AUTEURS

Aben, Daniela

Daniela Aben studeert aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is stagiaire bij SOLV Advocaten.

website linkedin

Alberdingk Thijm, Christiaan

Christiaan Alberdingk Thijm is partner of bureau Brandeis. He specialises in digital copyright, the liability of intermediaries, privacy and free speech issues.

website linkedin

Alex Commandeur

Alex Commandeur is senior adviseur privacy- en informatiemanagement bij BMC. Hij heeft 9 jaar gewerkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hoofd van de afdeling Publieke sector. Naast zijn werk bij BMC is hij gastdocent bij verschillende privacy opleidingen van het IIR en lid van de Commissie Persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam.
linkedin

Ameer Muhammad

Ameer Muhammad is advocaat-medewerker op de sectie Ondernemingsrecht van Pels Rijcken, waar hij sinds 2013 werkzaam is.
website

Anke Holtland

Anke Holtland is bestuursrechtadvocaat en is werkzaam in de bestuursrechtpraktijk van NautaDutilh. Voordat ze in 2020 bij NautaDutilh kwam werken, is zij vanaf 2015 werkzaam geweest als advocaat in de bestuursrechtpraktijk bij Loyens & Loeff.

Arno R. Lodder

Arno Lodder is verbonden aan SOLV Advocaten als Of Counsel. Hij heeft een universitaire achtergrond en is hoogleraar internetrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling Transnational Legal Studies.


website linkedin twitter

Arnold de Boer

Arnold de Boer ondersteunt vanaf 2001 publieke organisaties bij de vormgeving van publieke- en publiek-private samenwerking bij KokxDeVoogd. Dit doet hij de ene keer in de rol van projectleider of procesbegeleider en een andere keer als inhoudelijk adviseur. Zijn focus ligt hierbij op het op een pragmatische wijze tot stand brengen van synergetische publieke samenwerking zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gestelde uitgangspunten of juridische, organisatorische en financiële randvoorwaarden.
website

Bart Geerdink

Bart Geerdink werkt bij adviesbureau KokxDeVoogd en is werkzaam als programmamanager en adviseur op het snijvlak van bestuur, organisatie en informatiemanagement.


website

Barth, Susanne

Susanne Barth, MSc is onderzoeker en docent aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zicht op online privacy. Het doel van het onderzoek is het vinden van mogelijke verklaringen voor de privacy paradox, om hieruit een interventie te ontwikkelen die de gebruikers kan helpen om beter met hun privacy om te gaan. 

Bas van Schelven

Bas van Schelven is sinds januari 2020 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Zorg & Sociaal domein.


website linkedin

Berg, Anita van den

Anita is advocaat bij Kennedy Van der Laan. Zij is gespecialiseerd in toezicht en handhaving door Nederlandse bestuursorganen, waaronder het Boeterecht, het Openbare-orderecht, de Opiumwet, en de Wet bibob.

Bles-Temme, Laura

Mr. L.D.L. Bles-Temme is fiscaal partner bij RSM, practice-leader Tax en verantwoordelijk voor de adviesgroep Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht

Boer, Itske de

Itske de Boer is advocaat bij Immix Advocaten.

Bontje, Nina

Nina Bontje is werkzaam in de sectie bestuursrecht, waar zij zich met name bezighoudt met vraagstukken op het terrein van openbaarheid van bestuur en privacy. Nina procedeert met grote regelmaat over uiteenlopende geschillen over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zij adviseert cliënten over openbaarmakings- en informatie(huishoudings)vraagstukken en heeft ervaring met zaken over misbruik van de Wob. Daarnaast procedeert en adviseert Nina over allerhande privacyrechtelijke vraagstukken, zoals over kennisnemingsverzoeken en de meldplicht datalekken.

Nina heeft zowel haar beide bacherlors Liberal Arts & Sciences en Rechtsgeleerdheid, als de Legal Research Master cum laude afgerond.


website linkedin

Bosch, Rein van den

Rein van den Bosch is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Bremmer, Ate

Ate Bremmer is advocaat bij Kennedy Van der Laan. Hij adviseert cliënten onder andere over grensoverschrijdende financieringstransacties en toezicht op financiële diensten. Daarnaast focust Ate Bremmer zich op het toezicht op banken, betaalinstellingen en Fintechs als gevolg van Europese initiatieven zoals PSD2 en de 4e en 5e anti witwasrichtlijn.


website linkedin

Broekhuizen, Thijs

Thijs Broekhuizen is Associate Professor bij de vakgroep Innovatiemanagement & Strategie. Zijn expertise ligt op het gebied van digitale businessmodellen.

Burghgraaff, Hilmar

Hilmar Burghgraaff is Networking Solution Architect bij Infradata.nl
website

Busser, Els de

Dr. Els De Busser is Universitair Docent Cyber Security Governance bij het Institute of Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden en opleidingsdirecteur van de Executive Master Cyber Security. Ze maakt deel uit van het onderzoeksprogramma The Hague Program for Cyber Norms en verzorgt colleges binnen de Bachelor Safety and Security Studies, Master Crisis and Security Management en de Executive Master Cyber Security.

In haar onderzoek en publicaties concentreert ze zich op cyber security, gegevensbescherming, Europese en internationale samenwerking en gegevensuitwisseling in strafzaken, in het bijzonder de trans-Atlantische samenwerking. Ook is ze een frequent spreker op internationale conferenties en gastdocent over deze thema’s.

Els is vice-secretaris-generaal van de Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) en lid van de Commissie Meijers, een onafhankelijke groep van experts die adviseert over straf-, asiel-, migratie-, privacy, non-discriminatie en institutioneel recht.

Caroline Raat

Caroline Raat is docent Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor Raadsgriffiers bij Berghauser Pont Academy en auteur van de Gids Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Wet open overheid.

Cécile Bitter

Cécile staat de overheid bij in allerlei kwesties die samenhangen met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht. Zij is daarnaast actief op het terrein van het bestuursrecht en het grensvlak strafrecht-bestuursrecht, vooral privacy en gegevensuitwisseling, Bibob en toezicht en handhaving. Cécile heeft veel proceservaring en kan snel en onder druk werken. Daarbij is zij gewend rekening te houden met politieke implicaties van besluiten of standpunten. Soms draagt Cécile mediation aan als alternatieve geschiloplossing. Zij adviseert cliënten ook over hun rol in een mediation-traject. Cécile heeft een bijzondere liefde voor taal.

Cécile studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
website linkedin

Cees Plaizier

Cees Plaizier is advocaat-stagiair bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hij adviseert en procedeert onder ander over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), e-marketing en big data.


website

Céline van Waesberge

Céline van Waesberge, advocaat, is lid van de praktijkgroep Litigation & Risk Management. Zij is gespecialiseerd in privacyrecht en (internationaal) contractenrecht en heeft ervaring met arbeidsrecht, ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht.
website linkedin

Chao, I Chu

I Chu Chao is zelfstandig advocaat. Vanuit haar kantoor Chao Legal lost ze juridische problemen op in het domein van intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en privacyrechten. Daarnaast helpt ze anderen in hun juridische ontwikkeling met het op een begrijpelijke en toegankelijke manier (online) delen van kennis en vaardigheden.


website linkedin

Claire Huijts

Claire Huijts is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Zij maakt deel uit van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht. Claire adviseert en procedeert over onder meer ontslagtrajecten en integriteitskwesties. Zij publiceert ook regelmatig op het Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht. Daarnaast maakt zij deel uit van de praktijkgroep Business Human Rights.

Claire heeft de bachelor Liberal Arts & Sciences aan het University College Utrecht en de master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Tijdens haar studie is zij onder andere actief geweest als delegatielid en commissievoorzitter tijdens Model United Nations conferenties, bestuurslid van haar dispuut, commissielid van een juridische studievereniging en in theaterproducties. Claire heeft daarnaast stages gelopen in de advocatuur, de wetenschap en bij de overheid. Claire heeft gedurende haar studietijd een jaar in Amerika gespendeerd voor studie en stage.
website linkedin

Daan Corver

Daan Corver is sinds begin 2017 senior jurist bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat de publieke sector in brede zin, met belangrijke accenten op vraagstukken die gemeenten en provincies raken en de werkzaamheden van ons Team Digitale Transformatie. Op die terreinen levert hij een bijdrage aan de adviespraktijk van Pels Rijcken. Daarnaast is Daan als legal project manager in staat projecten in goede baan te leiden, waarbij de nadruk telkens ligt op het expliciet maken van alle behoeftes én het leveren van de gevraagde kwaliteit en inspanning op een efficiënte wijze.

Daan is specialist als het gaat om het opstellen en toetsen van regelgeving - zoals gemeentelijke verordeningen en subsidieregelingen - en het signalerenen analyseren van de gevolgen van bestaande, nieuwe en in ontwikkeling zijnde Rijksregelgeving voor decentrale overheden. Hij schreef en toetste al regelgeving met betrekking tot vrijwel alle onderwerpen waarop gemeenten regels stellen: van het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) tot kapregelgeving, van de APV tot het omgevingsplan, van prostitutie tot gemeentelijk erfgoed, van speelgoedwapens tot drank en horeca, van onderwijshuisvesting tot archivering, van reglementen van orde tot het aanleggen van uitritten.
website linkedin

Data Driven Marketing Association (DDMA)

DDMA is de vereniging voor marketing en data.
website

Demmers, Joris

Joris Demmers is marketingdocent bij de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.

Dennis van Tilborg

Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. De focus van zijn praktijk ligt op het sociaal domein (o.a. huisvesting, maatschappelijke ondersteuning en zorg).


website linkedin twitter

Derek Tersmette

Derek Tersmette is sinds 2016 werkzaam bij Pels Rijcken. Hij is vooral werkzaam op het terrein van de de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gezondheidszorg.

Derek studeerde in Leiden Rechtsgeleerdheid (cum laude) en Geneeskunde (cum laude). Van 2009 tot 2011 was hij plaatsvervangend secretaris voor de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2012 rondde hij de master Rechtsgeleerdheid af. Van 2013 tot 2015 liep hij coschappen in ziekenhuizen te Leiden, Den Haag en Rotterdam. In die periode was hij daarnaast enige tijd werkzaam als student-stagiair op de sectie bestuursrecht van Pels Rijcken. Om meer ervaring op te doen binnen de gezondheidszorg was Derek vervolgens een jaar werkzaam als arts op de spoedeisende hulp in Den Haag. Geënthousiasmeerd door de intensieve samenwerking met collega's en cliënten, alsmede de creatieve en projectgerichte manier van werken binnen de advocatuur, is Derek hierna aan de slag gegaan bij Pels Rijcken.
website linkedin

Dick Poerink

Dick Poerink is advocaat bij AKD en houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, ICT, media en privacy.

Douwe Linders

Douwe Linders is advocaat bij SOLV Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, AVG-compliance, mediarecht en entertainmentrecht.
website linkedin twitter

Drunen, Max van

Max van Drunen is PhD student bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in gegevensbeschermingsrecht en mediarecht, en spitst zijn onderzoek toe op profileringstechnologieën.

Dute, Jos

Jos Dute is Hoogleraar gezondheidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bovendien is hij lid van het College van de Rechten van de Mens. Dute houdt zich onder andere bezig met grond- en mensenrechten in relatie tot de gezondheidszorg, wetgevingsevaluatie, patiëntenrechten en privacybescherming.

Ebbers, Corrie

Corrie Ebbers is privacyjurist. In 1996 afgestudeerd in dit onderwerp. Daarna werkzaam geweest bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Vanaf 2001 voert ze haar eigen advies praktijk, met name voor de publieke sector en de zorg.

website linkedin

Eberlein, Ruediger

Ruediger Eberlein is CTO for Insights & Data at Capgemini Germany.
website linkedin

Ed Peelen

Ed Peelen is bijzonder hoogleraar Content Marketing aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Egmond, Pim-André van

Pim-André van Egmond, advocaat bij Nysingh, is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht (“IE-recht”), waaronder het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en slaafse nabootsing, maar ook oneerlijke handelspraktijken, media-/reclamerecht en onrechtmatige publicaties. Daarnaast is hij deskundig op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

website linkedin

Eijnden, Lieke van der

Lieke van der Eijnden is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Eikendal, Imke

Imke Eikendal is gespecialiseerd in de praktische uitwerking van de AVG, e-commerce, data, technologie en online marketing. Daarnaast is zij nieuwsgierig naar het relatief nieuwe onderwerp Legal Design en andere technologische ontwikkelingen. Imke is oprichter van afdelinglegal.nl en voorzitter van de NVvIR Jong (Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht) en werkzaam als legal counsel in de e-commerce, bij Creative Group.

Eliëtte Vaal

Eliëtte Vaal is partner-advocaat bij advocatenkantoor The Data Lawyers.

Elise Troll

Elise Troll is advocaat bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Ze is gespecialiseerd in privacy en het bestuursrecht. Elise is tevens lid van de Vereniging Privacyrecht.


website

Engelfriet, Arnoud

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, blogger en octrooigemachtigde. Hij is partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht en auteur van de site Ius mentis en het boek De wet op internet.

Engelshoven, Ingrid van

Ingrid van Engelshoven is Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ephraim Dekkers

Ephraim Dekkers is sinds 2016 als advocaat werkzaam op de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert onder meer op het gebied van reorganisaties, ontslagtrajecten en medezeggenschapsrecht. Ephraim heeft hierbij een praktische en cliëntgerichte focus.

Ephraim studeerde Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde tevens een half jaar aan de universiteit van Xiamen (China), waar hij internationale ervaring heeft opgedaan. Gedurende zijn studie nam Ephraim plaats in het bestuur van de privaatrechtelijke studievereniging, verzorgde hij tentamentrainingen en werkte hij als vrijwilliger bij de Rechtswinkel en het COA.
website linkedin

Europees Parlement

Het Parlement treedt op als medewetgever, en is samen met de Raad bevoegd om wetgevingsvoorstellen aan te nemen en te wijzigen en om over de EU-begroting te besluiten. Ook houdt het Parlement toezicht op de werkzaamheden van de Commissie en andere EU-organen en werkt het samen met nationale parlementen van de EU-landen om hun inbreng te verzekeren.
website

Europese Commissie

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.
website

Eva de Vries

Eva de Vries is partner bij SOLV Advocaten. Ze is onder anderen gespecialiseerd in privacy recht, informatiebeveiliging, outsourcing, regulatory, compliance en public law.
website linkedin

Evers, Jenneke

Jenneke Evers is promovenda bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie aan de Universiteit Leiden. Zij heeft een achtergrond in praktische filosofie en staatsrecht. Haar onderzoek richt zich op onder meer privacy en gelijke behandeling bij het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming door de overheid.

Floortje Eijdems

Floortje Eijdems heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelor en master Recht & ICT afgerond en is sinds januari 2019 werkzaam bij BANNING als juridisch medewerker op de sectie IT & Privacy.


website linkedin twitter

Flören, Roberto

Prof. dr. R.H. Flören is RSM Hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteit

Geert Blom

Geert Blom werkt als senior consultant bij Enigma consulting

Gera van Duijvenvoorde

Prof. G.P. (Gera) van Duijvenvoorde is als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Tevens is zij advocaat bij KPN.

Gerwen, Marga van

Marga van Gerwen maakt als advocaat deel uit van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid. Daarnaast is zij werkzaam binnen de praktijkgroep Privacy waar zij zich richt op de bestuursrechtelijke aspecten van de privacy-wetgeving, met nadruk op procedures verbonden met het opleggen van boetes.


website

Giampaolo, Silvia

Silvia Giampaolo is Partner of Cugia Cuomo & Associati. She focuses her practice on legal and regulatory issues regarding multimedia and telecommunications, commercial and competition, intellectual property, protection of personal data, company law and litigation.

website linkedin

Gijrath, Serge

Serge Gijrath is advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar telecommunicatie- en technologierecht bij eLaw aan de Universiteit Leiden. Serge treedt regelmatig op als arbiter in technologische geschillen. Serge adviseert regelmatig telecombedrijven in Nederland over verschillende kwesties, waaronder enkele in dit artikel voorkomende telecomproviders. Serge heeft niet over DPI geadviseerd.

Gosse Bijlenga

mr. Gosse Bijlenga is werkzaam bij AuditConnect als privacyconsultant.

Grapperhaus, Ferdinand

Ferdinand Grapperhaus is minister van Justitie en Veiligheid.

Günther, Wendy

Doctor Wendy Günther doet onderzoek aan de vrije Universiteit Amsterdam over innovatie en businessdevelopment, big data en procesonderzoek. Günther promoveerde met een onderzoek over de realisatie van datagedreven waarde.

Haas, Anna de

Anna de Haas studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en verdiept zich sinds 2019 in het privacyrecht.

Hart, Elze 't

Elze ’t Hart is sinds juni 2014 als advocaat werkzaam bij van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Information Technology. De expertise van Elze is: IT en Privacy.


website

Hecke- Magry, Pauline van

Pauline van Hecke-Margry is sinds januari 2016 als kandidaat-notaris werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Pauline heeft zich in het bijzonder toegelegd op het ondernemingsrecht.


website

Hedwig den Herder

Hedwig den Herder is advocaat bij AKD.

Heijboer, Pieter

Pieter Heijboer is Data Governance & Privacy Specialist.
linkedin

Heinrich, Jean-Paul

Jean-Paul Heinrich is advocaat bij Pels rijcken en gespecialiseerd in bestuursrecht in brede zin, met belangrijke accenten op handhavingsrecht, subsidierecht, bestuurlijk organisatierecht en schadevergoeding na (on)rechtmatig overheidsoptreden.


website linkedin

Hermes, Melanie

Melanie Hermes voert een zelfstandige praktijk, waarbij zij zich hoofdzakelijk richt op het MKB. Haar focusgebieden zijn privacy- en arbeidsrecht. Ook geeft zij regelmatig trainingen en is zij als externe functionaris voor gegevensbescherming verbonden aan enkele bedrijven.

Hester de Vries

Hester de Vries is advocaat en partner bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Ze is onder andere gespecialiseerd in privacy, specifiek in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naleving van de privacywetgeving. Hester is tevens voorzitter van de Vereniging Privacyrecht en bestuurslid bij de Vereniging Privacy Recht Advocaten.


website

Heukelom-Verhage, Sandra van

Sandra van Heukelom is advocaat-partner bij Pels Rijcken. Ze is gespecialiseerd in digitalisering, het algemeen bestuursrecht, het subsidierecht (financieringsinstrumenten) en het arbeidsrecht in de publieke sector.

Hof, Simone van der

Simone van der Hof is hoogleraar Recht en Digitale Technologie en programmadirecteur van de Advanced Master Law and Digital Technologies bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Hogenhout, Jeroen

Jeroen Hogenhout is expert op het gebied van direct communication met (potentiële) donateurs. Hij adviseert vanuit zijn bedrijf Hogenhout Fundraising Support (hogenhoutfundraising.nl) diverse non-profit organisaties. Tevens publiceert hij artikelen over fondsenwerving en communicatie en is hij lid van het Congresteam Vakdag Fondsenwerving.

Hoogervorst, Edo

Edo Hoogervorst is masterstudent Recht & ICT en werkt als stagiair bij SOLV Advocaten.
website

Horzen, Joris van

Joris van Horzen is partner en advocaat bij Kennedy Van der Laan. Hij vertegenwoordigt kredietverstrekkers en kredietnemers uit het bedrijfsleven en is daarnaast erkend in de markt als FinTech expert. Joris adviseert zowel functionarissen als FinTechs over een breed scala regelgevende zaken met de nadruk op betalingen en online kredietverlening.


website linkedin

Hoven van Genderen, Rob van den

Rob van den Hoven van Genderen is nu (na privacy en telecommunicatie) vooral gespecialiseerd in Artificiële Intelligentie (AI) en Robotrecht. Hij is nu voorzitter van de gloednieuwe Nederlandse Vereniging voor AI en Robotrecht (NVAIR). Naast zijn (deeltijd)aanstelling aan de VU is hij (deeltijd)hoogleraar AI & Robotlaw aan de universiteit van Lapland, visiting professor aan de Taiwan University, de Kyushu university (Japan) en Peking Law school. Verder is hij managing adviseur Switchlegal advocaten in Amsterdam.

Ilina Georgieva

Ilina Georgieva is phD-onderzoeker bij het Institute of Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden. Ilina's expertise omvat onder andere de rol van inlichtingendiensten in cyberspace, cybersecurity, de regulering van cyberspace, de rol van kunstmatige intelligentie en internationale wetgeving.

Informatie Beveiligings Dienst (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.


website

Isabel Rosendor

Isabel Rosendor is advocaat bij AKD en is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, ICT-recht en technologie.


website linkedin

Jaap van der Wel

drs. J.A. van der Wel is managing partner van Comfort-IA, gespecialiseerd in informatiebeveiliging en privacybescherming.

Jacintha van Dorp

Jacintha van Dorp is legal counsel bij SOLV Advocaten. Ze is onder anderen gespecialiseerd in privacyrecht, regulatory, compliance en public law.
website linkedin

Jacobine van Beijeren

Jacobine van Beijeren is advocaat bij Loyens & Loeff, en is onder andere gespecialiseerd in privacyrecht.


website linkedin

Jan Berkvens

Professor Jan Berkvens is emeritus hoogleraar Recht en Informatica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was ruim 30 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij het directoraat juridische zaken van Rabobank Nederland. Jan Berkvens is lid van de redactieraad van het tijdschrift Privacy en Informatie (P&I) en tevens erelid van de Vereniging Privacy Recht (VPR). Daarnaast was/is hij als auteur/redacteur betrokken bij de totstandkoming van diverse handboeken en publiceert hij regelmatig over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van IT en privacyrecht.

Jan Huijbers

Jan Huijbers is sinds september 2019 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Corporate / M&A. Jan behaalde zijn bachelordiploma aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij een semester heeft gestudeerd aan de LUISS Guido Carli in Rome. In januari 2018 heeft hij zijn master Onderneming en Recht aan de Universiteit Utrecht afgerond. Jan heeft zijn studie afgesloten met een uitwisseling aan de University of North Carolina at Chapel Hill. Gedurende zijn studie heeft Jan tevens ervaring opgedaan in de advocatuur en in het bedrijfsleven.


website linkedin

Jansen, Mark

Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd op het gebied van IT- en privacyrecht.

website linkedin

Jansen, Stefan

Stefan Jansen is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Janssen, Esther

Esther Janssen sther Janssen is wetenschappelijk medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in informatierecht en grondrechten, in het bijzonder vrijheid van meningsuiting.

website linkedin

Janssen, Jolande

Jolande Janssen is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in onder andere arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, sport en recht en zorg en recht.

Janssen, Julia

Design researcher en lector met een achtergrond in grafisch ontwerp, waarvoor ze afstudeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten (2016). Haar praktijk richt zich op het onderzoeken van nieuwe economische- en financiële systemen en de sociale impact van digitalisatie. Door het combineren van onderzoek met speculatie ontwikkelt Janssen nieuwe perspectieven op actuele ontwikkelingen.
website

Janssen, Sjoerd

Sjoerd Janssen is Senior Consultant Business Intelligence bij Atos en lid redactieadviesraad BI-Platform
website linkedin

Jasper Schnezler

Jasper Schnezler is advocaat bij RWV Advocaten. Hij is gespecialiseerd in anti-witwasregelgeving en intellectueel eigendomsrecht.
linkedin

Jellinghaus, Steven

Steven Jellinghaus is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en in onder andere gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en mediation.

Jeroen Naves

Jeroen Naves is gespecialiseerd in het ICT-recht. Hij adviseert en procedeert over ICT-contracten, cloud computing, outsourcing, data en privacy.

Jeroen staat cliënten bij die op het punt staan over te gaan tot de aanschaf van software, hardware of ICT-dienstverlening of zich binnen een ICT-project anderszins geconfronteerd zien met onderwerpen die juridische aandacht behoeven. Zo was hij één van de beoordelaars van de rijksbrede contracten op het gebied van tele- en datacommunicatie en schreef hij de contractsdocumentatie voor een grote aanbesteding over de ontwikkeling van een huisvestingssysteem.

Daarnaast staat Jeroen met name overheden en ondernemingen bij in civiele procedures, zowel bij de bodemrechter als in kort geding. Hij heeft ervaring met complexe geschillen, vooral op het terrein van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Jeroen is een belangrijke adviseur van overheden die overwegen om gebruik te maken van clouddiensten.
website linkedin

Jeurgens, Charles

Charles Jeurgens is hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, archivaris en Nederlands Historicus. Tevens is hij lid van de Wetenschapscommissie van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Joanne Zaaijer

Joanne Zaaijer is partner-advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. Joanne richt zich onder andere op informatiebescherming, privacy en telecommunicatie.
website linkedin

Job Vos

Job Vos houdt zich sinds 2010 bezig met privacy in het onderwijs. Met zijn bedrijf Vos Juridisch Advies adviseert hij bij scholen en organisaties hoe zij informatiebeveiliging en privacy organiseren. Daarvoor werkte hij als senior adviseur privacy bij stichting Kennisnet. Daar heeft hij de basis gelegd voor de Aanpak informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het funderend onderwijs waar meer dan de helft van de scholen tegenwoordig mee werkt. Hij is vanaf het begin betrokken geweest als adviseur en auteur bij het en het framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo. Voor zijn werkzaamheden in de onderwijssector, was hij advocaat bij Van der Woude De Graaf Advocaten in Amsterdam.

Jolanda van Boven

Mr Jolanda J.A. van Boven is directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau in Arnhem. Ze is gespecialiseerd in gezondheidsrecht, gericht op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Daarnaast heeft Jolanda expertise op het gebied van privacy in keten- en netwerksamenwerking. Dit betreft samenwerking in zowel de gezondheidszorg als het publieke domein, bijvoorbeeld omtrent sociale wijkteams, Veilig Thuis, openbare geestelijke gezondheidszorg, Veiligheidshuizen en mensenhandel.

Jolanda is verder mede-oprichter van de Leertuin Samenwerken aan Zorg & Veiligheid.

Jolij, Jacob

Jacob Jolij is experimenteel psycholoog en afdelingshoofd van het DataLab Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit die positie is hij verantwoordelijk voor de data- en onderzoeksinfrastructuur voor de gedrags- en maatschappijwetenschappen in Groningen. De implementatie van de AVG in onderzoek is een van de belangrijkste taken van zijn eenheid.

José van Dijck

José van Dijck is universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht.

Josje Koehof

Josje Koehof is advocaat bij Kennedy Van der Laan. Ze is onder andere gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en IT.


website linkedin

Julius Duijts

Julius Duijts is senior adviseur bij BMC Advies en verbindt verschillende vakgebieden, zoals het primaire proces, financiën, ICT en HR. Hij is gespecialiseerd in privacyvraagstukken en informatiebeveiliging. Hij is Certified Information Systems Security Professional (CISSP) en Certified Information Privacy Professional (CIPP/E).

Jurriaan Dane

Jurriaan Dane is jurist bij AKD en is onder andere gespecialiseerd in het privacyrecht.

Keukens, Lex

Lex Keukens is advocaat bij bureau Brandeis. Zijn professionele focus ligt op het procederen op het terrein van media- en entertainmentrecht, handelsnaam- en merkenrecht, auteursrecht, privacy recht en het bestuursrecht.

website linkedin

Kim Lucassen

Kim Lucassen is partner-advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. Kim is gespecialiseerd in farmaceutisch recht, privacyrecht, gereguleerde markten en (internationale) contracten.
website linkedin

Koesveld, Nico van

Nico van Koesveld is directeur van Van Koesveld Financiële Specialisten.

website linkedin twitter

Köseoglu, Eylem

Eylem Köseoglu is Senior adviseur sociaal domein bij PIANOo.

Laken, Paul van der

Dr. Paul van der Laken is gepromoveerd op people analytics aan Tilburg University en verzorgt nog regelmatig cursussen en masterclasses over het onderwerp. Paul heeft een aantal jaar gewerkt aan analytische projecten binnen het HR domein bij bedrijven als Shell, Unilever, Etos, en Essent, maar is momenteel werkzaam als data scientist bij Achmea. Naast zijn academische publicaties op het gebied van people analytics publiceert Paul veelvuldig meer praktische artikelen over machine learning en data science via zijn website.
website

Landerbarthold, Mike

Mike Landerbarthold is legal counsel bij SOLV Advocaten. Hij is onder anderen gespecialiseerd in IE-, ICT- en privacy recht.

website linkedin

Lankhorst, Harmke

Harmke Lankhorst is advocaat bij SOLV Advocaten en contracteert en procedeert voor klanten op het gebied van privacy, contracten, auteursrecht, merkenrecht en andere (IE- en IT gerelateerde) zaken.

Leenes, Ronald

Prof. dr. Ronald Leenes, houdt zich bezig met de regulering van technologische ontwikkeling, in het bijzonder op gebieden waar privacy en gegevensbescherming een rol spelen.

Leijen, Sanne

Sanne Leijen is juridisch adviseur Participatiewet en privacywetgeving bij Stimulansz

Lopik, Michèle van

Michèle van Lopik is advocaat bij Kennedy Van der Laan en werkzaam op de sectie Corporate, binnen het team Gezondheidszorg.


website linkedin

Lora Mourcous

Lora Mourcous is advocate bij SOLV Advocaten. Ze is gespecialiseerd in intellectueel eigendom, ICT-recht en privacy.
website linkedin

Luigies, Annelouk

Annelouk Luigies is sinds 2017 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Zorg & sociaal domein.


website

Lycklama, Douwe

Douwe Lycklama is medeoprichter van Innopay, een internationaal adviesbureau gespecialiseerd in het innoveren en optimaliseren van digitale transacties op het gebied van data, identiteit en betalen. Hij is tevens coauteur van het boek 'Alles transactie', dat is verkozen tot Managementboek van het jaar 2019.

Lynden, Willem van

Willem van Lynden diende reeds voor honderden personen verzoeken in bij Google, doorliep tientallen bemiddelingstrajecten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en procedeerde meermaals tegen Google in kader van het vergeetrecht. Zijn kantoor ‘MediaMaze’ staat personen en bedrijven bij in alle aspecten van online beeldvorming; crisiscommunicatie, online PR en zoekmachine reputatiemanagement.
website

Maessen, Karen

Karen Maessen is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Majster, David

David Majster is Marketing Manager bij InterSystems Benelux.

Marco Anink

Marco Anink is advocaat bij RWV Advocaten. Hij is gespecialiseerd in financieel recht en faillissementsrecht.
linkedin

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland is gespecialiseerd in privacyrecht. Zij adviseert over de (on)mogelijkheden van voorgenomen uitwisselingen van persoonsgegevens en maakt daarbij ook convenanten die worden gesloten met samenwerkingspartners. Daarnaast adviseert Marte cliënten over de privacyrechtelijke inrichting van hun organisatie en stelt zij privacybeleid en interne protocollen op. Ook procedeert Marte bij de bestuursrechter en civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld over het kennisnemings- en verwijderingsrecht van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Daarnaast treedt Marte op voor de Staat in civiele procedures met strafrechtelijke of strafvorderlijke aspecten.

Marte studeerde Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg.
website linkedin

Martin Hemmer

Martin Hemmer is partner en advocaat bij advocatenkantoor AKD. Hij is onder andere expert op het gebied van gegevensbescherming & privacy, intellectueel eigendom & ICT en compliance & integriteit.


website linkedin

Meijboom, Alfred

Alfred Meijboom is partner en een van de oprichters van Kennedy Van der Laan en houdt zich bezig met zowel procedureel als niet-procedurele zaken. Hij is met name gespecialiseerd in (online) merkenrecht, licenties en domeinnamen, IT, sportmarketing en – sponsoring.

website linkedin

Meijs, Lucas

Lucas Meijs is hoogleraar Strategic Philanthropy & Volunteering aan de Rotterdam School of Management (RSM).

Menno Borsboom

Menno Borsboom is advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff. Menno is onder andere gespecialiseerd in het privacyrecht.
website

Menno Weij

Menno Weij is legal counsel bij BDO Legal Nederland. Hij is onder meer gespecialiseerd in privacy, technologie, media en communicatie. Ook is Menno bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht.

Merwe, Martine van de

Martine van de Merwe is privacy-expert en dé drijvende kracht achter PrivacyLab Nederland. Ze heeft in het verleden bij zowel profit- als non-profit organisaties gewerkt, onder andere als IT audit manager en Certified Information Privacy Professional. Met PrivacyLab Nederland helpt Martine zorginstellingen en hun medewerkers bewust te maken van het belang van privacy en informatiebeveiliging. Ook is Martine medeoprichter van Security Awareness NL, een beroepsplatform voor security awareness professionals in Nederland. Voor haar inzet voor dit platform is ze in 2017 in Oslo beloond met de titel ‘Security Culture Person of the Year 2017’.

Martine is tevens de auteur van het boek 'Zorg voor privacy'.

Micha Schimmel

Micha Schimmel is senior legal counsel bij SOLV Advocaten. Hij is onder anderen gespecialiseerd in informatierecht, privacy recht, Cloud, SaaS & ASP.


website linkedin

Michel Gielbert

Michel Gielbert is een ervaren auditor, risk manager en privacyspecialist. Vanuit zijn ervaring met het doorlichten van organisaties heeft hij snel een beeld wat er moet gebeuren om aan de privacy wet- en regelgeving te voldoen en zorgt daar vervolgens ook voor. Actief als FG in onderwijs en zorg.


website linkedin

Milbou, Manouk

Manouk Milbou is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en sport en recht.

Moerel, Lokke

Prof. Lokke Moerel is Senior Of Counsel Morrison & Foerster, hoogleraar Global ICT Law bij Tilburg University en lid van de Cyber Security Raad.

Mookhoek, Nico

Nico Mookhoek is gecertificeerd privacy professional (CIPP/E) en privacyjurist die kennis van privacy (GDPR/AVG) combineert met inzicht en ervaring met bedrijfsprocessen. Hij is bovendien gastdocent bij de Master Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam.


linkedin

mr. Koelewijn, Wouter

Wouter Koelewijn is advocaat-partner Zorg & Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen te Utrecht en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.


website linkedin twitter

mr. Lousberg, John

John Lousberg is docent recht aan de Juridische Hogeschool Avans & Fonty en lid van het lectoraat Recht en Digitale Technologie.

Mulder, Oskar

Oskar Mulder is sinds 2016 verbonden aan bureau Brandeis. Hij focust zich op de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aspecten van het informatierecht, onder meer in de media-, telecom- en kansspelsector.

website linkedin

Muller, Peter

Dr. Peter Muller adviseert ondernemingen in de financiële- en dienstverleningssector op de gebieden strategie, innovatie en procesverbetering. Hij is tevens de eigenaar van e-Tomic.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.


website

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij wordt in Nederland benoemd door de Tweede Kamer voor een termijn van 6 jaar.

Nina Lodder

Nina Lodder is advocate bij SOLV advocaten. Ze is gespecialiseerd in ICT-recht en privacy recht.
website linkedin

Nina Orlić

Nina Orlić is advocaat bij Loyens & Loeff. Ze is onder andere gespecialiseerd in gegevensbescherming en privacywetgeving, en lid van het Data Protection & Privacy Team.
website

Noordermeer, Rutger

Rutger Noordermeer is Attorney at Law en Associate bij Loyens & Loeff.


Norbert de Blaay

Norbert de Blaay werkt al ruim twee decennia aan een betere overheid. Norbert is bedreven en gedreven in het vinden van passende oplossingen voor complexe samenwerkings- en governancevraagstukken in het publieke domein. Norbert heeft veel ervaring als onderzoeker, procesbegeleider en -regisseur en kwartiermaker. In die rollen heeft hij zo al ruim 100 opdrachten voor KokxDeVoogd gedaan. Norbert vindt het belangrijk om een onderwerp goed en grondig te analyseren voordat hij met een mening komt en een advies geeft. Hij staat niet voor of achter maar naast zijn opdrachtgevers. Als een gids helpt hij bij het vinden van het juiste pad en biedt zo rust en comfort bij opdrachtgevers en ruimte om nieuwe wegen te vinden en te ontdekken.

Nuijens, Judith

Judith Nuijens is eindredacteur van www.sociaalweb.nl.


website

Ollongren, Kajsa

Kajsa Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president.

Ouden, Jochen den

Jochen den Ouden is een sociale IT-er die een eerlijk verhaal vertelt. Een van zijn werkzaamheden is het informeren van organisaties over het belang van informatiebeveiliging en hoe om te gaan met gevoelige gegevens. Jochen gelooft daarbij dat informatiebeveiliging alleen mogelijk is in een samenspel tussen mensen, techniek en organisatie.

website

Pas, Ineke van de

Ineke van de Pas is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators en gespecialiseerd in onder andere arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en mediation.

Paul Abels

Paul Abels is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services aan de Universiteit Leiden. (Foto: Arash Nikkhah)

Paul van den Bulck

Paul Van den Bulck is partner en advocaat bij AKD. Hij staat zijn cliënten bij in juridische kwesties op het gebied van informatietechnologie (IT), gegevensbescherming, intellectueel eigendom (IE) en media & entertainment.


website linkedin

Pegtel, Wouter

Wouter Pegtel verzorgt marketing bij de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL).

Pieter Wolters

Mr. P.T.J. (Pieter) Wolters is universitair hoofddocent burgerlijk recht en onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en de Interdisciplinary Hub for Security, Privacy and Data Governance van de Radboud Universiteit.

Plaizier, Cees

Cees is advocaat-stagiair bij Kennedy Van der Laan. Hij adviseert en procedeert voor cliënten over o.a. GDPR, bescherming persoonsgegevens, privacy & e-marketing en privacy & big data.

Poolman, Laura

Laura is advocaat bij Kennedy van der Laan. Ze is gespecialiseerd in het (e)privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

Privacy First

Privacy First gaat in haar aanpak zoveel mogelijk uit van een professionele en op feiten gebaseerde benadering van de diverse issues. Behoud van vrijheid in de persoonlijke levenssfeer kan uitstekend samengaan met snel veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Waar organisaties, bedrijven, overheden en verantwoordelijke personen zich niet houden aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal Stichting Privacy First direct handelend optreden via informatieve, politieke of juridische acties.

website

Prof. dr. mr. Smits, Jan

Jan Smits is professor en voorzitter Law and Technology bij de Industrial Engineering & Innovation Sciences afdeling van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is onder meer gespecialiseerd in telecommunicatie en interdisciplinaire branches van recht en politicologie.

Prof. mr. dr. Buijsen, Martin

Martin Buijsen (1963) is gewoon hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Erasmus School of Law (ESL) en de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven en University College London, en promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Martin Buijsen geeft leiding aan de interfacultaire vakgroep Recht & gezondheidszorg. Zijn belangstelling gaat uit naar rechten van patiënten, privacybescherming in de zorg, het medisch beroepsgeheim, toegang tot (gezondheids)zorg, zorgverzekeringsrecht en zorgcontractering.


Putker-Blees, Arlette

Arlette Putker-Blees is advocaat en managing partner bij L&A advocaten. Zij is onder andere gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke procedures en privacy op de werkvloer.

Reker, Michael

Michael Reker is advocaat bij Pot Jonker en gespecialiseerd in Civiel- en Bestuursrecht. Hij adviseert en procedeert over complexe onderwerpen op het gebied van privacy, technologie en gereguleerde markten.


website linkedin

Rion Rijker

Rion Rijker is Of counsel bij SOLV Advocaten. Na zijn master Recht & ICT is hij zich gaan specialiseren in privacy.


website

Ritzema, Lidia

Lidia is sinds 2014 partner bij BANNING. Zij is gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht en Informaticarecht (IT), waaronder Privacy.


website

Robert van Vianen

Robert van Vianen is Partner Risk Services - Cyber Security & Privacy

website linkedin

Roos Molendijk

Roos Molendijk is juriste bij KokxDeVoogd. Zij helpt organisaties bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen en het inrichten van hun governance. Roos heeft professionele voldoening wanneer er een advies op tafel ligt dat juridisch klopt, bestuurlijk wordt gedragen en past binnen de organisatie die zij adviseert.
website

Rosalie Brand

Rosalie Brand is advocaat bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Ze is gespecialiseerd in IT-recht en privacy, specifiek in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naleving van de privacywetgeving. Rosalie is tevens lid van de Vereniging Privacyrecht.


website

Ruben Tienhooven

Ruben Tienhooven is sinds 2016 werkzaam bij BDO als adviseur Cybersecurity & Privacy. In zijn studie straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden heeft hij al vroeg de focus gelegd op cybercriminaliteit en is hij afgestudeerd op digitale burgerrechten. Daarnaast heeft hij zich aan de VU Amsterdam toegewijd aan de master Rechtsgeleerdheid: internet, intellectuele eigendom en ICT, waardoor hij een breed scala aan kennis heeft opgedaan in het cyberdomein.
website linkedin twitter

Sander van de Molen

Sander van de Molen is een adviseur met ruime ervaring op het gebied van (complexe) privacyvraagstukken binnen het onderwijs, zorg, corporate en middelgrote ondernemingen. Hij is als functionaris gegevensbescherming (FG) en toezichthouder (RvC) actief in het onderwijs, de zorg, de financiële sector en in de zakelijke dienstverlening. Met zijn partners heeft hij Privacy Management Software met de naam EasyPrivacy® bedacht en ontwikkeld.


website linkedin

Santifort, Robbert

Robbert Santifort is werkzaam als advocaat op de sectie IE/IT van Kneppelhout Korthals advocaten. Specialismen: Intellectueel eigendom, reclame & branding, IT, privacy & data security.

website linkedin twitter

Schaik, Silvia van

Silvia van Schaik is senior medewerker bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.
website linkedin

Schut, Maarten

Maarten Schut is werkzaam bij Kennedy Van der Laan en is onder anderen gespecialiseerd in merkenrecht en de exploitatie en bescherming van technologie.
website

Servaas Rademaker

Servaas Rademaker is jurist en specialiseert zich in het staats- en bestuursrecht.

Sikke Kingma

Sikke Kingma is een gespecialiseerd litigator en adviseur op het gebied van het IE- en mediarecht, met een voorliefde voor zaken op het snijvlak met IT. Hij procedeert en adviseert veel over auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen en (in cassatie) octrooirecht. Daarnaast staat hij cliënten bij in geschillen over de rechtmatigheid van publicaties en uitlatingen op internet of in andere media. Verder is Sikke een zeer ervaren advocaat bij de Hoge Raad, met meer dan honderd arresten op zijn naam. Vanuit zijn achtergrond als allround civilist voert hij een brede cassatiepraktijk voor ondernemingen en overheden. Hij wordt veel ingeschakeld door advocaten van andere kantoren voor het voeren van cassatieprocedures, prejudiciële procedures of het meedenken in hoger beroep. Kingma doceert en publiceert geregeld. Hij is redacteur van vaktijdschrift Mediaforum en kernredacteur van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland.

Sikke studeerde civiel recht en scheikunde aan de Universiteit Leiden. Beide studies rondde hij cum laude af.
website linkedin

Silvia Vinken

Silvia Vinken is advocaat bij VDB Advocaten Notarissen Ze is gespecialiseerd in mededinging, aanbesteding en privacy.

linkedin

Simons, Maarten

Maarten Simons is adviseur bij Stimulansz en ontwikkelt en implementeert tools op het gebied van kwaliteit en privacy voor verbetering van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Sloot, Bart van der

Bart van der Sloot specialiseert zich op het gebied van Privacy en Big Data. Ook publiceert hij regelmatig over de aansprakelijkheid van internet intermediairs, gegevensbescherming en internetregulering. Hij werkt als senior onderzoeker aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society, Tilburg University, en is de General Editor van het European Data Protection Law Review, de coordinator van het Amsterdam Platform for Privacy Research en de wetenschappelijk directeur van het Privacy and Identity Lab.

Sophie Hendriks

Sophie Hendriks is advocaat bij AKD en is gespecialiseerd in intellectueeleigendomsrecht, ICT-recht en privacyrecht. Ze adviseert en vertegenwoordigt cliënten in zaken binnen deze rechtsgebieden.


website linkedin

Steffie Schepers

Steffie Schepers is advocaat bij RWV Advocaten. Ze is gespecialiseerd in privacyrecht en arbeidsrecht.
linkedin

Stienstra, Paul

Paul Stienstra is verzuimcoach met taakdelegatie. Hij is tevens de oprichter van Verzuim IC, een arbodienstverlener die organisaties ondersteuning biedt bij regie op verzuim.

Straaten, Ranee van der

Ranee van der Straaten is advocaat bij BANNING en onder andere expert op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht.


website linkedin

Suzanne Bezemer

Suzanne Bezemer is advocaat bij advocatenkantoor Loyens & Loeff.


website

Suzanne Franken

Suzanne Franken is deskundige op het gebied van privacywetgeving, met name de Wet politiegegevens (Wpg). Ze heeft zich tien jaar bezig gehouden met de consequenties van de Wpg voor de politie en richt zich sinds 2018 op de boa-organisaties. Zij werkt als adviseur, trainer en tekstschrijver. Ze heeft onder andere het Praktijkzakboek Wet politiegegevens voor boa's geschreven.

Takens, Martijn

Martijn Takens, Analytics & CRO Marketeer bij Adwise - Your Digital Brain, is continu bezig met het optimaliseren van de online kanalen aan de hand van data. Van het configureren van Google Analytics en Tag Manager tot het opstellen van (realtime) dashboards, uitvoeren van data analyses, verkrijgen van nieuwe inzichten en het doorvoeren van optimalisaties. Met als doel het genereren van maximaal rendement vanuit de hele journey.
website linkedin

Thijs Hannema

Thijs Hannema is advocaat bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Hij adviseert cliënten onder andere over privacy, telecom en regulering.


website

Thole, Elisabeth

Elisabeth Thole leidt het Van Doorne Privacy Team. Zij is gespecialiseerd in het privacy compliant maken van bedrijven en instellingen. Elisabeth is lid van het Van Doorne Cyber Response Team.

website linkedin

Thomas van Essen

Thomas van Essen is advocaat bij SOLV Advocaten. Hij is onder anderen gespecialiseerd in privacy recht, automatisering/IT, mobiele diensten en outsourcing.
website linkedin twitter

Tim Gillhaus

Tim Gillhaus is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Hij maakt deel uit van de sectie Bestuursrecht, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met zaken op het terrein van handhaving, financieel toezicht en privacy.

Tim heeft zijn bachelor gevolgd aan het Utrecht Law College en heeft daarnaast een minor Criminologie afgerond. Hij studeerde vervolgens Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
website linkedin

Tonino, Hester

Hester Tonino is sinds 2002 advocaat en partner bij Pot Jonker. Gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Begeleidt vooral werkgevers, maar vindt het belangrijk ook voor werknemers op te treden om van beide kanten te weten wat er speelt. Hester Tonino, die veel cliënten uit de zorgsector heeft, adviseert ook over andere zorggerelateerde kwesties zoals cliënten-/patiëntenrechten en privacy. Ze deelt graag haar uitgebreide kennis en ervaring en gebruikt haar contacten in het veld ook om zelf op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en informatie uit te wisselen.

website linkedin

Tonny Plas

Tonny Plas is mede-eigenaar van Privacy op School, een expertisecentrum voor AVG en onderwijs. Samen met een team van juristen is hij Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van meer dan 50 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Privacy op School heeft een praktische en werkbare aanpak ontwikkeld voor scholen om te voldoen aan de AVG. Tonny leidt daarnaast FG-ers op en traint medewerkers op scholen. Daarnaast werkt Tonny als informatiemanager en is hij betrokken bij diverse keteninitiatieven, zoals het Convenant Privacy en digitale onderwijsmiddelen.

Veen, Martijn van der

Martijn van der Veen is eigenaar/partner bij Procis. Procis is een moderne netwerkorganisatie, gespecialiseerd in privacy. Procis analyseert, begeleidt en implementeert. Procis richt zich op de drie pijlers van privacy:
- privacy compliance
- privacy governance
- integer handelen en gedrag
Als consultant is Martijn werkzaam als Functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO) bij meerdere organisaties.

website linkedin

Verburg, Janneke

Janneke Verburg is Knowledge support partner bij Pels Rijcken en houdt zich bezig met kennisontwikkeling op het gebied van digitale transformatie en zorg. Haar focus ligt vooral op blockchain en e-health. Ook voert Janneke de redactie van een aantal kantoorblogs en geeft zij blogtrainingen aan de professionals van Pels Rijcken.
website

Vermeij, Jesse

Jesse Vermeij is legal counsel bij SOLV Advocaten. Hij is onder anderen gespecialiseerd in privacy-, IT- en merkenrecht.


website

Versleijen, Leander

Leander Versleijen is werkzaam als beleidsadviseur IBP bij Onderwijsstichting MOVARE en fungeert sinds 2 jaar als Functionaris gegevensbescherming bij Onderwijsstichting MOVARE. Vanuit zijn rol is hij betrokken geweest bij een groot landelijk onderzoek naar toegangsrechten in leerlingadministratiesystemen door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versluis, Viviënne

Viviënne Versluis is advocaat bij Loyens & Loeff.


VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen we zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.

Vonne Laan

Vonne Laan is partner-advocaat bij advocatenkantoor The Data Lawyers.

Vos, Véza

Véza Vos is advocaat bij Pot Jonker. Ze is gespecialiseerd arbeids- en gezondheidsrecht en civiele (processuele) geschillen.

website

Vries, Caroline de

Caroline de Vries is advocaat (medewerker) bij bureau Brandeis. Caroline is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder het auteursrecht, privacy, e-commerce en vrijheid van meningsuiting.

website linkedin

Vries, Miranda de

Miranda de Vries is burgemeester van Etten-Leur.

Weermeijer, Tomas

Tomas Weermeijer is advocaat bij SOLV Advocaten en onder andere gespecialiseerd in IT, contracteren en auteursrecht. 


website linkedin

Weessies, Niek

Niek Weessies is student aan de Utrecht University en loopt stage bij SOLV Advocaten.
website

Weijland, Wieger

Wieger is werkzaam als advocaat IT en Privacy bij BANNING.


website linkedin twitter

Welling, Wouter

Wouter Welling is beleidsmedewerker digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wiegerinck, Samuel

Samuel Wiegerinck is advocaat bij BANNING Advocaten en gespecialiseerd in privacy, intellectueel eigendom en informatietechnologie.


website linkedin twitter

Wiel, Jornt van der

Jornt van der Wiel is Security Researcher Kaspersky.

Wolters Ruckert, Nicole

Als lid van het Team Privacy adviseert Nicole Wolters Ruckert sinds 2004 cliënten over een breed scala aan privacy-onderwerpen. Haar speerpunten zijn de cookie- en antispamwetgeving en het commerciële gebruik van persoonsgegevens, zoals advisering over direct marketing, profiling, online advertising en big data (analytics).

Tot haar brede kring van cliënten behoren toonaangevende organisaties uit de IT-, media-, online advertising- en telecommunicatiesector.

Naast haar advieswerk schrijft Nicole op MarketingFacts.nl regelmatig over de ontwikkelingen op privacygebied. Ook is zij een veelgevraagd spreker over juridische ontwikkelingen op dit gebied. Door haar uitgebreide kennis en jarenlange ervaring weet Nicole complexe materie om te zetten in pragmatische, dus snel in de praktijk toe te passen, adviezen. Daarnaast staat zij cliënten bij in onderzoeken van de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens en begeleidt hen in de daaropvolgende procedures.


website linkedin

Wolters, Suzan

Suzan Wolters is werkzaam als advocaat bij BANNING. Zij specialiseert zich in arbeidsrecht en privacy.


website linkedin twitter

Wolthuis Scheeres, Lucas

Lucas Wolthuis Scheeres studeert aan de Universiteit van Amsterdam en is stagiair bij SOLV Advocaten.

website linkedin

Yentl van den Winkel

Yentl van den Winkel is advocate bij SOLV Advocaten. Ze onder anderen gespecialiseerd in ICT-recht, Cloud, SaaS & ASP.
website linkedin

Zijpp, Michiel van der

Michiel van der Zijpp is juridisch medewerker bij SOLV advocaten.


website

Zwaan, Vita

Vita Zwaan is senior advocaat-medewerker bij bureau Brandeis en geeft leiding aan het Privacy Team van bureau Brandeis.

website linkedin

Zwinkels, Cees

Cees Zwinkels is ICT-jurist en ICT-controller.

linkedin