Privacy bij faillissement

17-03-2020

In geval van faillissement van een onderneming is het van belang dat aandacht wordt besteed aan het onderwerp privacy. Bij bijna elk faillissement bevat de boedel persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, leden en personeel. Denk aan persoonsgegevens als namen, adressen of telefoonnummers.

auteurs: Elise Troll & Bart de Man

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zich hier recentelijk over uitgelaten in een brief aan het bestuur van INSOLAD. De AP vindt het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij het faillissement weten wat de regels zijn, zodat de privacy van alle partijen beschermd kan worden. Zo hebben de curatoren de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan en hebben zij zich daarbij te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De curator is in faillissement de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van het failliete bedrijf vanaf datum faillissement.

De curator dient in het kader van de afwikkeling van het faillissement tot tegeldemaking van de boedel over te gaan. Dit betekent dat verkoop van in de boedel vallende activa zal plaatsvinden. Onder deze activa kunnen ook persoonsgegevens worden geschaard, zoals een klantenbestand. Bij de verkoop van persoonsgegevens is de curator gebonden aan de regels uit de AVG.

Aan de hand van een aantal veel voorkomende voorbeelden, legt de AP uit wat de bevoegdheden van de curator zijn ten aanzien van de persoonsgegevens bij faillissement. We hebben er hieronder een aantal samengevat:

1. Mag de curator de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming verkopen?

Dit mag alleen wanneer de curator van de mensen van wie er persoonsgegevens bekend zijn, toestemming heeft verkregen om de persoonsgegevens te verkopen.

2. Mag de curator de persoonsgegevens verstrekken bij contractoverneming?

De voor de contractoverneming noodzakelijke persoonsgegevens mogen worden verstrekt. Wel geldt hier dat de betrokkenen geïnformeerd moeten worden en dat zij in de gelegenheid moeten worden gesteld om bezwaar te maken tegen de verstrekking van hun persoonsgegevens.

3. Mag de curator computer of laptops verkopen als daar nog persoonsgegevens op staan?

Nee, computers en laptops mogen alleen verkocht worden wanneer er geen persoonsgegevens op staan. Denk hierbij ook aan een harde schijf die leeggemaakt of vernietigd moet worden.

4. Wat gebeurt er met de persoonsgegevens indien de failliete onderneming door ontbinding is opgehouden te bestaan?

De curator zal moeten nagaan welke persoonsgegevens in de boedel zijn achtergebleven, wat daarmee moet worden gedaan en wie voor deze gegevens verantwoordelijk is. In dit verband is ook nog van belang dat door de curator bij het einde van het faillissement boeken en papieren moeten worden teruggegeven aan de schuldenaar zelf. In de meeste gevallen zullen de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en moeten deze persoonsgegevens dus vernietigd worden. Dit is anders in het geval waarbij een wettelijke bewaartermijn geldt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij belastingwetgeving of zorgwetgeving. Indien een bewaarder is aangewezen, zal deze de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens zijn. Is er geen bewaarder benoemd? Dan zal de curator verwerkingsverantwoordelijke zijn en in moeten staan voor de naleving van de AVG.

Met betrekking tot de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens geldt een verzwaard regime. Hetzelfde geldt voor BSN-nummers en gegevens over strafbare feiten.

Het is bij een faillissement dus van belang dat de curator zorgvuldig met dergelijke persoonsgegevens om gaat. In geval van verwerking van bijzondere gegevens of strafrechtelijke gegevens, dal de curator uitdrukkelijke toestemming moeten vragen van de desbetreffende betrokkenen.


Meer artikelen van Kennedy Van der Laan

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Wwft cursussen

→ Lees meer

Governance en financieel toezicht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer