Verboden sollicitatievragen: gezondheid

28-09-2017

Boer, Itske de

Een werkgever wil tijdens een sollicitatiegesprek een goede indruk krijgen van een sollicitant. Hij wil immers kunnen beoordelen of deze persoon geschikt is om de vacature te vervullen. Daarvoor dient het sollicitatiegesprek. Aan de vragen die een werkgever een sollicitant mag stellen zijn echter wettelijke grenzen gesteld. [1] Vragen die kunnen leiden tot discriminatie, dat wil zeggen een onderscheid waardoor de sollicitant wordt benadeeld, zijn verboden. Wat geldt er als het gaat om vragen over de gezondheid van een sollicitant?

Eerlijke kans
In het algemeen geldt dat een werkgever een sollicitant uitsluitend vragen mag stellen die relevant zijn voor de functie waarop deze solliciteert. [2] De gedachte hierachter is dat iedere sollicitant een eerlijke kans moet hebben. Op die manier zou moeten worden voorkomen dat een werkgever een sollicitant vanwege zijn gezondheid per definitie uitsluit van selectie. De NVP Sollicitatiecode[3], die door veel werkgevers wordt gehanteerd, hanteert daarom onder meer de volgende uitgangspunten: “een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie” en “de organisatie gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie”.

Medische keuring
Als het voor de functie[4] noodzakelijk is dat een sollicitant aan bijzondere medische functie eisen voldoet, mag diens gezondheidstoestand uitsluitend via een medische keuring worden getoetst. Daarbij gelden onder meer de volgende regels[5]:

  • In de vacature moet al vermeld staan dat voor de functie een medische keuring vereist is.
  • De sollicitant mag pas worden gekeurd als deze de sollicitatieprocedure heeft doorlopen en de werkgever hem/haar wil aannemen.
  • De werkgever informeert de sollicitant schriftelijk over het doel van de keuring en de vragen alsmede onderzoeken die daarvan onderdeel uitmaken.
  • De keuring mag uitsluitend worden uitgevoerd door een geregistreerde (bedrijfs)arts.
  • De keuringsarts mag de sollicitant uitsluitend vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring.

Mededelingsplicht
In principe mag een werkgever een sollicitant dus geen vragen stellen over zijn gezondheid. Daar staat tegenover dat een sollicitant niet mag zwijgen over zijn gezondheidstoestand als deze weet of zou moeten weten dat zijn gezondheid nu of in de toekomst problemen op zou kunnen leveren voor de uitoefening van de functie. De sollicitant heeft kortom een “mededelingsplicht”.

Aangezien een werkgever een sollicitant uitsluitend in het geval van bijzondere medische functie eisen mag laten keuren, moet hij er dus op vertrouwen dat een sollicitant openheid van zaken geeft. Om een sollicitant/werknemer hiervan te doordringen willen werkgevers in een arbeidsovereenkomst daarom nog wel eens een bepaling opnemen met de volgende strekking: “werknemer verklaart dat hij niet bekend is met enige lichamelijke en/of psychische belemmering of beperking als gevolg waarvan hij/zij weet, althans moet begrijpen, dat die tot gevolg heeft of kan hebben dat de functie niet op correcte wijze door hem/haar uitgevoerd kan worden”.

Geeft een sollicitant geen openheid van zaken, wordt deze ziek en komt de werkgever erachter dat de ziekte al voor de indiensttreding speelde, dan heeft deze geen recht op doorbetaling van loon tijdens zijn ziekteperiode. Het kan zelfs reden zijn voor een werkgever om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten ontbinden.

[1] Onder meer in de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

[2] Volgens artikel 3 lid 1 sub a Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geldt het verbod van onderscheid niet indien het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de sollicitant.

[3] Opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) en de Stichting van de Arbeid. Het doel van de Sollicitatiecode is om een norm te bieden voor transparante en eerlijke werving en selectie.

[4] Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies van luchtverkeersleider, officier bij Defensie of treinmachinist. Een medische keuring zal in het geval van een reguliere kantoorbaan niet vaak aan de orde zijn.

[5] Eén en ander volgt uit de Wet op de Medische Keuringen.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer