo ruim uit te leggen dat zij gevolgen sorteren buiten de landsgrenzen van de 28 lidstaten. In bepaalde gevallen die de – duidelijk afgebakende – interne markt raken, zoals in het mededingingsrecht of het merkenrecht, zijn weliswaar extraterritoriale gevolgen toegestaan, maar deze mogelijkheid is wegens de aard zelf van het wereldwijde internet, dat overal evenzeer aanwezig is, niet vergelijkbaar met het onderhavige geval.

Volgens de advocaat-generaal moet het fundamentele recht om vergeten te worden, worden afgewogen tegen het rechtmatige belang van het publiek om toegang te krijgen tot de gezochte informatie. Indien werd toegestaan dat wereldwijd koppelingen worden verwijderd, zouden de autoriteiten van de Unie, aldus de advocaat-generaal, immers niet in staat zijn om een recht op ontvangst van informatie te definiëren en vast te leggen en nog minder om dat recht af te wegen tegen de andere fundamentele rechten op bescherming van gegevens en op eerbiediging van het privéleven. Dit geldt des te meer daar dat belang van het publiek om toegang tot informatie te krijgen noodzakelijkerwijs zal variëren naargelang van de geografische plaats, van het ene derde land tot het andere. Ingeval het mogelijk is wereldwijd koppelingen te verwijderen, bestaat het gevaar dat personen in derde landen de toegang tot informatie wordt belet en dat de derde landen, op basis van wederkerigheid, personen in de lidstaten van de Unie de toegang tot informatie beletten.

Toch sluit de advocaat-generaal de mogelijkheid niet uit om in bepaalde gevallen een exploitant van een zoekmachine ertoe te verplichten wereldwijd koppelingen te verwijderen, maar volgens hem rechtvaardigt de situatie in deze zaak dat niet.

Hij stelt het Hof dus voor om vast te stellen dat de exploitant van een zoekmachine bij inwilliging van een verzoek tot verwijdering van koppelingen niet verplicht is om deze verwijdering toe te passen op alle domeinnamen van zijn zoekmachine zodat de betrokken koppelingen niet langer verschijnen ongeacht de plaats van waaruit de zoekopdracht op de naam van de indiener van het verzoek wordt uitgevoerd.

Daarentegen benadrukt de advocaat-generaal dat zodra een recht op verwijdering van koppelingen binnen de Unie is vastgesteld, de exploitant van een zoekmachine alle mogelijke maatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende en volledige verwijdering van de koppelingen binnen het grondgebied van de Europese Unie, ook via de
techniek van „geoblocking”, vanaf een IP-adres dat wordt geacht zich te bevinden in een van de lidstaten, ongeacht de domeinnaam die wordt ingevoerd door de internetgebruiker die de zoekopdracht uitvoert.

bron: HvJEU

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer