Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 2)

26-01-2017

Tonino, Hester

Bijna een jaar geleden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers gepubliceerd. Deze beleidsregels zijn onder andere opgesteld naar aanleiding van een onderzoek bij Stichting Abrona. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde destijds dat Stichting Abrona bij een ziekmelding van haar werknemers in strijd handelde met de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat zij bij een ziekmelding onder andere de aard en oorzaak van de ziekte van de werknemers registreerde. Op 10 maart 2016 verscheen hierover een blog op onze site.

De beleidsregels hebben een hoop stof doen opwaaien. Dat houdt vooral verband met de opmerking van de Autoriteit Persoonsgegevens dat de werkgever bij de ziekmelding niet alleen niet mag vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte van de werknemer, maar ook niet naar de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer. Als de werknemer daar zelf mededelingen over doet mag de werkgever die gegevens niet verwerken. Volgens de beleidsregels is het aan de bedrijfsarts om de werkgever te adviseren over de beperkingen en mogelijkheden van de zieke werknemer en wat deze betekenen voor het soort werk dat de werknemer nog kan doen.

De vraag rees vervolgens of het zogeheten eigen regie model nog wel gehanteerd kon worden. Dat model gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer voor snelle re-integratie. Dit is in lijn met de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Maar als de werkgever en de werknemer niet meer met elkaar kunnen overleggen over de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer, zonder eerst de bedrijfsarts in te schakelen zelfs bij kortdurend verzuim, blijft er van het eigen regie model weinig over en kan de re-integratie worden vertraagd.

Er zijn van diverse kanten vragen gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vooralsnog heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de beleidsregels niet aangepast.

Wel is er inmiddels een vervolg in de Abrona-zaak. Eind 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een last onder dwangsom opgelegd, omdat Stichting Abrona nog steeds niet zou voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens bij de registratie van gegevens van zieke werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens eist dat Stichting Abrona bij een ziekmelding slechts registreert dat een werknemer ziek is en de mate van arbeidsongeschiktheid alleen registreert na tussenkomst van de bedrijfsarts. In de beslissing heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nogmaals opgemerkt dat het vaststellen of de werknemer arbeidsongeschikt is en de mate waarin hij dat is, uitsluitend een taak is van de bedrijfsarts. De werkgever zelf mag de mate van arbeidsongeschiktheid niet vaststellen. Als een zieke werknemer bijvoorbeeld aangeeft dat hij halve dagen kan werken, de werknemer en de leidinggevende bespreken wat de werknemer dan zal doen en de werknemer voor 50% ziek wordt gemeld in het systeem is dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens niet toegestaan. In zo’n geval zal dus eerst de bedrijfsarts moeten worden ingeschakeld.

Daarmee lijkt de Autoriteit dus strikt vast te houden aan de eigen beleidsregels. Interessant is echter de volgende alinea in de beslissing:

"Bij kortdurend verzuim geldt, anders dan in geval van langdurig verzuim, geen verplichting een bedrijfsarts in te schakelen, maar in dat geval dient de ziekmelding te worden geregistreerd en bestaat er geen mogelijkheid te differentiëren naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Het bepalen en in een percentage uitdrukken en registeren van de ‘benutbare mogelijkheden’ van de zieke werknemer kan en mag slechts door inschakeling van de bedrijfsarts plaatsvinden. Overigens sluit dit de praktijk niet uit dat een werknemer en een werkgever onderling overeenkomen dat de werknemer enige tijd aangepaste werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld vanwege een sportblessure. Maar voor een dergelijke registratie is het verzuimsysteem niet bedoeld."

Misschien dat deze opmerking over kortdurend verzuim een deel van de ongerustheid bij werkgevers weg kan nemen.


Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 1)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 3)
Let op bij de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers (deel 4)

Dit artikel is ook te vinden in het dossier Privacy op de werkvloer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer