Nieuwe eisen aan bedrijfsvoering en governance zorgaanbieders bekend

08-06-2020

Minister De Jonge heeft op 26 mei jl. drie concept besluiten aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd die het lezen waard zijn. Twee besluiten vloeien voort uit het Wetsvoorstel toetreding Zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza). Beiden werden op 11 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Het derde besluit betreft de acute zorg en is een verduidelijking van de rollen binnen de regionale acute zorg ketens en de eisen die worden gesteld aan zorgaanbieders die acute zorg leveren.

auteurs: Fenna van Dijk & Eline Lam

Hieronder treft u een korte opsomming van de drie besluiten.

1. Concept Uitvoeringsbesluit WTZa

De Wtza roept een meldplicht en vergunningsplicht in het leven voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Door die wet wordt het toepassingsbereik van de meldplicht en vergunningsplicht flink uitgebreid ten opzichte van de huidige Wtzi-toelating. Bijvoorbeeld: ook zorgaanbieders die nu automatisch een toelating hebben, moeten zich melden, net als nieuwe onderaannemers en nieuwe jeugdhulpaanbieders.

Voor een limitatief aantal zorgaanbieders geldt een uitzondering. Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt die uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor apotheken en bloedbanken (uitzondering op de meldplicht) en abortusklinieken en regionale ambulancevoorzieningen (uitzondering op de meldplicht en vergunningsplicht).

Daarnaast verplicht de WTZa vrijwel alle zorgaanbieders om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen (lees: de raad van toezicht/raad van commissarissen). Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt de uitzonderingen op die verplichting.

De belangrijkste uitzondering betreft kleine zorgaanbieders. Dat zijn:

  1. zorgaanbieders die met minder dan 10 personen zorg verlenen, of;
  2. zorgaanbieders die met minder dan 25 personen zorg verlenen, als (kort gezegd) zorg wordt gecombineerd met verblijf.

Zij zijn niet verplicht om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen.

Ook stelt het conceptbesluit meer eisen aan de samenstelling van de raad van toezicht. Daarmee moet de positie van het onafhankelijk intern toezicht voor alle zorginstellingen worden versterkt. Tot slot bepaalt dit conceptbesluit in welke gevallen een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt opgevraagd en voor welke natuurlijke personen.

Meer informatie en de volledige lijst van uitzonderingen vindt u hier.

2. Concept Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG

De AWtza stelt aan alle zorgaanbieders eisen voor een transparante financiële bedrijfsvoering. Ook geldt een regeling voor het gebruik van financiële derivaten en zijn in principe alle zorgaanbieders verplicht hun jaarverantwoording openbaar te maken.

De concept-wijziging BUB WMG regelt de uitzonderingen van de jaarverantwoordingsplicht, de eisen met betrekking tot de transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenvoorschriften.

De nieuwe uitgebreidere doelgroep zal zich over het verslagjaar 2022 overeenkomstig de nieuwe regels moet verantwoorden.

3. Conceptbesluit acute zorg

Het doel van deze amvb is om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te borgen door middel van onder meer een goede regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot de acute zorg in alle regio’s.De rol van het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de acute zorg keten wordt in deze concept-amvb expliciet gemaakt.

Inwerkingtreding Wtza: 1 juli 2021

De Minister streefde er eerder naar de Wtza op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Door de corona crisis heeft het wetgevingsproces vertraging opgelopen. Streven is nu om de wet op 1 juli 2021 in werking te laten treden. De sector heeft dus een half jaar langer om zich hierop voor te bereiden.

Internetconsultatie wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders: vierde kwartaal 2020

Ook de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders wordt uitgesteld. De internetconsultatie zal in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Vervolgens zal het wetsvoorstel in het voorjaar van 2021 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.


Meer artikelen van Kennedy Van der Laan

Van onze partners

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer